Galvenie » 2018 » Aprīlis » 3 » Tulkojums! - *) RAV "Dzīvespieredze"
13:22
Tulkojums! - *) RAV "Dzīvespieredze"

Tulkojums! - *) RAV "Dzīvespieredze" 

Angļu valodāl *) RAV "Life experience"

Lights! Let's look at what life experience brings to us today?
Looking around, it seems, that nothing important for us. There is no even interest, desire to trust yourself! Where else to any other Souls! What does it mean?- We live like sheep. Only the flock and blade, with louder voice, which the purse allows, thickness of personality. But, if the urge to learn, in the ears will even get in, then the anger goes on: "What? Have to learn anything else!..." There are already a lot of an examples- how beautiful are living people, whose interests are worth the expense!...

"It's about the plan, you really don't understand, what is going on. Astral plan, however, doesn't contain criminal structures, it contains structures of "characteristic"- fuss, lie, trickery, bullying, violence…
-Can you explain in more detail, what is happening…
The Planet made a revolution. It was already there. Flow new movement, gradually lowering the Astral plan on the Planet. Light Cities with every day closer…" (From "Two interviews" September 21, 2012 "Metatron: In Latvian: http://spekavots.ucoz.ru/news/divas_intervijas_21_septembri_2012_g/2012-09-27-84

Putting it all together, it will become not brilliant experience. How to make it brilliant?-
Have a look below! Look outside the fence, outside flock, outside of the needs of everyday…
Why does the Sun shines brightly? Isn't it possible for human himself to be Sun?! Maybe a little light, like fire fly in the Midsummer Night Mystery?!...

"I am giving you the most important thingI AM GIVING YOU LIFE. And from here, we will begin with you the unblocking of My message movement- from you, my beloved and dear children, and let's return to you again, to my dear beings of Creature. LIFE AND CHILDREN." (from "Mother Earth. How to grown Wonderland" through Svetlana Dracova, in Latvian: http://spekavots.ucoz.ru/news/mate_zeme_ka_aug_brinumberni/2012-09-29-88 

Then thoughts will grow up on Fantasy flights so that each Lighting Personality can be created. Then a man, free from the instincts of flock, will be looking for a ways, will reach distance. Let it be! To have a new life experience! Everyone his own, then all of them together- is collected in the Bank of Wisdom, which is allowed for everyone to use for free. Then they will be able to exchange the Experience of Life of personality, will supplement each other, to be glad and will exult- School of New Life will take turn! Targets are driven by the far reaching, in God's Power scroll wide roads, who are coming in the Light Spheres! Let it be and that's how it is!!!

Other guys cock hearing, I listened to my mommy:
Other guys drove to the forest, I'm back from the forest. (LD, 6821, var.)


Thank you dear Heavenly Father- God's Mother! Thank you Mother Earth! Her Children- beings of Creature! To all! Saying thank you to all, that we, tiny Souls, can gravel our life experience!
----------------
*) Creator's Aid Letter is written on 09-30-2011 at 04:51, Heartbreak, Eslauma.
----------------
*) RAV "Life experience" http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_dzivespieredze/2012-09-30-91 added to Father Absolute Dictation , written by Leonid Maslov, Quatrain 04.08.17. "Spirit and Life" in Russianhttp://www.otkroveniya.eu/poems/04.08.17.html in Latvian http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_04_08_27_katrens_gars_un_sadzive/2017-08-04-2517 
The translation of the Symbol letter in English is posted on the Divine Wisdom Site: http://spekavots.ucoz.ru /03.04.2018.
Sent to "Stariņš"": https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.04.2018.
And: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 / 03.04.2018
--------
Symbol letter *) RAV "Life experience", in Latvian / English, comprehensive experience was prepared by Eslauma .... 2018.

Translated in English by Irita Irem
Angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 2018. gada 3.aprīlī

=====
Oriģināla teksts latviešu valodā:

Gaismiņas! Palūkosimies, ko mums šodien sniedz - dzīvespieredze?
Raugoties visapkārt, tā vien šķiet, ka svarīga mums nav nekā. Nav pat intereses, vēlēšanās uzticēties sev! Kur nu vēl citām kādām Dvēselītēm! Ko tas nozīmē? - Dzīvojam kā aitiņas. Tikai bars un blēšana, līdzi balsij skaļākai, kurai maka, personības biezums ļauj. Bet ja mudinājums mācīties, ausīs kādreiz iekļūst - nu tad dusmas vaļā sprūk: "Ko? Jāmācās vēl kaut kas! ..."
Ir jau arī piemēriņu daudz - cik skaisti dzīvo cilvēki, kuru interesēm plašums vērts! ...

"Runa ir par astrālo plānu, jūs ne visai saprotiet, kas tur notiek. Astrālais plāns, tomēr, nesatur kriminālās struktūras, tas satur "raksturīgas" struktūras - apmāns, meli, viltība, ņirgāšanās, varmācība ...
- Vai tu varētu sīkāk paskaidrot, kas notiek ...
Planēta veica izgriezienu. Tas jau bija. Rit jaunas kustības, pamazām uz planētas nolaižas astrālais plāns. Gaismas Pilsētas ar katru dienu tuvāk ..." (
No "Divas intervijas 21.septembrī 2012.g." Metatrons : latviešu valodā:http://spekavots.ucoz.ru/news/divas_intervijas_21_septembri_2012_g/2012-09-27-84 

Saliekot to visu kopā, sanāk pieredzīte nespoža. Kā to spožu padarīt? -
Pavērst skatu tālāk! Palūkoties ārpus žoga, ārpus bara, ārpus vajadzībām ikdienišķām ...
Kāpēc Saule spoži spīd? Vai tik arī cilvēks pats Saule nevarētu būt!? Varbūt maza gaismiņa, līdzīgs Jāņtārpiņam Jāņu nakts Noslēpumā?! ...

"Es jums dodu pašu galveno. Es JUMS DODU DZĪVI! Lūk, un tieši no šīs vietas mēs ar jums arī sāksim mana vēstījuma kustības atraisīšanu - no jums, mani mīļie un dārgie bērni. Un atgriezīsimies pie jums atkal, manām dārgajām Radīšanas būtnēm. DZĪVE UN BĒRNI" (No "Māte Zeme. Kā aug brīnumdari", caur Svetlanu Dračovu, latviešu valodā:http://spekavots.ucoz.ru/news/mate_zeme_ka_aug_brinumberni/2012-09-29-88 

Tad jau Domas raisīsies Fantāzijas lidojumiem, lai ik katra Gaismiņa Personība veidotos. Tad jau cilvēks, brīvs no bara instinktiem, ceļus meklēs, tāles sniegs! Lai notiek! Lai jauna krājas dzīves pieredze! Katram sava, pēc tam visiem kopā - Gudrībiņu Bankā kopota, kuru lietot katram ļauts par brīvu. Tad jau Personības Dzīves Pieredzēm apmainīties spēs, viena otru papildinās, priecāsies un līksmos - Jauna Dzīves SKOLA apgriezienus uzņem! Mērķus virza tālejošus, Dieva Spēkā Ceļus platus ritina, kuri Gaismas sfērās sniedzas! Lai notiek tā un tā tas ir!!!

Citi puiši gaiļa klausa, Es klausīju māmuliņas:
Citi puiši mežā brauca, Es no meža atpakaļ. (LD, 6821,var.)

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa! Paldies Mātei Zemei! Viņas Bērniem-Radīšanas būtnēm! Visiem! Visiem Paldies sakām, ka mēs sīkās Dvēselītes dzīvespieredzi sev smelties varam!!!
-------
*) Radītāja Atbalsta Vēstuli pierakstīju 30.09.2012.04:51, Sirdsmīlestībā, Eslauma.
--------
*)RAV "Dzīvespieredze" http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_dzivespieredze/2012-09-30-91 , pievienota Tēva Absolūta Diktētam, Leonīda Maslova pierakstītam, Katrēnam 04.08.17. "Gars un sadzīve", krievu valodā:http://www.otkroveniya.eu/poems/04.08.17.html , krievu/latviešu/angrļu valodā:http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_04_08_27_katrens_gars_un_sadzive/2017-08-04-2517 
Simbolvēstules tulkojums angļu valodā ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.04.2018
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.04.2018.
=====
Simbolvēstuli *)RAV "Dzīvespieredze", latviešu/angļu valodā, viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.04.2018.

Skatījumu skaits: 451 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: