Galvenie » 2017 » Marts » 21 » Vēsts: 20.03.17. Katrēns "Brīdinājums"
16:40
Vēsts: 20.03.17. Katrēns "Brīdinājums"

Vēsts: 20.03.17. Katrēns "Brīdinājums"

20.03.17 Катрен "Предупреждение"………………………………………………………Quatrain "A Warning"

Тысячелетия сделали своё дело! ......... Tūkstošgades savu darbu paveica!........Thousands of years have done their work!
Рабство в крови у каждого! .................... Verdzība asinīs katram!.........................Slavery in the blood of everyone!
Люди живут для тела, ............................ Dzīvo cilvēki priekš ķermeņa,……..…….People live for the body,
Мамона для них, как жажда! ................. Mamons priekš viņiem, kā slāpes!..........Mammon for them, like thirst!

Как изменить этот Мир? ......................... Kā izmainīt Pasauli šo?.........................How to change this World?
Как изменить Сознание? ....................... Kā izmainīt Apziņu?...............................How to change Consciousness?
Мамона для людей - кумир!................... Mamons cilvēkiem - elks!......................Mammon for people- an idol!
Заброшены совсем знания! ................... Zināšanas pamestas pilnīgi!..................Completely abandoned knowledge!

Россия, как всегда первая! ..................... Krievija, kā vienmēr pirmā!...................Russia, as always, first!
В капитализм - сломя голову! ................ Kapitalismā - pa galvu pa kaklu!.............In capitalism- headlong!
Забыла совсем про Веру! ...................... Par Ticību pilnīgi aizmirsa!....................Forget all about Belief!
В Духе совсем голая! .............................. Garā pilnīgi kaila!...............................In the Spirit completely naked!

Забыла года справедливости! ................ Aizmirsa taisnības gadus!.....................Forgot the year of justice!
Не полной, но была тенденция! ............. Ne pilnīgi, bet tendence bija!...................Not complete, but there was a tendency!
Нет больше пытливости! ......................... Nav vairāk zinātkāres!...........................No more inquisitiveness!
Новая в стране юриспруденция! ............ Valstī jauna jurisprudence!.....................New jurisprudence in the country!

Закреплено право власти! ...................... Nostiprinātas varas tiesības!..................The right of power is fixed!
И нечестного капитала! ........................... Un negodīga kapitāla!...........................And dishonest capital!
Ожидаемые напасти, .............................. Ķibeles sagaidāmās,……………………..Anticipated adversity,
Люди хлебнут немало! ............................ Cilvēki pieredzēs ne mazumu!...............People will experience a lot!

Власть - вещь известная! ........................ Vara - lieta pazīstama!..........................Power- is a known thing!
Так, принято очень давно! ...................... Tā, ļoti sen pieņemts!.............................Like this, adopted long time ago!
Для Руси пришла Весть, ......................... Krievzemei Vēsts pienāca,……………….For Russia came the Message,
Трансмутация - всё равно! ..................... Transmutācija - vienalga!.........................Transmutation- anyway!

Кто-то хочет, а кто-то и нет! ..................... Kāds grib, bet kāds arī nē!.....................Someone wants, but someone also no!
Но, Сценарий написан Богом! ................ Taču, Scenārijs Dieva uzrakstīts!.............But, Scenario is written by God!
Сегодня исторический момент! .............. Šodien vēsturisks moments!....................Today is historical moment!
Руси определена дорога!......................... Krievzemei ceļš noteikts!.......................For Russia has show a way!

Пока не все понимают! ........................... Ne visi pagaidām saprot!.........................Not everyone understands yet!
Или, не хотят видеть! .............................. Vai redzēt negrib!...................................Or, don't want to see!
Проблемы бытия донимают, .................. Esības problēmas nodarbina,……………....Problems of life employing,
Это нужно предвидеть! ........................... To paredzēt vajag!...................................This must be foreseen!

Уже сказано - быть Монархии! ................ Jau teikts - Monarhijai būt!....................It has already been said- to be a Monachy!
Этот выбор за Богом! ............................... Tā izvēle Dieva!...................................This choice is by God!
Нет влияния епархии, .............................. Nav eparhijas ietekmes,…………………There is no influence of the diocese,
Народовластие будет Итогом! ................. Tautvaldība Rezulāts būs!......................Democracy will be the result

Интриговать с Богом опасно! ................... Ar Dievu intriģēt bīstami!........................Intrigue with God is dangerous!
Обманывать ещё хуже! ............................ Apmānīt vēl sliktāk!..............................Deceiving is even worse!
Жизнь прожитая напрасно, ..................... Dzīvi veltīgi nodzīvotu,……………………...Life lived in vain,
Вряд ли кому-то нужно! ........................... Diez vai kādam vajag!............................Hardly any need!

Ложь видна на поверхности! ................... Meli virspusē redzami!...........................Lies are visible on the surface!
Но, если дано Обещание! ....................... Bet, ja Solījums dots!............................But, if given Promise!
Можно пропасть в безвестности, ............. Var bezvēstī pazust,……………………...You can disappear in obscurity,
Слов, не услышав, прощания! ................. Vārdus, nedzirdot, atvadām!..................Words, not hearing, for goodbye!

Отбор провести строгий! .......................... Atlasi veikt stingru!................................Selection to conduct strict!
На уговоры нет времени! ......................... Pierunāšanai laika nav!..........................There is no time for persuasion!
Уже неважно, что многие, ........................ Ne svarīgi jau, ka daudzi,………………...It doesn't matter, that many,
Не дождутся от Бога премии! .................. No Dieva prēmijas nesagaidīs!.................Don't wait for God's prize!

Структура - не по рядам! ......................... Struktūra - ne pēc rindām!.......................Structure- not in rows!
Важен монолит Целого! ........................... Svarīgs Veseluma monolīts!....................The monolith of Whole is important!
Должны понимать: кто Там? .................... Jāsaprot: kas Tur?..................................Must understand: who is There?
Частицы Света Белого! ............................. Baltās Gaismas daļas!..........................Parts of White Light!

Повторяю, ждёт трансмутация! ............... Atkārtoju, transmutācija gaida!..................I repeat, waiting for transmutation!
Многие, пока не верят! ............................ Daudzi, pagaidām netic!..........................Many still don't believe!
Непонимание апробации, ....................... Aprobācijas nesaprašana,….......………..Misunderstanding of approbation,
Не спасает, поверьте! ............................... Neglābs, ticiet!.......................................Doesn't help, believe Me!

Либо веришь, творишь как Бог! ................ Vai nu tici, radi kā Dievs!........................Or you believe, create like God!
Либо опять в осадке! ................................ Vai nu atkal iegrimšana!.........................Or again in the draft!
Исторический для людей пролог! ............ Vēsturisks priekš cilvēkiem prologs!..........Historical prologue for people!
Нет ничего в остатке! ................................ Nav nekā atlikumā!.................................There is nothing in the rest!

Впереди, говорю, математика! ................ Priekšā, saku, matemātika!......................Ahead, I say, is mathematics!
И Великий Канон чисел! ........................... Un Diženais skaitļu Kanons!....................And the Great Canon of numbers!
Изменится жизни тематика, ..................... Izmainīsies tematika dzīvei,……………...Life will change the theme,
Цифры передадут мысли! ........................ Domas cipari pateiks!..............................Numbers will convey thoughts!

Не всем по плечу задача! ......................... Ne visiem pa spēkam uzdevums!.............Not everyone can solve the problem!
Но, это - всех ожидает! ............................. Taču, tas - visus sagaida!........................But, this- everyone expects!
Информация - есть передача! ................. Informācija - ir pārraide!...........................Information- is a transfer!
Страждущий всё понимает! ...................... Alkstošais visu saprot!.............................The sufferer understands everything!

Я поддержу страждущих! .......................... Es alkstošos atbalstīšu!...........................I will support the suffering!
В них - Планеты будущее! ........................ Viņos - Planētas nākotne!........................In them- the future of the Planet!
Важно выделить жаждущих, ..................... Svarīgi izdalīt alkstošos,……………………Important to provide thirsty,
С Богом творить грядущее! ...................... Ar Dievu nākotni radīt!..............................With God to create the future!

Повторяю, отбор - строжайший! ............... Atkārtoju, atlase - stingrākā!......................I repeat, selection- most strict!
Страждущие в приоритете! ....................... Alkstošie prioritāte!....................................Suffering in priority!
Для них это этап Важнейший, .................. Priekš viņiem tas etaps Svarīgs,……………For them, the most important stage,
На них - Бога отметина! ............................ Uz viņiem - Dieva iezīme!..........................On them- mark of God!

Аминь. ........................................................ Āmen………………………………….....……Amen
Отец Абсолют. ............................................ Tēvs Absolūts……………………………......Father Absolute
20.03.17 ...................................................... 20.03.17………………………………….......20.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.03.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /21.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.03.2017

Skatījumu skaits: 649 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: