Galvenie » 2017 » Jūlijs » 29 » Simbolvēstule *(DS) "Mācībstunda.", angļu valodā
20:51
Simbolvēstule *(DS) "Mācībstunda.", angļu valodā

Simbolvēstule *(DS) "Mācībstunda.", angļu valodā

*(DS) "Lesson"
A person, who has decide the rules in the family, has to be listened, have to listen, have to learn respect, learn, how to work together.

Respect, Honor to the oldest person in Family must be thought and learned to all. Parents should teach their children in their noble example, expressing the Honor to Grandparents.

The Word belongs to the parents in the Family Pyramid. And the one who has done it gives the other one support, but it is necessary to find the coherence of the action in a timely manner. It is also necessary to know the place and content of the Family Pyramid for their degree.

Remember always, always and everywhere, that the Father- Mother- is One person. I in You- You in Me, WE- ARE ONE. It's important to know and understand- Execute! Remember always, in all places- in all times!

If there is no consensus, then the founder, in any case, is the Heart Wisdom parent (father or mother, gender is not important), who with his Peace, Love, Faith and Wisdom, trust in the God- Creator gives a pattern of obedience to all other in Family.

You should remember the condition: "if hit you on one cheek, turn around the other." Only now have to remember- that power of authorities goes away in the past. God's Wisdom comes to the place, which we have to learn, because we are the MEMBERS OF GOD'S COMMONWEALTH.

God's Eye in this stage of Life- Time- the main and predominant in all, not only in the Planetary scale, but also in the all Universe and Eternity. It is already laid on the foundation of the Great Pyramid, and we are moving to the New System of God's government.

All the areas of life will be rearranged and aligned with the development stages of the Great Pyramid. NONE ANY power to apply, dictation should be forgotten. Everything will take place by itself, in peace, in the great rapprochement, what WE will learn in our Family, in Knowledge lessons.

Now you just have to learn "to purify" and arrange your MIND, applying Knowledge in Revelations. Well, and you have to remember your personality Teacher in your Heart House- to hear in your MIND. (#1)

Then everything will move on the right side and it will happen as it should all be: calmly, convincingly, in Faith and Love. Good luck and it all happens.

Thank you, Lord of Commonwealth, that We can listen to the Lessons (#2)

29.04.2013.06:42 The Thoughts of Lord of God's Commonwealth wrote Eslauma.

----------

For reference!

1)"The role of a person, who has successfully performed tests in the Material World and has ability to the independently choose (to make a decision) for the energy of the positive vector, to be the performer of the Will of the Highest Spirit, but attaining high vibration altitudes or the level of the Supreme Divine Forces, to become free, to be in God, but that means being part or particle of the Supreme Reason."
(Article 15. Of the Creator's Explanation "The Quantum Transition" written by Leonid Maslov, In Russian: http://www.otkroveniya.eu/2006/28.06.06.html in Latvian intuitive translated by Eslauma 08.02.2012. In Latvian can read: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_28_06_06_kvantiska_pareja/2013-04-30-599)


2)"What can be better, when children repeat the old way, when they, with their creativity, direct Creativity, with capital letter, develop the doctrine, reaching the height of the Parent, come along with the Heavenly Father!"
(Article 15 of the Creator's Explanation "Dialogue: Creator and Human" written by Leonid Maslov, in Russian: http://www.otkroveniya.eu/2005/21.02.05.html in Latvian intuitive translated by Eslauma 3.02.2012. In Latvian can read: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_21_02_05_dialogs_raditajs_un_cilveks/2013-01-21-352)

(#1)"I am already confident in the counsel of God-Creator- the gift of Knowledge holding in the strong Hands and I try to look at everything with eyeglasses given by Him. And I know- understand, how many Worlds in the Moments of the New build changes, Careful, Venerable should be! The signs must be pronounced, preaching must be understood, friends must feel in the area… I can only say: don't miss Your Luck!"
​(Quotation from *(J) "Don't miss!" Posted: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_nepaej_garam/2013-01-21-354

(#2)"And like this started our dialogue… We enter in the New, Multilevel World- The Fine Worlds and we must already learn new ways of communicating, which until now seemed to us to be incorrect or unacceptable. Now we have to become accustomed to other beliefs with different understanding. How will it work? It will success, if we will want it!"
(Quotation from "The Discovery- Dialogue with Beloved Friend!" Posted: http://spekavots.ucoz.ru/news/atradums_dialogs_ar_mildraudzeniti/2013-01-23-359)

=============
Simbolvēstules *(DS) "Mācībstunda." saturs latviešu valodā:
Cilvēks, kurš ģimenē noteikumus lēmis, ir jāklausa, ir jāieklausās, ir cieņa jāmācās, jāmācās ir sadarbības iespējas.
Cieņu, Godu Ģimenē visvecākajam izrādīt ir jāmācās un jāiemācās visiem. Vecākiem ir bērniem jāiemāca savā cēlā paraugā, paužot Godu Vecvecākiem.
Ģimenes Piramīdā noteicošais vārds vecākiem pieder. Un, ko viens rīkojis, otrs atbalstu dod, bet rīcībai laikus saskaņa jārod. Ir jāzin arī Ģimenes Piramīdā vieta un saturs pakāpei savai.
Jāatceras vienmēr, vienmēr un visur, ka Tēvs-Māte - persona Viena. Es Tevī - Tu Manī, MĒS - ESAM VIENS. To svarīgi zināt un saprast - Izpildīt! Atceroties vienmēr, visās Vietās-Laikā.
Ja šādas saskaņas nav, tad noteicējs, jebkurā gadījumā ir SirdsGudrais vecāks (tēvs vai māte, dzimums mazsvarīgs), kurš ar savu Mieru, Mīlestību, Ticību un Gudrību Uzticībā Dievam-Radītājam sniedz Paklausības Paraugu visiem citiem Ģimenē.
Še jāatceras nosacījums: "ja sit pa vienu vaigu, pagriez otru ". Tikai tagad jaatceras - spēka vara aiziet pagātnē. Vietā nāk DievGudrība, kura nu ir jāapgūst, jo MĒS ESAM DIEVKOPĪBAS DALĪBNIEKI.
Dieva Acs šajā Dzīves posmā-Laikā - galvenā un noteicošā visā, ne tik Planetārā mērogā, bet arī visā Visumā un Mūžībā. Tas jau ielikts Lielās Piramīdas pamatā, un Mēs pārejam uz Jaunu DievValdības Sistēmu.
Visas Dzīves jomas pārkārtosim un pārkārtosies atbilstībā Lielās Piramīdas attīstības pakāpēm. NAV nekāda vara jāpiemēro, diktēšana jāaizmirst. Viss jau notiks pats no sevis, mierā, lielā saticībā, kuru apgūsim MĒS Ģimenē, Zināšanu stundiņās.
Tagad tikai jāmācās savas DOMAS "iztīrīt" un sakārtot, piemērojot Zināšanām Atklāsmēs. Nu un vēl jau jāpamanās savas personības Skolotāju Sirdsmājoklī - savās DOMĀS sadzirdēt. (#1)
Tad jau viss uz labo pusi virzīsies un notiks tā, kā tam visam jānotiek: mierīgi, pārliecinoši, Ticībā un Mīlestībā. Lai veicas un viss tā notiek.
Paldies, DievKopības Saimniek, ka mēs Mēcībstundas uzklausīt jau varam. (#2)
29.04.2013.06:42 --- Dievkopības Saimnieka Domas pierakstīja Eslauma.
--------
Zināšanai!
1"Cilvēka loma, kurš sekmīgi veicis pārbaudījumus Materiālajā pasaulē un piemīt speja patstāvīgi izvēlēties (pieņemt lēmumu) enerģijas pozitīvā vektora labā - būt Augstākā Saprāta gribas izpildītājam, bet sasniedzot augstu vibrāciju augstumu, vai Augstāko Dievišķo spēku līmeni, kļūt brīvam, būt Dievā, bet tas nozīmē, būt Augstākā Saprāta daļai vai daļiņai."
(15. pants Radītāja Skaidrojumā "Kvantiskā pāreja", pierakstīja Leonīds Maslovs, krievu val:http://www.otkroveniya.eu/2006/28.06.06.html , latviskoja, intuitīvi, Eslauma 08.02.2012. lasāms:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_28_06_06_kvantiska_pareja/2013-04-30-599

2) "Kas var būt labāks, kā kad bērni atkārto vecāka ceļu, kad viņi ar savu jaunradi, tieši Jaunradi, ar lielo burtu, attīsta mācību, sasniedzot Vecāka augstumu, stājas līdzās Debesu Tēvam!"
(15. pants Radītāja Skaidrojumā "Dialogs: Radītājs un cilvēks", pierakstīja Leonīds Maslovs, krievu val.http://www.otkroveniya.eu/2005/21.02.05.html , latviskoja, intuitīvi, Eslauma 03.02.2012., lasāms:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_21_02_05_dialogs_raditajs_un_cilveks/2013-01-21-352)

(#1) "Es jau droši pie Dieva-Radītāja Padomu - Zināšanu Dāvanu spēcīgās Rokas turos un cenšos uz visu raudzīties ar Viņa Dāvātām tālskatu brillēm. Un zinu-saprotu, cik Pasauļu Jauncelsmes Pārmaiņu Mirkļos, Uzmanīgam, Vērīgam jābūt! Zīmes jāpamana, priekšā teikšana jāsaprot, apkārtnē draugi jāsajūt ... varu tik teikt: nepaej garām Laimei Savai!"
(Citātiņš no *(J) "Nepaej garām!", ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_nepaej_garam/2013-01-21-354

(#2) "Un tā sākās mūsu dialogs... Mēs ieejam Jaunā, daudzlīmenīgā Pasaulē - Smalkajās Pasaulēs un mums jau jāmācās jaunas saskarsmes manieres, kuras līdz šim mums šķita nekorektas vai nepieņemamas. Tagad mums jāsāk pierast pie citiem uzskatiem, pie citas izpratnes. Kā izdosies? Izdosies, ja mēs tik paši to vēlēsimies!"
(Citātiņš no "Atradums - Dialogs ar MīļDraudzenīti!", ievietots:http://spekavots.ucoz.ru/news/atradums_dialogs_ar_mildraudzeniti/2013-01-23-359
---------
*(DS)-Dievkopības Saimnieka Domas "Mācībstunda." Eslauma pierakstīja 2013. gada 29. aprīlī plkst. 06:42, ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/ds_macibstunda/2013-04-30-600
---------
Simbolvēstuli *(DS) "Mācībstunda." angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 28.07.2017.
Simbolvēstule, ar tulkojumu angļu valodā, piedāvāta Tēva Absolūta diktēta 29.07.17., Leonīda Maslova pierakstīta, Katrēna "Radošais" lasītājiem, krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/poems/29.07.17.html , latviskojums atrodams: http://spekavots.ucoz.ru /29.07.2017.
Viss ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv​ /29.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.07.2017.
Un arī: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.07.2017.
=====
Simbolvēstuli *(DS) "Mācībstunda.", ar tulkojumu angļu valodā, viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.07.2017.

Skatījumu skaits: 545 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: