Galvenie » 2017 » Jūlijs » 5 » Vēsts: 05.07.17. Katrēns "Trīs bezvaldības dienas" - *
18:12
Vēsts: 05.07.17. Katrēns "Trīs bezvaldības dienas" - *

Vēsts: 05.07.17. Katrēns "Trīs bezvaldības dienas" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма *(JD) "Juceklis!" / *(НР) "Сумятица!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_juceklis/2013-07-05-696 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

05.07.17 Катрен "Три дня безвластия"……………………………………………Quatrain "Three days of Anarchy"

Приближается МИГ решительно, ...............Tuvojas MIRKLIS noteikts,…………..The MOMENT approaches resolutely,
Дни уже до Начала! .................................... Jau dienas līdz Sākumam!.................Days are already up to the Beginning!
В прессе слова утешительные, ..................Presē mierinoši vārdi,………………...In the press words are comforting,
Звучат, как Конца начало!............................Skan, kā sākums Beigām!..................Sounds, like the beginning of the End!

Пресса - это люди, не информация! ..........Prese - tie cilvēki, ne informācija!........Press- are people, not information!
Мнение тех, кто у власти! ...........................Viedoklis to, kuri pie varas!..................The opinion of those who in power!
Источник Сознания людей деформации, .Cilvēku Apziņas deformācijas avots,....The source of deformation of people's Consciousness,
Пресса нагнетает страсти!..........................Prese kaislības pastiprina!....................The press pushes the passion!

Страстей много - но нет решения! .............Kaislību daudz - taču lēmuma nav!.......There are many passion- but there is no solution!
Мир в заколдованном круге! .......................Pasaule apburtā lokā!...........................The World is in vicious circle!
Нет единого у людей мнения, .....................Cilvēkiem nav vienota viedokļa,…...…..There is no united opinion among people,
Старый Мир властью загублен! ..................Vecā Pasaule varas izpostīta!...............The Old World is ruined by power!

Старый загублен, а Нового нет! ..................Vecais izpostīts, bet Jaunā nav!............The old one is ruined, but there is no New one!
Фантазии кипят нешуточные, .......................Fantāzijas virmo ne pa jokam,…..….....Fantasies boil serious
Только у России есть билет, .........................Biļete tikai Krievijai ir,…………...………Only Russia has a ticket,
Билеты раздаются поштучно! ......................Pa gabaliem biļetes izsniedz!.................Tickets are distributed per piece!

Великая граница Вечности! .........................Mūžības Diženā robeža!.......................Great border of Eternity!
Для Неба - всё постоянно! ...........................Priekš Debesīm - viss pastāvīgi!...........For Heaven- everything is constant!
Люди, проживающие в беспечности, ..........Cilvēki, bezrūpībā dzīvojoši,……………People living in carelessness,
Столкнутся уже с предстоящим! ..................Ar nākamību saskarsies jau!.................Faced already with the upcoming!

Предстоящее - Новый мир! ..........................Nākamība - Jauna pasaule!.................The coming- the New World!
И другие вибрации, .......................................Un citas vibrācijas,……………..………And other vibrations,
Наступает исторический миг, .......................Iestājas vēsturisks mirklis,…….……….There is historical moment,
Для людей началась апробация! ................Aprobācija sākās priekš cilvēkiem!........Approbation started for people!

Кто-то выдержит, а кто-то и нет! ..................Kāds izturēs, kāds arī nē!.....................Someone will survive, but someone not!
Прошлое остаётся в прошлом! ....................Pagātne paliek pagātnē!.......................The past remains in the past!
Каждый может иметь билет, .........................Katram iespējams biļetei būt,…....…….Everyone can have a ticket,
Открывая свои возможности! .......................Savas iespējas atklājot!........................Discovering your opportunities!

Возможности СоТворчества с Богом! ........Iespējas LīdzJaunradei ar Dievu!...........Opportunities of Co-Creation with God!
А не прожигание жизни! ..............................Bet ne zaļi nodzīvot dzīvi!.......................But not burning life!
Определение своей Дороги, .......................Sava Ceļa noteikšana,…………….........Determining your Road,
Как голограммы Всевышнего! .....................Kā Visaugstā hologrammai!...................As holograms of the Most High!

Политики обсуждают войны! ......................Karus apspriež politiķi!........................Politicians are discussing wars!
Религиозное противостояние! ....................Reliģiskā opozīcija!.............................Religious confrontation!
Но, люди сами достойны, ...........................Taču, cilvēki paši cienīgi,…………..…But, people are worthy,
Жизнь, променяв на состояние! .................Dzīvi, uz turību mainīt!.......................Life, exchanging for a fortune!

Собираются вместе политики, ...................Kopā politiķi sapulcējas,…………….Gather together politicians,
Что-то обсуждая всуе! ................................Kaut ko apspriežot veltīgi!.................Something to discuss in vain!
Нет смысла в этой полемике, ....................Nav jēgas šādā polēmikā,…………...There is no point in polemic,
Грядёт Великая буря! .................................Pirms vētras Varenas!........................The Great Storm is coming!

Не удержать преображение! ......................Neapturēt pārveidošanu!....................Don't hold back the transformation!
Преображение Планеты и человечества! .Planētas un cilvēces pārveidošanu!...Transformation of the Planet and humanity!
Ощущается внутреннее брожение, ...........Sajūtama iekšējā rūgšana,……….…..Internal fermentation is felt,
Спасение, в слове «отечество»! ................Glābšana, vārdā "tēvzeme"!...............Salvation, with the word "fatherland"!

Отечество - одно на всех! ...........................Tēvzeme - viena uz visiem!..............Fatherland- one for all!
Если религия - без гонения! .......................Ja reliģija - bez vajāšanas!................If religion- without persecution!
Единение принесёт успех! ..........................Vienošanās panākumus atnesīs!.....Unity will bring success!
Всё остальное - ТРАГЕДИЯ! .......................Viss pārējais - TRAĢĒDIJA!.............All the rest- TRAGEDY!

Обсуждения без результата, ......................Bez rezultāta apspriešana,…………Discussions without results,
Глубокие разногласия! ................................Domstarpības dziļas!.......................Deep differences!
Звучит окончательная кантата, ..................Skan kantāte galīgā,………………...The final cantata sounds,
Наступающего безвластия! ........................Bezvaldībai atnākošai!......................Coming anarchy!

Будут три дня безвластия! ..........................Trīs bezvaldības dienas būs!............There will be three days of anarchy!
Три дня тишины и холода, ..........................Trīs dienas klusuma un aukstuma,...Three days of silence and cold,
Монархия - от Бога пример власти, ............Monarhija - no Dieva varas piemērs,.Monarchy- an example of power from God,
Спасение от Духовного голода! ..................Glābšana no Garīgā bada!.................Salvation from the Spiritual hunger!

Пустые разговоры и обещания! ................. Tukšas sarunas un saskarsmes!........Empty talks and promises!
Закончится всё скандалом! .........................Viss ar skandālu beigsies!..................All will end with scandal!
Произнесены слова «завещания», ............ "Novēlējuma" vārdi izteikti,…………...The words of "will" are uttered,
Обрамлённые золотым окладом! ...............Zelta algas ierāmēti!............................Framed with a golden salary!

Тупик не бывает другим, ..............................Strupceļš citāds nemēdz būt,……......The impasse doesn't happen to another,
Тупик - Духовное опустошение! ..................Strupceļš - Garīgs tukšums!.................Deadlock- Spiritual devastation!
Мир так и остался таким, .............................Pasaule tā arī palika tāda,………….…The World remained so,
Угрозой собственного разрушения! ............Ar personīgā sabrukuma draudiem!.....The threat of your own destruction!

Только Россия - оплот Создателя! ............Tikai Krievija - Radītāja balsts!...............Only Russia- is the mainstay of the Creator!
Не лидеры, а сам Народ! ...........................Ne līderi, bet pati Tauta!.........................Not leaders, but the Nation!
Ждёт своего часа и обязательно, .............Gaida savu stundu un obligāti,……........Is waiting for Her time and certainly,
В Будущее пробьёт проход! .......................Izlauzīs pāreju Nākotnē!........................In the future passage will break!

Аминь. ..........................................................Āmen………………………………..……Amen
Отец Абсолют. ..............................................Tēvs Absolūts………………………..…Father Absolute
05.07.17 .........................................................05.07.17………………………………...05.07.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.07.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /05.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.07.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.07.2017., papildināts angļu valodā 07.07.2017.

Skatījumu skaits: 684 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: