Galvenie » 2017 » Jūlijs » 26 » Simbolvēstule *(DS) "Dieva Augstā Zemes Skola" angļu valodā
23:07
Simbolvēstule *(DS) "Dieva Augstā Zemes Skola" angļu valodā

Simbolvēstule *(DS) "Dieva Augstā Zemes Skola" angļu valodā

*(DS) "God's High Earth School"

It is necessary to learn to find the meaning of the Thought in the complications of the Words. Moreover, not always literally, but in Thought images, in Imaginative world (#1) is a nasty way of thinking. It's very interesting and it's doesn't already exist so easy. There will need training exercises.

Also to speak the language (#2) which sounds poetically, have to train a little bit.

Thoughts must be managed. (#3) Learning to have thoughts to read, because in the future, in the near or farer, the conversation will take place only at thoughts. Then the difficulties of the languages and dialects in the archives will remain. It is interesting, isn't it?

In my opinion, this is very interesting, as there already are not bodies as such. But, we each other- will understand very well, will feel and even with sight, currently for many unprofitable, will can to see everything.

Here is, how interesting the World is expected in the near future.

So, must learn (#4) learn to understand Revelations and Explanations, Messages, Dictations. That's the right training!

Good luck!

Thank you dear host of God's commonwealth! Well, now really have to sing: "Here is the Books! In God's High Earth School- learning is a joy!"

Thanks to all Teachers, Earth Children Guardians! It is a pleasure for us to be diligent, to practice in God's Family Honor!

21.04.2013. 08:39 The host of God's Commonwealth Thoughts recorded Eslauma.

----------

Useful to know!

1)"Explanations will help people to reach the depth of knowledge and discover the road to perfection of personality and Soul to a level in the likeness of God in Eternity." (From "The Supreme Preface to the Explanations", written by Leonid Maslov, in Latvian intuitive translated by Eslauma on April 23, 213.)

2)"A person, who has taken the Book and read, will not go down any more, he will never be able to afford it anymore (11)
This is the most powerful (energetic) Message of the last hundred years, but more precisely, in the Millennium, because they are exact My Messages to People.(12)
I emphasize again: "I, the Heavenly Father, the Supreme and the King in all the Worlds!" (13)
(Articles 11, 12, 13 in the Creator's Explanations "Explanations are the Creator's Words" written by Leonid Maslov, in Latvian intuitive translated by Eslauma on April 23, 2013.)


(#1)"Indeed, I visited the imaginative world for a short moment. It's a joy!... We will fly soon in the field of trekking. I am a free forest daughter. My roots are already in the Fine World. Other Beings and others, Higher dimensions tries to meet. Let it be! That begins New travels!" (Quoting from (J) "The Imaginative World" written by Eslauma on 20.03.2013. 8:28 in Latvian can read: http://spekavots.ucoz.ru/05.04.201310:35)

(#2)"Beloved ones, my Souls, in Latvian language, if you know the Creator's Words to read: who are we, who we should be, how we should act further, in connection with Heavenly Father- rebuilding of the Host's Own Space, because such time has come! (Quotation from "NAD Letters "Language" written by Eslauma on 7.01.2012. at 8:49 in Latvian can read: http://spekavots.ucoz.ru/08.10.2012.17:20)

(#3)"Most sincerest thanks to those 8500 residents of our country in different settlements in Latvia, who left, donated to them a couple of coins, were active, responsive and signed with a notary for reviewing the Pension Law….I believe, that there will find a missing one and half thousand signature in Love to our neighboring gurgling heart and our old pensions will be the foundation stone on which the Latvian people's house are based in the Space of the Universal Love. We will build it in God's Power- the House of Love- LATVIA!" (Quotation from *(19) Ancient Letter to Relatives! Friends! 02.09.2008. In Latvian can read: http://spekavots.ucoz.ru/09.10.2012.21:36)

(#4)"Well, I miss the words and take on despair! I feel deeply distressed and pray to God: "What should I answer? How to help people?!"…On the next morning my eyes on the bookstore literally "stuck" to the small book "The meaning of Death"….After reading the book, I understood, that it is God's answer to My true request- help us!" (Quotation from *(PG) "God's answer" written 17.01.2010. In Latvian can read: http://spekavots.ucoz.ru/18.11.2012.00:48)

​==========
Latviešu valodas variants:
Ir jāmācās Vārdu sarežģījumos Domu skaidrību atrast. Pie tam, ne vienmēr burtisku, bet Domtēlu, Tēlainības pasaulē (#1) protot naski orientēties. Tas ir ļoti interesanti un tik viegli jau tas arī nava. Tur būs treniņš vajadzīgs.
Arī runāt valodā (#2), dzejiski kas skan, ir mazlietiņ jātrenējas.
Domiņas ir jāvingrina (#3). Jāmācās būs domas lasīt, jo mums nākotnē, tuvākā vai tālākā, sarunas tik domās risināsies. Tad jau arī valodu un dialektu sarežģījumi arhīvos būs liekami. Interesanti tas, vai ne?
Manuprāt tas ļoti interesanti, jo jau arī ķermeņu kā tādu nebūs. Taču mēs viens otru - ļoti labi sapratīsim, sajutīsim un pat ar redzi, šobrīd daudziem netveramu, visu redzēt varēsim.
Lūk, cik interesanta pasaule gluži tuvā nākotnē mūs sagaida.
Tik jāmācās (#4), jāmācās ir saprast Atklāsmes un Skaidrojumus, Vēstījumus, Diktātus. Tur jau ir tas trenniņš īstais!
Lai veicas!
Paldies Mīļais Dievkopības Saimniek! Nu tik tiešām jādzied: "Šurp Grāmatas! Mums Dieva Augstā Zemes Skolā - mācīties ir prieks!"
Paldies visiem Skolotājiem, Zemes Bērnu Aizbildņiem! Lai mums Prieks ir čakliem būt, skoloties DievĢimenes Godam!
21.04.2013.08:39 --- Dievkopības Saimnieka Domas pierakstīja Eslauma.
---------
Derīgi zināt!
1) "Skaidrojumi palīdzēs cilvēkiem sasniegt Zināšanu dziļumu un atklāt ceļu uz personības un Dvēseles pilnveidošanu līdz līmenim līdzībā Dievam Mūžībā." (No "Visaugstā Priekšvārds Skaidrojumiem", pierakstīja, Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 23.04.2013.- oriģināls krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/2004/predislovie.html ; latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/visaugsta_prieksvards_skaidrojumiem/2013-04-25-591 )

2) "Cilvēks, paņēmis Grāmatu un izlasījis viņu, lejup vairs neies, viņš to vairs nekad nevarēs atļauties. (11.)
Tas visspēcīgākais (enerģētiski) Vēstījums pēdējās simtgadēs, bet ja precīzāk, tūkstošgadēs, tādēļ, ka tie Mani tieši Vēstījumi Cilvēkiem! (12.)
Vēlreiz pasvītroju: Mani, Debesu Tēva, Visaugstā un Valdnieka visa visās Pasaulēs!" (13.)
(11.,12.,13. pants Radītāja Skaidrojumā "Skaidrojumi ir Radītāja Vārdi", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 23.04.2013.- oriģināls krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/2004/31.12.04.html ; latviskojums: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_31_12_04_skaidrojumi_ir_raditaja_vardi/2013-04-25-590 )

(#1"Tik tiešām, es tēlainības pasaulē paviesojos mazu brīdi. Tas nu gan ir prieks! ... Mēs jau drīz lakstīgalu treļļu sfērā lidosim. Esmu es brīva meža meita. Manas saknes jau Smalkajās Pasaulēs stiepjas, citas Būtnes un citus, Augstākus aspektus satikt tiecas. Lai notiek. Lai jauni ceļojumi sākas!" (Citātiņš no *(J) "Tēlainības pasaulē!", Eslaumas pierakstīta 20.03.2013.08:28, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_telainibas_pasaule/2013-04-05-543 

(#2"Mīļās, manas Dvēselītes, latvju valodā ja protat Radītāja Vārdus izlasīt: kas mēs esam, kam mums būt, kā mums tālāk rīkoties, sakarā ar Debes Tēva - Saimnieka Savas Telpas Pārbūvi, jo tāds LAIKS ir pienācis!"(Citātiņš no "NAD Vēstules "Valodiņa!", Eslaumas pierakstīta 07.01.2012.08:49, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_valodina/2012-10-08-106 

(#3) "Vissirsnīgākais paldies tiem 8500 mūsu valsts iedzīvotājiem dažādās Latvijas apdzīvotās vietās, kuri aizgāja, ziedoja tos pāris latiņus, bija aktīvi, atsaucīgi un parakstījās pie notāra par pensiju likuma pārskatīšanu. ... Es ticu, ka atradīsies vēl trūkstošais pusotrtūkstotis parakstu mīlestībā pret savu tuvāko zaigojošu sirsniņu un mūsu vecpensionāri būs pamatakmens uz kura balstās Latvijas ļaužu nams Visuma Mīlestības telpā. Mēs Dieva Spēkā to uzcelsim - Mīlestības namu - LATVIJA!" (Citātiņš no *(19) Senvēstules Tuviniekiem! Draugiem! 2008.09.02., lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/19_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-09-110 

(#4"Nu arī man trūkst vārdu un pārņem izmisums! Jūtos dziļi noskumusi un lūdzu Dievu: "Ko lai atbildu? Kā lai palīdzu cilvēkiem?!" ... Nākošās dienas rītā manas acis grāmatplauktā burtiski "pielipa" mazītiņai Grāmatiņai "Ciešanu jēga", prof. V. J. Marcinkovskis, izd.DBD, 1991. ... Izlasot grāmatiņu, sapratu - tā ir Dieva atbilde manam patiesajam lūgumam - palīdzēt mums!" (Citātiņš no *(PG) "Dieva atbilde", pierakstīta: 17.01.2010, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/pg_dieva_atbilde/2012-11-18-204 
--------
*(DS)-Dievkopības Saimnieka Domas "Dieva Augstā Zemes Skola" Eslauma pierakstīja 2013. gada 21. aprīlī plkst. 08:39, ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/ds_dieva_augsta_zemes_skola/2013-04-25-592 
--------
Simbolvēstuli *(DS) "Dieva Augstā Zemes Skola" tulkoja intuitīvi angļu valodā Irita Irem 2017. gada 26. jūlijā.
Senvēstule pievienota Leonīda Maslova pierakstītam, Tēva Absolūta diktētam 26.07.17. Katrēnam "Principiālas izmaiņas" (oriģināls krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/poems/26.07.17.html, latviskojums atrodams: http://spekavots.ucoz.ru /26.07.2017.

Viss ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /26.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.07.2017.
Un arī: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /26.07.2017.
=====
Simbolvēstuli *(DS) "Dieva Augstā Zemes Skola" tulkotu angļu valodā, viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 26.07.2017.

Skatījumu skaits: 541 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: