Galvenie » 2017 » Jūlijs » 31 » Simbolvēstule *(DS) "Jāsāk MUMS!" angļu valodā
13:47
Simbolvēstule *(DS) "Jāsāk MUMS!" angļu valodā

Simbolvēstule *(DS) "Jāsāk MUMS!" angļu valodā

*(DS) "WE must start!"

WE must start, beloved Brightness! Accumulate knowledge seriously. We don't have to laziness. And most interesting is that- must begin to overcome laziness, inertness, force, get, somehow, take the pencil in hand, start typing. So, when we have been so far, everything goes out of hand.
So, where did we stop? … Well, then, the second problem is starting- memory. And the problem is the most serious one. If gives free time to hand, then the word, what had to get on paper has already disappeared! Catch, return- impossible. Therefore, nothing else is left to us- to listen Teacher, who from invisible, non-perishable environment, adds the extra to our Knowledge luggage. Why is it necessary and must do? Because, we start the New Life, in completely unfamiliar conditions, which we don't know and don't recognize, we can't even imagine, because WE, Earth's people, have not experienced yet: to live in a multi-level sphere-time. Suddenly, let's get on the fly at one point, let's start another panorama (#1) to see or other "jokes" to experience…And what then our unconscious, unknowing comprehension will know to start doing? What action to rule? This is also a matter of prudence. (#2)
What else is important to know, to understand: so far, everyone was learning all together in the schools. And that was right, because both time and circumstances were exactly like that made. Everything is changing now (the place- weather). Now only personality, who wants to hear (even to feel) to act in the lust of the New Living conditions- the personal Teacher, invisible, intangible, but with Fine Mind acceptable, Everyone can inherit. (#3)
He, the Teacher, already has in each of Us, only personal cooperation must be made. It's necessary to learn to Hear MIND, to understand "the things", that only the Teacher personal, only to You- the personality, can already teach. Only he reviews your ways and knows: where you should put your leg at a given moment, turn your eyes, make your hands work…yes, also sleep should be abstinence aside. All you need to do is to walk in the New Life, to walk safely, and to help others with excitement, to learn what you don't know, which one can't even imagine, because there is no more unbelief, no laziness.
Here's, how much fun life can be, if only personal Heart School Teacher want to know, want to work together.
There is nothing to be fearful about, because can't be born as master. For the Master, such a potent WARNER can become. Willing is a personality, for whom bevy is a narrow place, the time is already far away, the desire to meet the Teacher- a friend, wakes up very slowly, gingerly, but sometimes, for some, very quickly. Well, then the Teacher, the Teacher of Heart Home also- has just found his own, personal student. The collaborative work can start.
Let it be! Let WE by ourselves- ALL, each for himself and all TOGETHER become a Teachers in Heart Home!

Thank you Lord of God's Commonwealth, that we are cooperating, that we should being to do the things, train in handwriting, MINDS to watch and recognize! But this is a serious work, that must really begin for us- for Lighters of the Earth's life, to illuminate our own lives, because we are Known the members of our Earthly Community- the members of God's Commonwealth. Let happen the God's miracles.

Thank you the Creator- God's Mother- the Family of Light, that we can start the New Life School safely, each one under the guidance of our Teacher of Heart Home. Thank you!

Labāk nieku dziesmu dziedu Nekā nieku valodiņ':
Dziesmiņai pasmējās, valodai ienaidā. (LD, 809)

27.04.2013.06:14 Written by Eslauma.
-----------------------
Useful to know!
"One way, the way to the Temple- to Me. But not a primitive way of religious traditions, but an informed way in Faith of My Laws, contact with Me, through My hearsay, to interact with Me and consult with Me." (Article 42, Creator Dictation 09.10.2004. (11) written by Leonid Maslov, in Latvian intuitive translated by Eslauma 04.09.2011. Original in Russian: http://www.otkroveniya.eu/2004/09.10.04.html in Latvian can read: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_09_10_04_/2013-04-29-597)

(#1)"Panorama! ... In me! ... Somewhere inside! Yeah, I remember, I remember, only EXPANSE in myself! Somewhere in the chest, at the chest…great space…like a large, infinitive meadow! ... The Creator's Revelation "The New Map of the World" (In Russian: http://www.otkroveniya.eu/2011/24.10.11.html In Latvian:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_24_10_11_jauna_pasaules_karte/2012-10-21-143) it is said, that the eye will appear: " … the eye of the New Expression…" (Quotation from NAD Letter "Panorama!" in Latvian can read: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_panorama/2013-01-06-316)

(#2)"… of people, of collective leadership is influenced by many people- the orientation and guidance of the Souls. It is a great responsibility not only to your consciences, but also front of the God. If you are the leader- the Human with the Soul, I highly request you… We will equip ourselves with the Divine Wisdom…" (Quotation from NAD Letter "The value of Thinking" in Latvian can read: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_domasanas_vertiba/2013-01-03-309)

(#3)"We have to remember! … We must remember, who we are, that we become a body of New quality- we become a Being of Light. We already know and accept New Knowledge and bring it to the plant for the New Year!" (Quotation from (J) "Remember!" In Latvian can read: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_jaatceras/2013-01-04-311)

===============
Simbolvēstules *(DS) "Jāsāk MUMS!" teksts latviešu valodā:
Jāsāk MUMS, Gaišumiņi mīļie! Zināšanas uzkrāt nopietni. Nesanāk mums slinkot. Un visinteresantākais ir tas - jāsāk slinkumiņu, inertumu pārvarēt, piespiest, panākt, kaut vai kā, zīmulīti paņemt rokā, rakstīšanu sākt. Lūk, kad tiktāl esam tikuši, tad jau viss no rokas iet.
Tātad, kur mēs palikām? ... Nu ja, te jau sākas otra problēmiņa - atmiņa. Un problēmiņa tā visnopietnākā gan. Ja tik rokai brīvu brīdi dod, tad jau vārdiņš, kuram bija jānokļūst uz papīra, ir jau pazudis! Noķert, atgriezt - neiespējami. Tādēļ cits nekas mums neatliek - klausīt Skolotāju, kurš no neredzamās, netaustāmās vides, mūsu Zināšanu bagāžai papildinājumu sniedz. Kādēļ tas ir vajadzīgs un jādara? Taču tādēļ, ka MĒS Jaunu Dzīvi uzsākam, pilnīg svešos apstākļos, kādus nezinām un nepazīstam, nevaram pat iedomāties, jo MUMS, Zemes cilvēkiem, kaut kas tāds vēl pieredzēts nav bijis: dzīvot daudzlīmeņu sfēras telpā-laikā. Pēkšņi, vienā brīdī sāksim lidot, sāksim svešas panorāmas (#1) skatīt, vai vēl citus "jokus" piedzīvot... Un, ko tad mūsu nezinošā, neticošā saprašana zinās iesākt darīt? Kādu rīkošanos vadīt? Tas jau arī jautājums ir apdomības vērts (#2).
Vēl ko zināt, saprast svarīgi: līdz šim Zemes skolās visi barā mācījās. Un tas tā bija pareizi, jo gan laiks, gan apstākļi tieši tā bij veidoti. Tagad viss jau izmainās (vietas-laika apstākļi). Tagad tikai personība, Gribētāja dzirdēt (kaut vai nojaust), darboties griboša Jaunās Dzīves apstākļos - personīgo Skolotāju, neredzamu, netaustāmu, bet ar Smalko Prātu pieņemamu, Katrs Varam iemantot. (#3)
Viņš, Skolotājs, jau Mūsos katrā ir, tikai personīgā sadarbība jāveido. Jāmācās ir Dzirdēt DOMAS, saprast "lietas", kādas tikai Skolotājs, personīgais, tieši Tev - personībai, iemācīt jau var. Tikai Viņš tavus ceļus pārskata un zin: kur tev, kādā brīdī kāja jāliek, acis jāpagriež, rokai jāliek darboties... jā, arī miedziņš malā jāatbīda. Viss tas tev ir nepieciešams, lai tu Jaunā Dzīvē, jaunus ceļus staigāt droši varētu un vēl citiem palīdzētu sajūsmā, uzzināt ko nezina, ko pat iedomāties nevar, jo vēl neticību, slinkumiņu pārvarējis nav.
Lūk, cik interesanta dzīve izveidoties var, ja tik personīgo Sirdsmājokļa Skolotāju pazīt grib, sadarboties vēlas.
Nav ko bīties aplamību, jo par meistaru jau nepiedzimst. Par Meistaru tik spēcīgs GRIBĒTĀJS var kļūt. Gribētājs ir personība, kuram barā vieta šaura, laiks jau tālēm aicina, vēlme satikt Skolotāju - draugu, mostas ļoti lēnām, bikli, taču dažreiz, dažiem, arī itin jestri. Nu, tad Skolotājs, Sirdsmājokļa Skolotājs, arī - tikai savu, personīgo skolnieku ir atradis, sadarbības darbiņš sākties var.
Lai notiek! Lai MĒS paši - VISI, katrs sev un visi KOPĀ, Skolotāji Sirdsmājoklī kļūstam!
​Paldies, Dievkopības Saimniek, ka mums sadarbība veidojas, ka MUMS jāsāk darbus darīt, rokas rakstīšanā trenēt, DOMAS uzmanīt un pazīt! Tas nu gan ir darbiņš nopietns, kas ir tiešām jāsāk Mums - Zemes dzīves Gaišumiņiem, pašiem SAVU Dzīvi izgaismot, jo mēs esam Zinīši, savas ZemKopienas-Dievkopības Dalībnieki! Lai notiek DievBrīnumi!
Paldies Radītājam- DievMāmiņai-GaismasĢimenei, ka mēs Jaunās Dzīves Skolas gaitas uzsākt droši varam, katrs sava Sirdsmājokļa Skolotāja vadībā. Paldies!
<< Labāk nieku dziesmu dziedu Nekā nieku valodiņ':
<< Dziesmiņai pasmējās, valodai ienaidā. (LD, 809)
27.04.2013.06:14 --- pierakstīja Eslauma
--------
Derīgi Zināt!
"Viens ceļš, ceļš uz Templi - pie Manis. Taču ne primitīvs reliģiozo tradīciju ceļš, bet apzināts ceļš Ticībā Maniem Likumiem, kontakts ar Mani, caur Mani dzirdošiem, saskarsme ar Mani un konsultācijas ar Mani." (42. pants, Radītāja Diktāts 09.10.04 (21.), pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 04.09.2011., oriģināls krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/2004/09.10.04.html , latviskojums:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_09_10_04_/2013-04-29-597 )

(#1) "Panorāma! ... Manī! ... Kaut kur iekšā! Jā, atceros, atceros tikai PLAŠUMU sevī! Kaut kur krūtīs, pie krūtīm ... liels plašums ... kā liela, bezgalīga pļava! ... Radītāja atklāsmē "Jaunā pasaules karte" (krievu val.:http://www.otkroveniya.eu/2011/24.10.11.html , latviskojums:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_24_10_11_jauna_pasaules_karte/2012-10-21-143 ) ir teikts, ka acīs parādīsies: "... acu Jauno izteiksmi ..." (Citātiņš no "NAD Vēstules "Panorāma!", lasāma:http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_panorama/2013-01-06-316 )

(#2"... cilvēku, kolektīvu vadošu personību, ietekmē ir ļoti daudzu cilvēku - Dvēseļu orientācija un vadība. Tā ir liela atbildība ne tikai savas sirdsapziņas , bet arī Dieva priekšā. Ja esat vadītājs - Cilvēks ar Dvēseli, ļoti lūdzu Jūs ... Apbruņosim sevi ar Dievišķu Gudrību ... " (Citātiņš no "NAD Vēstules "Domāšanas vērtība!", lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_domasanas_vertiba/2013-01-03-309 )

(#3) "Mums ir jāatceras! ... Jāatceras, kas mēs esam, ka mēs jaunas kvalitātes miesas - Gaismas Būtnes kļūstam. Mēs jau taču Zināšanas arī jaunas uzzinām un pieņemam, Jaunam laikam līdzi augam! ..." (Citātiņš no "(J) "Jāatceras!", lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_jaatceras/2013-01-04-311 )
--------
*(DS) "Jāsāk MUMS!" - Dievkopības Saimnieka Domu atbalsta vēstuli pierakstīja Eslauma 2013. gada 27. aprīlī plkst. 06:14, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/ds_jasak_mums/2013-04-29-598
=====
Simbolvēstuli *(DS) "Jāsāk MUMS!" angļu valodā tulkoja Irita Irem.
Simbolvēstuli *(DS) "Jāsāk MUMS!" ar tulkojumu angļu valodā piedāvājam Tēva Absolūta diktēta 31.07.17., Leonīda Maslova pierakstīta Katrēna "SHĒMA" lasītājiem. Katrēna oriģināls krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/poems/31.07.17.html Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru /31.07.2017.
Viss ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /31.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /31.07.2017.
Un arī: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /31.07.2017.
=====
Simbolvēstuli, *(DS) "Jāsāk MUMS!" ar tulkojumu angļu valodā, viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 31.07.2017.

Skatījumu skaits: 791 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: