Galvenie » 2017 » Jūlijs » 27 » Simbolvēstule *(DS) "Jāieklausās Sevī!" angļu valodā
18:02
Simbolvēstule *(DS) "Jāieklausās Sevī!" angļu valodā

Simbolvēstule *(DS) "Jāieklausās Sevī!" angļu valodā

*(DS) "Must listen to yourself!"

All Light Workers, all Light Contestants! You must start the Holy Work- the distribution of Light- Knowledge. Also human child, the "little" snapper must know, that there is God- Creator, that He invites all to wake up to the Light brightly; for each "small" or "big" to be free and to give freedom to children for their grandchildren! Build a New Life, where is no organizer of necklace, but there is Human Himself- ABLE TO UNDERSTAND, what and how must do, when want to live in Happiness!

First of all, you must listen to oldest, heartfelt, in your own Family. And not so important, He is man or woman, it's important, that knows God- Creator. Knowing, maybe he has heard His (God-Creator) Teaching, which through His Messenger Leonid Maslov, dictates to ALL Earth People in Revelations, Explanations, Messages, Dictations already from 2004. Probably found on the Internet: http://www.otkroveniya.eu (DISCOVER THE NEW LIFE FOR PEOPLE).

Secondly, know with his work of heart wisdom, to understand everything around, demonstrate obedience, respect for the Model of God's eyes seeing- how to Love his neighbor, himself and each Life, RELATE by Heavenly Father to the whole ménage of the EARTH MOTHER, in order either to be closed in a shell or as a person, walking around, but ALL is CREATED by God- Creator for human living.

Next: Heart Wisdom (in the Family or in the Group of think members) knows and understands (how to reach help) in the Revelations already explained, the Cosmic Energy Comprehensive Laws, that everyone follows it- don't do the things to other, what you don't want to do to you.

Then also: The Home lessons of Knowledge should be instilled (where and how they decide in the Family or already in the Group of think members) It's important, to understand the knowledge, to understand the Thought, to give as gifts to others. Understanding is already coming through proclamation and talks in Faith, Love, in the Hope, that Light of Knowledge will lead to Righteous Living Road, where will be no dictatorship, will be understanding in Love and Wisdom.

It is Pyramid of Life, where each knows his place. Starting from the Family, further in all Society, up to the Heads of the States, where already God's Spirit Hierarchy of Light, in the Order of Eternal Canon rules the WORK.

And everything must be done in obedience, in the Respect to the Heart Wisdom of God- Creator Spirit, which is already in each human being born. Now it must be "waken up" by Everyone Himself- MUST HEAR YOURSEL, feel, trust yourself and to Love in yourself, in People, who are generously giving Love gotten from Knowledge Gifts of God-Creator.

Then everything will be fine. We will can to understand- in Commonwealth of God, in the Kingdom of Love!

Let everything happen- for Honor of God- Creator- God- Earth Mother!

Thank you, dear Host of God's Commonwealth, thank you!

The Host of God's Commonwealth! 02:48,03:45, 21.04.2013

---------

Note!
​"It's important for people to care for people, to take responsibility for them, from Me, Heavenly Father, through My helpers. It's important for people, that the living environment, informational environment doesn't change, but helps them to adapt in unusual circumstances" (Articles 3, 4 in the Revelation of Creator of 29.10.04.(31), written by Leonid Maslov, / http://www.otkroveniya.eu/2004/29.10.04.html / in Latvian intuitive translated by Eslauma on 12.11.2011http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_29_10_04/2013-04-22-581 , Dokument-Burtnīca: http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/RD_Atklasmes.pdf

Important to remember!
1)
*(DS) "Information!" In Latvianhttp://spekavots.ucoz.ru/news/j_informacija/2013-03-30-525 , and *(DS) "Thought to be added!" in Latvian:http://spekavots.ucoz.ru/news/ds_doma_japieliek/2013-04-01-533

2)*NAD Letter "People" (…I congratulate you as Friends of the Creator's Choice! There is not much time left!... Let's everyone look in His Soul: Is Our Divine Plate clean?...) In Latvianhttp://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_lidzcilveki/2012-12-13-262

3)*NEWS Resolution Source of the Motion Mental Council : http://www.otkroveniya.eu the translatin in Latvian can read:http://spekavots.ucoz.ru/news/zina_kustibas_garigas_padomes_rezolucija/2012-08-22-18 And in add: 5th message 15.11.2006.http://spekavots.ucoz.ru/news/5_vestule_draudzinam_15_11_2006/2014-04-02-1028 (Dear FRIEND!... I believe….we will unite ourselves with our loved ones, friends, friend of friends and with Jesus Christ we will glorify ourselves in ourselves, in family… Dokument-Burtnīca: http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/1S_1DK.pdf )

4)"The Great Earth Cycle the Wheel turns and the time has come again for the Eras remorse that was in ancient times… But, don't turn back "old time" no, no. The time for New, wonderful creation came. But, that's the time of the Era- the time for the Golden Age when you were closer to the First- Wonder-.." (ANASTASIA through Natalia Romanov "A CONTINENT OF UNITED CONSCIOUSNESS" http://www.magnitiduha.info/archives/5990 In Latvian can read: http://spekavots.ucoz.ru/news/projekts_augsupcelsana_austrumos_un_rietumos/2013-04-20-577 

==========
Simbolvēstules *(DS) "Jāieklausās sevī!" variants latviešu valodā:
Visiem Gaismas Darbiniekiem, visiem Gaismas Dalībniekiem! Jāsāk Darbiņš Svēts - Gaismas-Zināšanu izplatīšana. Arī cilvēkBērnam, snaudulītim "mazajam" jāuzzina, ka ir Dievs-Radītājs, ka Viņš Visus aicina pamosties jau Gaismai spožai; katram "mazajam" vai "lielajam" brīvam būt un dāvāt brīvību bērniem saviem, mazbērniem! Veidot Dzīvi Jaunu, kur nav kaklakungu, rīkotāju, bet ir Cilvēks Pats - SAPRAST SPĒJĪGS, kas un kā ir jādara, kad grib Laimē sadzīvot.
Pirmkārt, jāklausa ir vecākajam, sirdsgudrajam, pašam savā Ģimenē. Un nav tik svarīgi, vīrietis Viņš vai sieviete, svarīgi, ka Dievu-Radītāju Zina. Pazīst, varbūt ir tik dzirdējis Viņa (Dieva-Radītāja) Mācību, ko caur Savu Vēstnesi Leonīdu Maslovu, diktē VISIEM Zemes Cilvēkiem Atklāsmēs, Skaidrojumos, Vēstījumos, Diktātos jau no 2004. gada. Droši atrodami Internetā: http://www.otkroveniya.eu​ OTKROVENIJA ĻUĢAM NOVOVO VEKA. (ATKLĀSMES JAUNĀ LAIKMETA CILVĒKIEM).
Otrkārt, prot ar savu sirdsgudrības darbību, visu apkārt saprašanai, demonstrēt paklausības, cienīšanas Paraugu Dieva Acs redzēšanai - kā ir Mīlēt savu tuvāko, sevi pašu un ik katru Dzīvību, DebesTēva RADĪTO visā ZEMES-MĀTES saimniecībā, lai vai kādā čaulā slēgta, vai kā cilvēks, apkārt staigā, taču VISS ir Dieva-Radītāja RADĪTS cilvēciskai dzīvošanai.
Tālāk: SirdsGudrais (Ģimenē vai Domubiedru grupā) Zin un Saprot (Meklēt Palīdzību Prot) Atklāsmēs jau skaidrotos, Enerģiju Kosmisko Visaptverošos Likumus, lai ik katrs to ievērotu - nedari otram, ko negribi tev lai dara.
Tad vēl: Zināšanu Mājas Stundas jāiedibina (kur un kā to paši izlemj Ģimenē, vai jau Domubiedru grupā). Svarīgi, lai Zināšanas apgūt spētu, izprast Domu, tālāk citiem Dāvinātu. Izpratne jau arī nāk tik caur sludināšanu un sarunām Ticībā un Mīlestībā, Cerībā, ka Zināšanu Gaisma Taisnā Dzīves Ceļā vedīs, kur jau diktatūras nebūs, būs tik Saprašanās Mīlestībā, Gudrībā.
Tā ir Dzīves Piramīda, kurā katrs savu vietu zina. Sākot Ģimenē, tālāk visā Sabiedrībā, līdz pat Valstu vadītājiem, kur jau Dieva Garu Gaismas Hierarhija, Mūžības Kanonu Kārtībā, DARBOŠANOS vada.
Un viss jādara paklausībā, Cieņā Dieva-Radītāja Gara SirdsGudrībai, kas ir KATRĀ Cilvēkā piedzimstot jau ielikta. Tagad tikai "jāmodina" Katram Pašam - JĀIEKLAUSĀS SEVĪ, jāsajūt, jāuzticas Sev un Mīlestībai Sevī, LīdzCilvēkos, kuri Mīlestību dāsni Dāvina saņemtu no Dieva-Radītāja Zināšanu Dāvanām.
Tad jau viss būs labi. Saprasties Mēs spēsim - DievKopības Saimē, Mīlestības Valstībā!
Lai viss notiek - Dieva-Radītāja-Dieva-ZemesMātes Godam!
- Paldies, mīļais Dievkopības Saimniek, paldies!
Dievkopības Saimnieks
02:48,03:45, 21.04.2013.
--------
Ievērībai!
"Rūpes par cilvēkiem, atbildība par viņiem iet no Manis, Debesu Tēva, caur palīgiem Maniem. Cilvēkiem svarīgi, ka dzīvošanas vide, informatīvā vide, nemainās, bet palīdz viņiem adaptēties nepierastos apstākļos"(3.,4. pants Radītāja Atklāsmē 29.10.04 (31.), pierakstīja Leonīds Maslovs,/ http://www.otkroveniya.eu/2004/29.10.04.html / latviskoja, intuitīvi, Eslauma 12.11.2011.: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_29_10_04/2013-04-22-581 , Dokument-Burtnīca: http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/RD_Atklasmes.pdf 

Atcerēties svarīgi!
1) *(DS) "Informācija!": http://spekavots.ucoz.ru/news/j_informacija/2013-03-30-525 un *(DS) "Doma jāpieliek!": http://spekavots.ucoz.ru/news/ds_doma_japieliek/2013-04-01-533 

2) *NAD Vēstule "LīdzCilvēki!": http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_lidzcilveki/2012-12-13-262 (...Sveicinu Jūs kā Radītāja izvēles Draugus! Laika atlicis maz! ... Ielūkosimies Katrs Dvēselē Savā: vai tīrs mūsu Dievišķais Trauks? ...)

3) *ZIŅA. Kustības Garīgās Padomes rezolūcija. Avots: http://www.otkroveniya.ru/novosti.html/, latviskojums lasāms : http://spekavots.ucoz.ru/news/zina_kustibas_garigaspadomes_rezolucija/2012-08-22-18 Un papildinājumā: 5.vēst.15.11.2006. /http://spekavots.ucoz.ru/news/5_vestule_draudzinam_15_11_2006/2014-04-02-1028 , (Mīļo DRAUDZIŅ! ... Es ticu... mēs būsim vienoti paši ar saviem tuviniekiem, draugiem, draugudraugiem un kopā ar Jēzu Kristu IZGAISMOSIM MĪLESTĪBU paši sevī, ģimenē ... arī Dokument-Burtnīcā: http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/1S_1DK.pdf ).

4) "Lielo zemes ciklu Ritens griežas un atkal pienāca laiks Ēru atcerei, kas senos laikos bija... Taču neatgriezt vairs "laikus vecos", nē, nē. Laiks JAUNO, brīnišķīgo radīt pienāca. Bet tā Ēra - laiks Zelta Laikmetam, kad jums tuvāks bija Pirmavots -..." (ANASTASIJA caur Natāliju Romanovu "VIENOTAS APZIŅAS KONTINENTS",/ http://www.magnitiduha.info/archives/5990 , pievienots: 17.04.2013.,
latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/projekts_augsupcelsana_austrumos_un_rietumos/2013-04-20-577 )
---------
*(DS)-Dievkopības Saimnieks - "Jāieklausās Sevī!" Eslauma pierakstīja 2013. gada 21. aprīlī plkst. 02:48 un 03:45, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/ds_jaieklausas_sevi/2013-04-22-582 
---------
Simbolvēstuli *(DS) "Jāieklausās sevī!" angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 2017. gada 26. jūlijā.
Simbolvēstule, ar tulkojumu angļu valodā, piedāvāta papildinājumam Tēva Absolūta diktētam, Leonīda Maslova pierakstītam, Katrēnam 27.07.17. "LAIKS", teksts krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/poems/27.07.17.html , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru /27.07.2017.
Viss ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.07.2017
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /27.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.07.2017.
Un arī: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /27.07.2017.
=====
Simbolvēstuli *(DS) "Jāieklausās sevī!", ar tulkojumu angļu valodā, viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.07.2017.

Skatījumu skaits: 656 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: