Galvenie » 2018 » Aprīlis » 30 » Vēsts: 30.04.18. Katrēns "Cilvēki-Dievi vai neviens!"
20:25
Vēsts: 30.04.18. Katrēns "Cilvēki-Dievi vai neviens!"

30.04.18 Катрен ​ “Люди-Боги или никто!”​​

В этом дуальном Мире,
Есть крах и, конечно, полёт!
Дуальность будет отныне,
Критерием наоборот!

Решается сегодня Судьба!
Не только России, но Мира!
Что скажут люди тогда,
Когда в панике почти полмира!

Тысячелетняя История:
Люди не смогли выстроить,
Я Рай ждал, как категорию,
А их мамона построила!

Что люди ни делали: всё рабство!
К Раю не подошёл никто!
Критерием было богатство,
Забыли Сознание на что?

Не поняли, что хочет Бог!
Бог ожидал Перехода!
Люди сами подводили итог:
Неравенство лежит в Природе!

В веках общество: “раб и хозяин”!
Так было во все столетия!
Россия попробовала раз один,
Попала в череду лихолетья!

Невозможно выстроить Рай,
Ориентируясь на людей!
Советский получился край!
Совсем не Рай, но прелюдия!

Без Бога ничего не получится!
Власть не хочет и слышать!
За тысячи лет не научились,
Можно долго продолжать ждать!

Передаю Знания много лет,
Готовлю Квантовый переход!
Но, слышит Пророк от власти: нет!
Привычнее для неё – задний ход!

Дуальность – неопределённость!
Трудный выбор: Добро или зло!
Людям выбирать определённо,
Что-нибудь из двух одно!

Человеческое заблуждение,
Плотный план – конечен!
Выбор предполагает обеспечение,
Жизнь для людей – вечна!

Я жду, что придёт прозрение!
Главный вопрос – Дуальность!
Откроется второе зрение,
Поймёте – вопрос актуален!

России поручена Новая роль!
Роль – первопроходца!
Люди должны понять Мою боль,
И чашу испить до конца!

Для цивилизации сегодня момент,
Открывается для людей – Суть!
Россия должна дать ответ,
Какой для цивилизации путь?

Тот, кто бывает в Боге,
Точнее, когда Бог в человеке!
Выстраивается Святая дорога,
Как было в Золотом веке!

Сегодня Я жду решения!
Капитал – слово прошлое!
Измениться должно мнение:
Рай всё же возможен!

Проходили государства, империи,
Суть одна: “хозяин и раб”!
Нужна новая “парфюмерия”,
Создатель всегда Прав!

Я жду от Президента решения,
Повторяю, “ремонт” – плохо!
Необходимо Новое определение,
В Руси нет ничего от Востока!

Россия попробовала Первой,
Что для страны Равенство?
Подход оказался неверным,
Опять партнеравенство!

Цивилизация уходит реально!
Шестая должна быть Новой!
Для России вопрос актуальный!
Посмотрим, что будет в итоге?

Повторение – уже трагедия!
Не спасётся тогда никто!
Концовка – трагикомедия:
Люди-Боги или никто!

Россия должна понять!
Будущее лежит в Боге!
Судьбу нельзя поменять,
Рай – для Шестой дорога!

Аминь.
Отец Абсолют.
30.04.18

 

Vēsts: 30.04.18. Katrēns "Cilvēki-Dievi vai neviens!"

Šinī duālajā Pasaulē,
Ir krahs un, protams, lidojums!
No šī brīža duālitāte būs,
Kritērijs otrādi!

Šodien izšķiras Liktenis!
Ne tikai Krievijas, bet Pasaules!
Ko teiks cilvēki tad,
Kad gandrīz puse pasaules panikā!

Tūkstošgadīga Vēsture:
Cilvēki nevarēja uzbūvēt,
Paradīzi Es gaidīju, kā kategoriju,
Bet viņus mamons izkārtoja!

Ko tik cilvēki nedarīja: viss verdzība!
Pie Paradīzes neviens nenonāca!
Bagātība kritērijs bija,
Uz ko aizmirsa Apziņa? 

Nesaprata, ko Dievs grib!
Dievs Pāreju gaidīja!
Cilvēki paši rezultātu apkopoja:
Nevienlīdzība Dabā guļ!

Gadsimtos sabiedrība: "vergs un saimnieks"!
Tā visās simtgadēs bija!
Krievija pamēģināja vienu reizi,
Nokļuva virknē grūtu laiku!

Neiespējami izbūvēt Paradīzi,
Uz cilvēkiem orientējoties!
Padomju apgabals sanāca!
Pavisam ne Paradīze, bet prelūdija!

Bez Dieva nekas nesanāks!
Vara negrib ne dzirdēt!
Tūkstošgadu laikā neiemācījās,
Var turpināt ilgi gaidīt!

Zināšanas nododu daudzus gadus,
Gatavoju Kvantisko pāreju!
Bet, Pravietis dzird no varas: nē!
Priekš tās pierastāka - atpakaļgaita!

Dualitāte - nenoteiktība!
Izvēle grūta: Labo vai ļauno!
Cilvēkiem izvēlēties noteikti,
Kaut ko no diviem vienu!

Cilvēciskā maldīšanās,
Blīvais plāns - galīgs!
Izvēle paredz nodrošinājumu,
Dzīve priekš cilvēkiem - mūžīga!

Es gaidu, ka atnāks apskaidrība!
Galvenais jautājums - Dualitāte!
Atvērsies otra redze,
Sapratīs - jautājums aktuāls!

Krievijai uzticēta Jauna loma!
Loma - pirmgājēja!
Cilvēkiem jāsaprot Mana sāpe,
Arī kausu izdzet līdz galam!

Priekš civilizācijas moments šodien,
Priekš cilvēkiem atklājas - Būtība!
Krievijai atbilde jādod,
Kāds priekš civilizācijas ceļš?

Tas, kurš Dievā mēdz būt,
Precīzāk, Dievs kad cilvēkā!
Izkārtojas Svēts ceļš,
Kā bija Zelta laikmetā!

Šodien Es lēmumu gaidu!
Kapitāls - pagātnes vārds!
Viedoklim jāizmainās:
Paradīze iespējama tomēr!

Pagāja valstis, impērijas,
Būtība viena: "saimnieks un vergs"!
Vajadzīga jauna "parfimērija",
Radītājam Taisnība vienmēr!

Es no Prezidenta lēmumu gaidu,
Atkārtoju, "remonts" - slikti!
Jauns apzīmējums nepieciešams,
Krievzemē nav nekā no Austurmiem!

Krievija pamēģināja Pirmā,
Kas priekš valsts Vienlīdzība?
Pieeja izrādījās aplama,
Atkal partnevienlīdzība!

Civilizācija aiziet reāli!
Sestajai jābūt Jaunai!
Priekš Krievijas jautājums aktuāls!
Paskatīsimies, kas rezultātā būs?

Atkārtošana - jau traģēdija!
Neglābsies tad neviens!
Nobeigums - traģikomēdija:
Cilvēki-Dievi vai neviens!

Krievijai jāsaprot!
Nākotne atrodas Dievā!
Likteni izmainīt nevar,
Paradīze - ceļš priekš Sestās!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
30.04.18.

30.04.18. Quatrain “People- Gods or none!”

In this dual World,
There is a crash and, of course, a flight!
Duality will be from this moment,
Criterion on the contrary!

Today is being decided a Fate!
Not only Russia, but World too!
What people will say then,
When in panic almost the half of the World!

The Millennial History:
People could not build,
I waited a Paradise as a category,
But they were built by mammon!

What ever people did: all slavery!
No one came to the Paradise!
The criterion was wealth,
Forgot Consciousness for what?

Didn’t understand, what God wants!
God was waiting for the Transition!
People by themselves summed up results:
Inequality lies in the Nature!

Society in the ages: “slave and master”!
So it was in all centuries!
Russia tried one once,
Fell into a string of hard times!

It’s impossible to build a Paradise,
Focusing on people!
Soviet edge turned!
It’s not at all Paradise, but prelude!

Without God nothing happens!
The authorities even don’t want to hear!
For thousands of years have not learned,
Can continue to wait for a long time!

I passed knowledge for many years,
I am preparing transition of Quantum!
But, the Prophet hears from authorities: no!
It’s more habitual for that- to use a reverse gear!

Duality is uncertainty!
Difficult choice: Good one or evil one!
People choose definitely,
One from two things!

Human deception,
A tight plan- is finite!
The choice involves ensuring,
Life for people- is eternal!

I’m waiting for enlightenment to come!
The main question- is Duality!
The second sight will open,
Will understand- the question is relevant!

Russia is entrusted with the New role!
Role- first walker!
People need to understand My pain,                  
Also drink the cup to the end!

Moment today for civilization,
Opens for people- Essence!
Russia should give an answer,
What is the way for civilization?

That, who is in God,
More precisely, when God is in human!
The Holy road is build,
As it was in the Golden age!

Today I am waiting for solution!
Capital- is the word of the past!
Opinion must change:
Paradise is still possible!

Passed the states, the empires,
The essence is one: “master and slave”!
Need a new “perfumery”,
The Creator is always Right!

I’m waiting for a decision from the President,
I repeat, “repair”- is bad!
A new definition is needed,
In Russia there is nothing from the East!

Russia tried the First,
What is Equality for the country?
The approach was wrong,
Again the partnership!

The civilization is going away really!
The Sixth must be the New!
For Russia, the issue is topical!
Let’s see what will happen in the end?

Repetition- is already tragedy!
No one will be saved then!
The ending is tragicomedy:
People- Gods or none!

Russia must understand!
The future lies in God!
Destiny can’t be changed,
Paradise- the road for the Sixth!

Amen
Father Absolute
30.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem.
Ievietots: Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /30.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /30.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 30.04.2018.

Skatījumu skaits: 496 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: