Galvenie » 2018 » Aprīlis » 29 » Vēsts : 29.04.18. Katrēns "Vecais un Jaunais"
23:11
Vēsts : 29.04.18. Katrēns "Vecais un Jaunais"

29.04.18 Катрен “Старое и Новое”​ ​​

Правительство уходит в отставку!
Принципиальный вопрос: надолго?
На кого Президент делает ставку?
Повернётся ли вспять Волга?

Момент исторический для всех!
Хватит ли воли у Президента?
Не было ещё таких Вех,
Он пойдёт ли на эксперимент?

Понятно, что есть команда!
Но, понятно, – антинародная!
Нельзя такой оставлять “авангард”,
Система внутри чужеродная!

Колонна имеет номер!
Играет по правилам рынка!
Рынок – это плохой пример,
В экономике Руси – дырка!

Частная собственность – капитал,
Не имеет отношения к Народу!
Это клан богатых, что обобрал,
Страну и, конечно, Народ!

Нет спасения и прощения,
Нужно говорить честно!
Старая власть – одни опасения,
Это Правда, пусть не лестная!

России нужно изменение!
Если “ремонт” – это плохо!
Волевое должно быть решение,
Старая власть – тяжёлая ноша!

Выбор за Президентом!
Трудное для него решение!
Не ждите от старого дивидендов,
Старое – есть старое поведение!

Понятно, что нет выбора,
Но, решаться на это нужно!
Придётся делать сложный отбор,
Добиться решения всё же можно!

Поможет Новая Конституция!
Она подтвердит самостоятельность!
Для Новой власти инструкция:
Как доказать состоятельность!

Президент должен понять Народ!
“Вышли вы все из Народа”!
Пора объединять Русский Род,
Россия для Запада – не порода!

Россия – избранница Бога!
Традиции нужны – не религии!
Россия идёт по дороге,
Не будет внутри коллизии!

Народ, как кажется власти,
Совсем не простое быдло!
Это власть приобретает масть,
Народа совершенство видно!

Повторяю, Россия от Бога!
Быть в Боге – особенность Руссов!
Духовность – одна дорога,
Началась ещё с Этрусков!

Нужно разбудить Память!
Истока цивилизации!
Запад хочет втоптать:
Русскость – в утилизацию!

Но, это попытки последние!
Забыли: нельзя нападать на Бога!
От агрессии остаются только следы!
На главной, к Богу дороге!

Так будет для старой власти!
“Смелой” против Создателя!
Наворовали всласть,
Типичные – обыватели!

Новые – пусть тоже знают!
Что – неотвратимые наказания!
Грехи таким не отпускают,
В Тонком плане – одни показания!

Напрасно думают люди,
Плотный план – есть проявление,
Он всего лишь прелюдия,
Смысла человеческого явления!

Многие не проходят Экзамены,
Особенно, в Историческое Мгновение,
Информационный идёт обмен,
Через Богоявление!

Только у Русских – внутри Бог!
Это особенность – Выбранных!
Кто с Россией остаться не смог,
Остаётся на поле брани!

Аминь.
Отец Абсолют.
29.04.18

 

Vēsts: 29.04.18. Katrēns "Vecais un Jaunais"

Valdība atstāj dienestu!
Principiāls jautājums: uz ilgu laiku?
Uz ko Prezidents liek cerības?
Vai Volga pretējā virzienā pagriezīsies?

Vēsturisks moments priekš visiem!
Vai pietiks gribas Prezidentam?
Nebija vēl tādu Ceļazīmju,
Vai viņš uz eksperimentu ies?

Saprotams, ka komanda ir!
Bet, saprotams, - antitaustiska!
Nevar tādai atstāt "avangardu",
Sistēma iekšēji sveštautiska!

Kolonai numurs ir!
Spēlē pēc tirgus noteikumiem!
Tirgus - tas slikts piemērs,
Krievzemes ekonomikā - caurums!  

Privāts īpašums - kapitāls,
Ar Tautu sakara nav nekāda!
Tas bagāto klans, kas aptīrīja,
Valsti un, protams, Tautu!

Nav glābšanas un piedošanas,
Jārunā godīgi!
Vecā vara - vienas sargāšanās,
Tā Patiesība, lai arī ne glaimojoša!

Krievijai izmaiņas vajag!
Ja "remonts" - tas slikti!
Jābūt gribas lēmumam,
Vecā vara - smaga nasta!

Izvēle Prezidenta!
Grūts priekš viņa lēmums!
Negaidiet no vecā dividendes,
Vecais - ir uzvedība vecā!

Skaidrs, ka izvēles nav,
Taču, izšķirties par to vajag!
Nāksies sarežģītu atlasi izdarīt,
Panākt lēmumu tomēr var!

Palīdzēs Jaunā Konstitūcija!
Tā patstāvību apstiprinās!
Instrukcija priekš Jaunās varas:
Kā pamatotību pierādīt!

Prezidentam jāsaprot Tauta!
"Visi jūs no Tautas cēlušies"!
Laiks apvienot Krievu Dzimtu,
Krievija priekš Rietmiem - ne suga!

Krievija - Dieva izredzēta!
Tradīcijas vajadzīgas - ne reliģijas!
Krievija pa ceļu iet,
Nebūs iekšēji kolīziju!

Tauta, kā varai šķiet,
It nemaz ne vienkārši liellopi!
Vara tā sugu iemanto,
Tautas pilnība redzama!

Atārtoju, Krievija no Dieva!
Būt Dieva - Rusu īpatnība!
Garīgums - viens ceļš,
Sākās vēl no Etruskiem!

Vajag Atmiņu pamodināt!
Civilizācijas Sākotnes!
Rietumi grib iemīdīt:
Krieviskumu - utilizācijā!

Taču, tie mēģinājumi pēdējie!
Aizmirsa: nedrīkst uzbrukt Dievam!
No agresijas tikai pēdas paliek!
Uz galvenā, ceļa pie Dieva!

Tā priekš vecās varas būs!
"Drosmīgai" pret Radītāju!
Nozaga varu,
Tipiski - mietpilsoņi!

Jaunie - lai arī zina!
Ka - sods nenovēršams!
Grēkus tādiem neatlaiž,
Smalkajā plānā - vieni rādītāji!

Veltīgi cilvēki domā,
Blīvais plāns - izpausme ir,
Tas tikai prelūdija, 
Cilvēciskās parādības jēgai!

Daudzi Eksāmenus neiztur,
Sevišķi, Vēsturiskā Mirklī,
Informatīvā apmaiņa notiek,
Caur Dievparādību!

Tikai Krieviem - Dievs iekšienē!
Tā īpatnība - Izredzētiem!
Kurš ar Krieviju palikt nevarēja,
Paliek kara laukā!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
29.04.18.

29.04.18. Quatrain “The Old and the New”

The government resigns!
The fundamental question: for how long?
To whom does the President stake?
Will the Volga turn around?

The historical moment for everyone!
Will the President have enough Will?
There were no such Landmarks before,
Will he go an experiment?

It’s clear that there is a team!
But, of course- is anti people!
Can’t leave this “avant-garde”,
The system inside is alien!

The column has a number!
Playing by the rules of market!
The market- is a bad example,
In the economy of Russia- is a hole!

Private property- is capital,
Has nothing to do with the Nation!
It’s a clan of the rich, that has robbed,
Country, and, of course, the Nation!

There is no salvation  and forgiveness,
Need to be honest!
The old government- some fears,
It’s true, though not flattering!

Russia needs a change!
If “repair”- it’s bad!
A strong willed decision must be made,
The old government- is heavy burden!

The choice is for the President!
A difficult decision for him!
Don’t expect dividends from the old,
The old- is the old behavior!

It’s clear, that there is no choice,
But, it’s necessary to decide on this!
Will have to make a complex selection,
Still you can achieve a solution!

The New Constitution will help!
It will confirm independence!
Instruction for the New power:
How to prove consistency!

The President must understand the Nation!
“You all came from the Nation”!
It’s time to combine Russian Gender,
Russia for the West- is not a breed!

Russia- is God’s elected!
Traditions are needed- not religions!
Russia goes on the road,
There will be no coalition inside!

The nation, as it seems to authorities,
Not at all simple cattle!
This power acquires a suit,
Perfection of the nation is visible!

I repeat, the Russia is from God!
To be in God- is peculiarity of the Russian!
Spirituality- is one road,
Started till from the Etruscans!

Must wake up the Memory!
The Source of civilization!
The West wants to trample:
Russianess for recycling!

But, there are the last attempts!
Forgot: can’t attack to God!
From aggression there are only traces!
On the main road to God!

So it will be for the last authorities!
“Bold” against the Creator!
Stole their hearts,
Typical- the philistines!

New ones- let them know!
That- inevitable punishment!
Sins don’t let go them,
In the Thin plan- one testimony!

People think in vain,
A Dense plan- is manifestation,
That is just a prelude,
Sense of the human phenomenon!

Many don’t pass Examination,
Especially, in Historical Moment,
Information is exchanged,
Through the Epiphany!

Only Russian- God has inside!
This is feature- of the Chosen ones!
Who could not stay with Russia,
Remains on the battle field!

Amen
Father Absolute
29.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.0.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.04.2018.

Skatījumu skaits: 663 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: