Galvenie » 2017 » Jūlijs » 4 » Vēsts: 03.07.17. Katrēns "Vēstures soļi" - *
07:53
Vēsts: 03.07.17. Katrēns "Vēstures soļi" - *

Vēsts: 03.07.17. Katrēns "Vēstures soļi" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма *(J) "Pārdomas" / *(Н) "Раздумье", публиковано: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_pardomas/2013-06-07-673 )
​(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

03.07.17 Катрен "Шаги Истории"……………………………………………Quatrain "The Steps of History"

Теперь два шага России!..................Tagad divi soļi Krievijas!......................Now two steps of Russia!
Третий Мой - всё начинается! .........Trešais Mans - viss sākas!..................The third is My- it all begins!
Понятна всем ваша миссия! ............Saprotama visiem jūsu misija!............Your mission is clear to all!
Новый Мир открывается! .................Jaunā pasaule atveras!.......................The New World opens!

Больше ждать уже нечего! ...............Nav vairāk ko gaidīt!............................There is nothing to wait for!
Новый Мир подошёл к Началу! .......Jaunā Pasaule nonāca pie Sākuma!....The New World came to the Beginning!
Шесть - Небесами очерчено, ...........Seši - Debesu aprakstīts,………………Six- outlined by the Heaven,
Нет никакой печали! .........................Nav nekādu bēdu!.................................There is no sorrow!

Теперь решение за Народом! .........Tagad Tautai lemt!.................................Now the decision is for the Nation!
Он в неверии или в Славе? .............Neticībā vai Slavā Viņa!........................Is She in disbelief or in glory!
Нет никакого повода, ........................Nav nekāda iegansta,…………………..There is no any reason,
Новые выдвигать условия! ...............Jaunus apstākļus izvirzīt!......................Make new conditions!

Условия для всех Единые! .................Apstākļi visiem Vienādi!.......................Conditions for all are Same!
Выбор за самим человеком! ..............Izvēle cilvēkam pašam!........................The choice is for the human himself!
Будущее - это причина, .......................Nākotne - tas iemesls,………………...The future- is the reason,
Из человечества творить Отечество! . No cilvēces Tēvzemi radīt!.................From humanity to create the Fatherland!

Все на Одной территории! ...................Visi uz Vienas teritorijas!.....................All on One Territory!
Европа погибает в воде! .......................Eiropa bojā iet ūdenī!.........................Europe is dying in the water!
За Уралом нет акватории! ....................Aiz Urāla akvatorijas nav!...................There is no water area beyond the Urals!
Гибель по своей вине! ...........................Bojā eja savas vainas dēļ!.................Death through your own fault!

За Уралом восстаёт Тартария! ............Aiz Urāliem Tartarija atjaunojas!.........Over the Urals, Tatary rises!
Исток человеческой расы! ....................Cilvēciskās rases Avots!.....................The Source of human race!
Для России подготовлена ария, ...........Priekš Krievijas ārija sagatavota,.……For Russia, an aria has been prepared,
Главная Ария Шестой расы! .................Sestās rases Galvenā Ārija!................The Main Aria of sixth race!

Шестая раса теперь - русская! .............Tagad Sestā rase - krievu!....................The Six race is now- Russian!
Не по языку, а по крови! ........................Ne pēc valodas, bet pēc asinīm!...........Not by language, but by blood!
Возвращаются вновь Этруски, ..............Atkal atgriežas Etruski,…………..……..The Etrucans return again,
К людям приходит состояние Любви! ...Pie cilvēkiem Mīlestības stāvoklis atnāk!..A state of Love will come to people!

Без сожаления уходят «ИЗМЫ»! ..........Bez nožēlas aiziet "ISMI"!......................."ISMS" are leaving without regret!
Не принесли они счастья людям! .........Tie cilvēkiem laimi neatnesa!...................They didn't bring happiness to people!
Преображения их невозможны, ............Viņu pārveidošana neiespējama,………..Transformations of them are impossible,
Равенство - Нового Мира прелюдия! ....Vienlīdzība - Jaunās Pasaules prelūdija!..Equality- a prelude of the New World!

Прелюдия и преображения Сознания! .Apziņas prelūdija un pārveidošana!.......Prelude and Transformation of Consciousness!
Без этого общего нет преображения! .. Bez šī kopējā pārveidojumu nav!...........There is no transformation without this common!
Должно всем прийти понимание, ..........Visiem jāatnāk saprašanai,……………..Understand must come to everyone,
Творец не принимает возражения! .......Radītājs nepieņem iebildumus!..............The Creator doesn't accept the objections!

Всё - ради людей и их счастья! ............Viss - cilvēku un viņu laimes dēļ!............Everything- for the sake of people and their happiness!
Меры могут быть жёсткими! ................ .Mēri var būt stingri!.................................Measures can be firmly!
Но, Бог не носитель несчастья, ............Taču, Dievs nav nelaimes nesējs,……....But, God is not bearer of unhappiness,
Причины должны быть вескими! ...........Iemesliem jābūt nozīmīgiem!..................Reasons should be strong!

Сценарий поменять нельзя! ..................Scenāriju izmanīt nedrīkst!.....................The Scenario can't be changed!
Теневое уйдёт правительство! ..............Ēnu valdība aizies!.................................Shadow government will leave!
Поменяется Папы стезя, ........................Izmainās Pāvesta taka,……………….....Will change trail of Papacy,
Ватикан прекратит вредительство! .......Vatikāns kaitniecību pārtrauks!...............The Vatican will stop sabotage!

Закачается Папский Престол! ................Sašūpojas Pāvesta Tronis!.....................The Papal Seal is being swing!
Религии закачаются тоже! ......................Reliģijas sašūposies arī!.........................Religions also swinging!
Создателя открылся Портал, .................Radītāja Portāls atvērās,………………...The Portal of Creator opened,
Россия туда вхожа! .............................. ..Krievija tur ieejoša!..................................Russia entering there!

Территориальные изменения! ...............Teritoriālas izmaiņas!.............................Territorial changes!
Я не говорю о людях, ............................ Es par cilvēkiem nerunāju,………………I'm not talking about people,
Способствуют Единению, ......................Veicinās Vienošanos,…………………….Promote Unity,
Внутренняя прелюдия! ...........................Prelūdija iekšēja!....................................Internal prelude!

Я изменю ПодСознание! ........................Es izmainīšu ZemApziņu!.......................I will change Subconscious!
Творчество Духа проснётся! ..................Gara Jaunrade pamodīsies!...................Creativity of the Spirit will wake up!
К России вернётся Мира внимание, ......Pasaules uzmanība Krievijai atriezīsies!..World attention will return to Russia
Человечества интерес вернётся! ..........Cilvēces interese atgriezīsies!..................Will return interest of humanity!

Люди пойдут в Россию! ...........................Cilvēki Krievijā ies!...................................People will go to Russia!
Те, в ком живёт ВЕРА! .............................Tie, kuros TICĪBA dzīvo!..........................Those, in whom the FAITH lives!
Разберутся в Её Миссии, ........................Misijas tiks skaidrībā Viņā,………………...Understand in Her Mission,
Для людей - Она Истины мера! ..............Priekš cilvēkiem - Patiesības mērs Viņa!...For people- She is measure of Truth!

Изменится строй под давление! ............Zem spiediena iekārta izmainīsies!...........The system will change under pressure!
Под давлением Великого Равенства! ....Zem Diženās Vienlīdzības spiediena!.......Under the pressure of the Great Equality!
Проснётся к Богу движение, ...................Pamodīsies kustība pie Dieva,…………...The movement to God will wake up,
И никогда больше в рабство! ..................Un vairāk nekad verdzībā!........................And never again into the slavery!

Про Монархию вспомнят люди! ..............Par Monarhiju cilvēki atcerēsies!................People will remember about the Monarchy!
Про Монархию вспомнят по Духу! ..........Pēc Gara par Monarhiju atcerēsies!............About the Monarchy will remember according to the Spirit!
Октаэдр - это прелюдия, ..........................Oktaedrs - tā prelūdija,………………....……Octahedron- that prelude,
Равенства и Любви друг к другу! .............Vienlīdzības un Mīlestības vienam uz otru!...Equality and Love for each other!

Аминь. ....................................................... Āmen………………………………………...…Amen
Отец Абсолют. .......................................... Tēvs Absolūts……………………………….…Father Absolute
03.07.17 ..................................................... 03.07.17………………………………………..03.07.17.

P.S.
Холодное лето 17-го года!............................ Auksta 17-gada vasara!..........................Could summer of 17th year!
Не только вода - от края до края! ..............Ne tikai ūdens - no malas līdz malai!........Not only water- from edge to edge!
Град большого размера на огороде, ........Krusa izmēra liela dārzā,………………......Hail of the large size in garden,
Прекратит разговоры об урожае! ...............Pārtrauks sarunas par ražu!......................Will stop talking about the crop!
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.07.2017.
Nosūtīts Lavijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /03.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.07.2017., papildināts angļu valodā 06.07.2017.

Skatījumu skaits: 587 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: