Galvenie » 2017 » Jūlijs » 1 » Vēsts: 01.07.17. Katrēns "Divi uzskati - divas Pasaules" - *
17:58
Vēsts: 01.07.17. Katrēns "Divi uzskati - divas Pasaules" - *

Vēsts: 01.07.17. Katrēns "Divi uzskati - divas Pasaules" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьмо на латышском языке *(J) "Pamanīji, Draudziņ!" / *(Н) "Зыметил, Дружок?", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_pamaniji_draudzin/2013-02-16-420 )
(- **: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

01.07.17 Катрен "Два взгляда - два Мира"…………………………………Quatrain "Two Views- Two Worlds"

Полугодие открылось Новое! ............Pusgads atklājās Jauns!.....................The half-year has opened New!
Хочется сказать последнее! ..............Gribas teikt pēdējais!...........................I want to say the last!
Для людей, точно итоговое! ...............Priekš cilvēkiem, tiešām kopsumma!..For people, for sure final one!
И, конечно, важнейшее! .....................Un, protams, svarīgākā!.......................And, of course, the most important!

Теперь, конец лета и осень, ..............Tagad, vasras un rudens beigas,………Now the of summer and autumn,
Объединяются в Целое! .....................Apvienojas Veselumā!...........................Unite into the Whole!
Изменится Мир очень! ........................Izmainīsies Pasaule ļoti!........................The World will change very much!
Проявится Братство Белое! ...............Izpaudīsies Brālība Baltā!......................The Brotherhood of White will be revealed!

События ускорятся больше! ...............Notikumi paātrināsies vairāk!................Events will accelerate more!
Есть понятие - ускорение! ...................Izpratne ir - paātrinājums!.....................There is a concept- acceleration!
Вибрации станут тоньше! ....................Vibrācijas smalkākas kļūs!....................Vibrations will become thinner!
Начинается проявление! .....................Sākas izpaušana!..................................The manifestation begins!

Проявление невидимого! .....................Neredzamā izpaušana!.........................Manifestation of the invisible!
Проявление Тонкого мира! ..................Smalkās pasaules izpaušana!...............Manifestation of the Subtle World!
Многие себя вдруг увидят, ...................Daudzi pēkšņi sevi ieraudzīs,….……….Many people suddenly will see themselves,
Поймут, что такое Памира! ..................Sapratīs, kas tā Pamira tāda!.................Will understand what Palmyra is!

Уже Дух выходит на Сцену! .................Jau Gars iziet uz Skatuves!...................The Spirit is already on the Scene!
Полупрозрачная оболочка! ...................Puscaurspīdīgā apvalkā!......................In translucent shell!
Разговоров не будет без темы, .............Sarunu bez tēmas nebūs,……...………Conversations will be not without topic,
Обмен мнениями без проволочек! .......Apmaiņa viedokļiem bez vilcināšanās!..Exchange of opinions without delay!

Станет ясно: кто - враг, а кто - друг! .....Kļūs skaidrs: kurš - ienaidnieks, bet kurš - draugs!...It becomes clear: who- the enemy, but who- a friend!
Откроется для всех картина! .................Priekš visiem skats atklāsies!...............The picture will open for everyone!
Понятно, что есть вокруг, .......................Saprotams, kas apkārt ir,……….………It's clear, what is around,
И смысл передела Мира! ....................Un Pasaules pārveidošanas jēga...And the meaning of the redistribution of the World!

Катаклизм - дитя эволюции! ..................Kataklizms - evolūcijas bērns!................Cataclysms- the child of evolution!
Природа - тоже живая! ...........................Daba - arī dzīva!.....................................Nature- also alive!
Не будет никакой экзекуции, .................Nebūs nekādas eksekūcijas,……..……..There will be no execution,
Но, жизнь станет другая! .......................Bet, dzīve kļūs cita!..................................But, life will become different!

Люди и Природа достигнут гармонии!...Cilvēki un Daba harmoniju sasniegs!........People and Nature will reach harmony!
Люди поймут, что Мир - Целое! .............Cilvēki sapratīs, ka Pasaule - Veselums!...People will understand, that the World- is Whole!
Соберутся на одной территории, ..........Sapulcēsies uz vienas teritorijas,………....They will gather in one territory,
Человечество - Братство Белое! ...........Cilvēce - Brālība Baltā!..............................Humanity- is the Brotherhood of White!

Откроется в Духе решение! ...................Lēmums Garā atklāsies!.............................Decision will open in the Spirit!
Главное для всех - РАВЕНСТВО! ..........Priekš visiem Galvenais - VIENLĪDZĪBA!....The main thing for everyone- EQUALITY!
Изменится людей поведение, ................Izmainīsies cilvēku uzvedība,……………....Will change behavior of people,
ЛЮБОВЬ - в Мире главенство! .............. MĪLESTĪBA - virskundzība Pasaulē!...........Love- superiority in the World!

Прошлого нет и в помине! .......................Pagātnes nav pat ne vēsts!.........................The past is not in sight!
Сознание у людей - Новое! .....................Apziņa cilvēkiem - Jauna!............................Consciousness in people- New!
РАВЕНСТВО правит отныне! ..................VIENLĪDZĪBA turpmāk valdīs!......................EQUALITY rules on from now!
Мир - абсолютно Новый! .........................Pasaule - absolūti Jauna!.............................The World- is absolutely new!

События быстротечные, ..........................Ātrplūstoši notikumi,…………………………The events are fleeting,
Разорвут Сознание прошлого! ................Saraus pagātnes Apziņu!............................Will burst Consciousness of the past!
По Сценарию всё отмечено, ...................Viss pēc Scenārijā atzīmēts,………………..Everything is marked according to Scenario,
Преображение стало возможно! ............Pārveidošana kļuva iespējama!...................Transformation was possible!

Начинается всё с Начала! .......................Viss sākas no Sākuma!................................Everything starts from the Beginning!
Начало - всегда единица! ........................Sākums - vienmēr viens!..............................The beginning- is always one!
Семёрка - отсчёт Причала! ......................Septītnieks - Piestātnes skaitlis!..................Seven- Berth number!
Божественная колесница! ........................Dievišķie rati!...............................................The divine chariot!

Ветер перемен подхватит, ........................Pārmaiņu vējš uztvers,……………………..The wind of change will pick up,
Тех, кто всегда с Богом! ............................Tos, kuri ar Dievu vienmēr!.........................Those who are always with God!
Энергии им добавит, .................................Enerģijas viņiem pieliks,…………………....Energy will add to them,
Называется: Бога подмога! ......................Saucas: Dieva palīdzība!.............................It's called: God help!

Преображение - изменит Сознани...........Pārveidošana - Apziņu izmainīs!.................Transformation- will change Consciousness!
Помните, вы - голограмма Бога! ..............Atceraties, jūs - Dieva hologramma!............Remember, you are- a hologram of God!
Повторяю, проявится понимание, ............Atkārtoju, saprašana attīstīsies,……………I repeat, understanding will appear,
Мир - Единая для всех дорога! ................Pasaule - priekš visiem ceļš Viens!.............The World- is One road for all!

Люди изменятся кардинально! ................Cilvēki izmainīsies kardināli!.........................People will change dramatically!
Дух в них проснётся Божий! .....................Dievišķs Gars viņos pamodīsies!.................The Spirit of God will awaken in them!
Поменяется и ментальность! ...................Arī mentalitāte izmainīsies!...........................Mentality also will change!
На Историю взгляд свежий! .....................Uz Vēsturi skats svaigs!................................The fresh view on History!

Одно поколение - два взгляда! .................Viena paaudze - divi uzskati!.......................One generation- two glances!
Полной противоположности! .....................Pilnīga pretstata!..........................................The complete opposite!
Дух для многих теперь - отрада! ..............Tagad Gars priekš daudziem - prieks!..........The Spirit for many now- the joy!
Вчера ещё - Духовная вольность!............ Vakar vēl - Garīga patvaļa!...........................Yesterday still- Spiritual freedom!

Год - один, полугодия - два! ......................Gads - viens, pusgadi - divi!.........................Year- one, half a year- two!
Разные, совсем в сущности! .................... Dažādi, būtībā pavisam!...............................Different, absolutely in essence!
Одни говорят неверию - "да"! ....................Vieni neticībai saka - "jā"!.............................Some says to unbelief- "yes"!
Другие - о Духовной общности! .................Citi - par Garīgo kopību!...............................Others- about Spiritual community!

Аминь. ......................................................... Āmen…………………………….....………….Amen
Отец Абсолют. ............................................ Tēvs Absolūts…………………………………Father Absolute
01.07.17 ....................................................... 01.07.17………………………………………..01.07.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.07.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.07.2017
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /01.07.2017
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.07.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 01.07.2017., papildināts angļu valodā 05.07.2017.

Skatījumu skaits: 585 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: