Galvenie » 2018 » Aprīlis » 2 » Tulkojums *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Veiksim revīziju!"
10:02
Tulkojums *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Veiksim revīziju!"

Tulkojums *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Veiksim revīziju!"

*) Creator Aid Letter "Let's Make an Audit!"

Dear, Friend! Souls of the God! On the previous day, I was flurrying about story seen in TV about the impoverishment of the creative work of a poor, talented human being in essence- deliberate, ugly exposure to oblivion…
Look, in the darkness of the Night, Thought awakened me, which I am in hurry to write down!-
Such a Source of unknown authors- works of author, there are a lot of living things in the Earth. And it would be good, if there were honest and smart people, who could help the unknown or unrecognized Works of the authors to see the Light of the Day, to find the eyes, the ears watchful and wise.
Pride, arrogance, ambition, indolence also indifference- is the bowl of the human mind's potion. Are unhappy people, who use them. Because they walk around the Earth with iron legs and steel hearts- each one's misery for your own Soul and Heart, who are so tightly closed in such a human's body. Basically- is in vain…

"I am already talking a lot in these Revelations, that human, if he comes to Me, he must believe in Me, must believe in Mine order of the World and must Love Me and all, what is connected with Me, including also My Children, similar to him and himself (at the last resort) also as a creature My beloved." (Article 27 Creator Dictates 29.11.04. (2/15) written by Leonid Maslov / http://www.otkroveniya.eu/2004/29.11.04.html / translated in Latvian by Eslauma / http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_29_11_04_2_15/2012-09-28-85 

Beloved Souls, Friends of People! At the moment on the Earth are coming the streams of the Energies of the New Light- let's make an AUDIT on our personality farm and look forward to being freed from these "poison bowls". It's still a bit of time, to take care of salvation for your Soul, for Flesh home. We can do it! Let's get it! Let's use power of Love!...

"I am glad for you that you have successfully progressed to the level of the New Planet's energy. A lot of evolutionary energy came to the Planet, for the sufficient quantity of people. We see, how people mature, become more conscious, and they understand things better, which are going on" (Sanat Kumara) (from "Two interviews on September 21 2012 Natalia Kotelnikova : http://www.sanatkumara.ru/stati/dva-interviu-21-sentyabrua-2012-g , translated in Latvian by Esmauma : http://spekavots.ucoz.ru/news/divas_intervijas_21_septembri_2012_g/2012-09-27-84 

Let it sound! Let it SOUND! For Love! For Pleasure! For the appreciation! For gratitude! THOUGHTS:- good, light! WORDS: complains! SONGS: glorious!!! Then the earth will swallow and the Light of outside will come to meet it! Children of human- will tweak in Cheerfulness and Happiness!!!


Thanks to the Creator! Thanks to the God Mother! Thanks to our Unknown Authors! Now We all Together can wake up to Light! With Free Hearts, in clean Flesh homes! To all! We send complains to all from our hearts!!!
-----------
*) Creator Aid Letter "Let's make an audit!" recorded on 09/27/2012 5:48 PM. / http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atbalsta_vestule_veiksim_reviziju/2012-09-28-87
--------
Everything collected in the heartfelt by Eslauma.

Translated in English by Irita Irem
Angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 2018.gada 31.martā

=====
Oriģināla teksts latviešu valodā:

Mīļo Draudziņ! DievDvēselītes! Iepriekšdien mani satrauca TV redzēts sižets par nabadzīga, talantīga cilvēkbērna jaunrades veikuma noniecināšanu, būtībā - apzinātu, negantu pakļaušanu aizmirstībai ...
Lūk, nakts melnumā mani pamodināja Domas, kuras steidzos pierakstīt! -
Tādu nezināmu Avotu - autoru darbu, Zemes dzīves krātuvēs ir daudz. Un labi būtu, ja atrastos godīgi un gudri cilvēki , kuri spētu palīdzēt nezināmu vai neatzītu Autoru darbiem Dienas Gaismu ieraudzīt, atrast acis, ausis vērīgas un gudras.
Lepnība, augstprātība, godkārība, nenovīdība arī vienaldzība - cilvēka prāta indes kausi. Nelaimīgi cilvēki, kuri tos lieto. Jo staigā pa Zemi ar dzelzs kājām un tērauda sirdīm - par postu katrs savai paša Dvēselītei un Sirsniņai, kas tik cieši slēgtas tāda cilvēka miesas namā. Būtībā - tukšumā ...

"Es jau daudz runāju šajās Atklāsmēs, ka cilvēkam, ja viņš iet pie Manis, tad viņam jātic Man, jātic Pasaules kārtībai Manai un jāMīl Mani un visu, kas saistīts ar Mani, tanī skaitā arī Bērnus Manus, viņam līdzīgus un sevi (pēdējā kārtā) arī kā radījumu Manu mīļo." (27.pants Radītāja Diktāts 29.11.04. (2/15.), pierakstīja L.Maslovs : http://www.otkroveniya.eu/2004/29.11.04.html /, latviskoja, intuitīvi, Eslauma ; http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_29_11_04_2_15/2012-09-28-85 

Mīļās Dvēselītes! CilvēkDraudziņi! Šobrīd uz Zemi nāk Jaunās Gaismas Enerģiju starumes - veiksim REVĪZIJU savā Personības saimniecībā un lūkosim tikt brīvi no šiem "indes kausiem". Vēl mazliet ir laika, savai Dvēselītei, Miesasnamam sarūpēt glābšanu. Mēs to varam! Saņemsimies! Ļausimies Mīlestības varai! ...

"Es priecājos par jums, ka jūs veiksmīgi izgājāt uz jauno planētas enerģiju līmeni. Daudz evolucionējošo enerģiju atnāca uz planētu, pietiekamam cilvēku daudzumam. Mēs redzam, kā cilvēki nobriest, kļūst apzinīgāki un notiekošo saprot labāk. (Sanats Kumara)" (No "Divas intervijas 21. septembrī 2012.g." Natālija Koteļņikova : http://www.sanatkumara.ru/stati/dva-interviu-21-sentyabrua-2012-g , latviskoja, intuitīvi, Eslauma : http://spekavots.ucoz.ru/news/divas_intervijas_21_septembri_2012_g/2012-09-27-84 

Lai skan! Lai SKAN! Mīlestībai! Priekam! Atzinībai! Pateicībai! - DOMAS: labas, gaišas! VĀRDI: suminoši! DZIESMAS: gavilējošas!!! Tad tik Zeme plauks un Gaismas āres pašas pretim nāks!!! CilvēkBērni - līksmībā un Laimē tvīks!!!

Paldies Radītājam! DievMāmiņai paldies! Paldies mūsu Nezināmajiem Autoriem! Palīgiem! Mēs nu visi Kopā Gaismai mosties varam! Brīvām Sirdīm, tīros Miesasnamiņos! Visiem! Visiem Pteicību sūtām mēs no savām Sirsniņām!!!
-------
*) Radītāja Atbalsta Vēstuli pierakstīju 27.09.2012.05:48. 
Sirdsmīlestībā visu apkopoja Eslauma
-------
*)Radītāja Atbalsta Vēstule "Veiksim Revīziju!", http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atbalsta_vestule_veiksim_reviziju/2012-09-28-87 , pievienota Tēva Absolūta Diktētam, Leonīda Maslova pierakstītam, Katrēnam "Atgriešanās pie Sākumiem" (Krievu valodā): http://www.otkroveniya.eu/poems/03.08.17.html , (latviešu valodā): http://spekavots.ucoz.ru/news/vets_03_08_27_katrens_atgriesanas_pie_sakumiem/2017-08-03-2515 
Simbolvēstules tulkojums angļu valodā ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.04.2018.
=====
Simbolvēstuli *)Radītāja Atbalsta Vēstule "Veiksim revīziju!" latviešu/ angļu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 02.04.2018.

Skatījumu skaits: 466 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: