Galvenie » 2018 » Aprīlis » 15 » Tulkojums! - *) RAV "Beidzot!"
22:25
Tulkojums! - *) RAV "Beidzot!"

Tulkojums! - *) RAV "Beidzot!"

Angļu valodā: *) RAV “Finally!”

Today, on October 26, 2012, in the World of God, the Earth’s Mother, in the land of Latvia, I wake up in a white snow diapers and singing a beloved song of us with kids: “Don’t touch me wind, in my twigs are silent snow, nurse young bud!”… (an unknown author)

Oh, Heavenly Father! Your comfort! The Earth is covered with white snow blanket. Outside flow great Wind Fanfare! Trees bends! Not bored leaves are rushing to catch snowflakes! Everything is singing and glory- the World is waking up in New quality!!!

I, small, nursed Soul of Dense land, saying thanks to the Earth Mother, join our Heavenly Father, God’s Mother- Family of Light! Now we will be all together Souls of the God- birds, plants, animals, all the little souls, in the love of human children, everyone will sing together: We are Glad! We are Happy! God takes care for our Unity! Aleluia! Aleluia! Great World of the God!

10/26/2012 10:12 am In the heart happiness  Eslauma.
-----------------
*) RAV - 08/06/2012 05:31
My beloved people of the Earth, I tremble with great astonishment to the things, that we with unbelief turn into the clowns, otherwise can’t call it. I with great pleasure, in the flesh and soul hurt, telling you the story and calling you away from the old palace of the Earth, where we have lived till now. I am calling away, because the castle is about to collapse immediately, the fate of all that is not destined for eternity…

I call, invite and tell, tell, but I have not, who is coming with me!... Is it really a pleasure to go away from the sinking ship one by one?...

Let’s get it, dear people! The time has left very little! The wheel Cosmic fate, led by the Canons, written for Eternity are not obstinate, not changed. Therefore, only the Human Reason, which has gained Understanding, Knowledge can help us catching up, that not need remain under the ruins of retiring Worlds.

The information is sent, available, readable, in our opinion- the Creator is already opened the way! Just have to act on your own quickly, so that not only the words “I BELIEVE…” would speak in Church, but in order to be truly soul in the new body! This IS THE ENDLESS HAPPINESS!!!.....

It must be known to everyone, that it will be not easy for us to take off in a New flesh, we have been sit too long time, but, to ruin in ruins- there should be too much courage…
I listen to Creator, because I want to be TOGETHER with our Heavenly Father, God’s Mother, Great Family of Light! In THEIR Cosmic Farm, continue your work!!!

Ziedo, mārša, ko ziedo, Ziedo savu akas taku:
Tur tu smelsi ūdentiņu, Visu mūžu dzīvodama. (LD, 25591)


06.08.2012 05:31AM in happiness of heartbreak was recorded by Eslauma
-----------------
*) RAV - 07/24/2012 7:41 PM
Finally! I don’t think I need a word!

I have nothing, what to say! Everything has flushed and everything come true!!!

When Heavenly Gate opens, everything looks different!... Then you should ask: “How I didn’t see it till now??!!!...

“but the words of the prophet Joel are fulfilled: this will happen in last days, says God, I will pour out of my Spirit over all flesh, and your sons and daughter swill prophesy, and your young men will see the phenomena, and your old people will dream a dream” (Acts 2:16, 17)**
(Quote of Holy of Scriptures readable *(31) Old letter to Relatives and Friends! http://spekavots.ucoz.ru/news/31_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-26-156  ) 

Sep 24, 2011, 07:41 PM In Surprise of Heart wrote down Eslauma
--------------------
*) RAV- Creator’s Aid Letter “ witten down at different time by Eslauma/ date marked down at the end of each letter/ summarized and posted on the site: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_raditaja_atbalsta_vestule_beidzot/2012-10-26-155 
------------------
Symbol letter *) RAV “Finally!” added to the Father’s Absolute Dictation, written by Leonid Maslov, Quatrain 12.08.17. “FAITH” in Russian: http://www.otkroveniya.eu/poems/12.08.17.html in Latvian/English:  http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_12_08_17_katrens_ticiba/2017-08-12-2531 
Symbol letter in Latvian/English is posted on the Divine Wisdom Site: http://spekavots.ucoz.ru /15.04.2018.
Sent to “Stariņš”: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.04.2018.
And: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /15.04.2018.
============
Symbol letter Translation!- *) RAV “Finally!” in English/Latvian for all round experience was prepared by Eslauma 15.04.2018.

Translated in English by Irita Irem
Angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 2018. gada 14.aprīlī

----------------------------------------
Simbolvēstule latviešu valodā:
*) RAV "Beidzot!"
Šodien, 2012.gada 26.oktobrī, Dieva Pasaulē, Zemes Māmuliņas, Latvijas zemes laukumiņā, pamostos baltos sniega autiņos un dziedu, mums ar bērniem iemīļotu dziesmiņu: "Vējiņ, mani neaiztiets, manos zaros sniedziņš kluss, auklē jaunos pumpurus!"... (autorus esmu piemirsusi).
Ak, DebesTēvs! Tavus jaukumus! Zemi klāj balta sniega dūnu sega! Ārēs šalko dižā Vēja fanfāras! Koki locās! Nenobirušās lapas steidzas sniegpārslas ķert! Viss dzied un gavilē - Pasaule Jaunā kvalitātē mostas! ! !
Es, sīka, Blīvās Zemes auklētā Dvēselīte, paldies Zemesmāmuliņai sakot, pievienojos mūsu DebessTēva-DievMāmiņas - Gaismas LielĢimenei! Nu mēs kopā būsim visas DievDvēselītes - putni, augi, dzīvnieciņi, visas sīkās dvēselītes, cilvēkbērnu mīlestībā, visi kopā dziedāsim: Priecīgi esam! Laimīgi esam! Dievs par mūsu kopbūšanu rūpējas! Aleluja! Aleluja! Dižai Dieva Pasaulei!!!
26.10.2012.10:12 Sirdslaimīgā Eslauma.
-----------

*)RAV - 2012.06.08.05:31
Mīļie mani Zemes ļaudis, es ar lielu izbrīnu noraugos uz notiekošo, kuru mēs ar neticību pārvēršam par klaunādi, citādi to nenosaukt. Es ar lielu prieku, sāpēs miesiskās un dvēseliskās, stāstu jums un saucu prom no tās vecās Zemes pils, kurā dzīvojām līdz šim. Saucu prom, jo pils jau tūlīt, tūlīt sabruks, liktens visam tāds, kas nav lemts mūžībai ...
Saucu, aicinu un stāstu, stāstu, bet man līdzi nācēju vēl nav! ... Vai tad tiešām tik pa vienam prieks ir traukties prom no kuģa grimstoša?! ...
Attapsimies, ļaudis mīļie, laika atlicis ir ļoti, ļoti maz! Likteņrati Kosmiskie, kurus vada Kanoni, rakstīti kas Mūžībai, nav ne apturami, grozāmi. Tādēļ tikai Saprāts cilvēcīgais, kurš gan Saprašanu, Zināšanas guvis, palīdzēt var izķepuroties, lai zem aizejošās pasaulītes drupām jāpaliek mums nav.
Informācija ir sūtīta, pieejama, izlasāma, mūsu domām - Radītājs jau ceļu vēris! Tikai jārīkojas pašam aši, lai ne tikai mute vārdus "Es TICU ..." Baznīciņā runātu, bet lai īsti jaunā miesā augšup celtos dvēseliski! Tā IR LAIME BEZGALĪGA! ! ! ...
Jāzina gan katram, ka mums pacelšanās jaunā miesā nebūs viegla, pārāk ilgi graustā aizsēdējušies mēs esam, tomēr, drupās iznīkt - tur nu jābūt pārāk lielai vēlēšanās drosmei ...
Es gan klausu Radītāju, jo ar mūsu DebessTēvu-Dievmāmiņu-Gaismas LielĢimeni KOPĀ gribu būt! VIŅU Saimniecībā, Kosmiskajā, savus darbus turpināt!!!

Ziedo, mārša, ko ziedo, Ziedo savu akas taku:
Tur tu smelsi ūdentiņu, Visu mūžu dzīvodama. (LD, 25591)

06.08.2012.05:31 Sirdsprieka laimē pierakstīja Eslauma.
-----------

*) RAV - 2012.24.09.07:41
Beidzot! Man liekas, ka man vārdu nemaz nevajag!
Man nav ko teikt! ... Viss ir izplūdis un viss ir piepildījies ! ! !
Kad atveras Debesu Vārti, tad viss izskatās citādi! ... Tad jājautā: "Kā es to līdz šim neredzēju??! ! ....
"bet te piepildās pravieša Joēla vārdi: tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, Es izliešu no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus." (Ap.d.2:16,17)
(Svēto rakstu citāts plašķ izlasāms *(31) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem!:http://spekavots.ucoz.ru/news/31_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-26-156  ) 
24.09.2012.07:41 - SirdsPārsteigumā pierakstīja Eslauma.

*) RAV - Radītāja Atbalsta Vēstules Eslaumas pierakstītas dažādos laikos /datums atzīmēts katras vēstules beigās/, apkopotas un ievietotas saitā:http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_raditaja_atbalsta_vestule_beidzot/2012-10-26-155 
--------
Simbolvēstule *) RAV "Beidzot!" pievienota Tēva Absolūta Diktētam, Leonīda Maslova pierastītam, Katrēnam 12.08.17. "TICĪBA", krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/poems/12.08.17.html  , krievu/latviešu/angļu valodā: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_12_08_17_katrens_ticiba/2017-08-12-2531 
Simbolvēstule latviešu/angļu valodā ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.04.2018.
Nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /15.04.2018.
=====
Simbolvēstuli - Tulkojums! - *)RAV "Beidzot!" angļu/latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.04.2018.

Skatījumu skaits: 440 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: