Galvenie » 2017 » Jūlijs » 7 » Vēsts: 07.07.17. Katrēns "Planētu gaida pagrieziens" - *
16:57
Vēsts: 07.07.17. Katrēns "Planētu gaida pagrieziens" - *

Vēsts: 07.07.17. Katrēns "Planētu gaida pagrieziens" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *NAD Vēstule "Paldies Draudzenīt!" / *НИМ Письмо "Спасибо Подружечка!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_paldies_draudzenit/2013-02-28-449​ )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

07.07.17. Катрен " Планету ждёт поворот"………………………………Quatrain "The Planet is waiting for a turn"

Отличное сочетание чисел! .............Teicams skaitļu salikums!..................Great combination of numbers!
Всё говорит об успехе! .....................Viss runā par panākumiem!................Everything speaks of success!
Главное, мысли чистые, ..................Galvenais, domas tīras,……….....……The main thing is that thoughts are pure,
Жизнь дана не для потехи! ..............Dzīve dota ne priekš jokiem!...............Life is given not for fun!

Спрашивают: когда? ........................Jautā: kad?............................................Ask: when?
Когда выполнятся обещания? .........Kad izpildīsies solījums?.......................When will the promise be kept?
В ответ Я тоже спрошу: когда? ........Atbildei Es arī jautāšu: kad?.................In response I also ask: when?
Люди изменятся, как обещали! .......Cilvēki izmainīsies, kā solījās!...............People will change, as promised!

Тысячи лет назад, .............................Tūkstošiem gadu atpakaļ………………Thousands of years ago,
Был разговор с Богами! .....................Bija saruna ar Dieviem!........................There was a conversation with Gods!
Небесный казался парад! ..................Debesu parāde šķita!...........................Seemed to be a Heavenly parade!
Преображение не за горами! ............Pārveidošana ne aiz kalniem!...............Transfiguration is not far off!

Нарушена Нейтральность Неба! .....Traucēta Debesu Neitralitāte!................Violated Neutrality of heaven!
Из людей никто не вернулся! ...........No cilvēkiem neviens neatgriezās!.........From people, no one has returned!
Распалась ожидаемая победа, ........Gaidāmā uzvara sadrupa,………………The expected victory fell apart,
Бог от людей отказался! ...................Dievs no cilvēkiem atteicās!...................God refused people!

Люди нарушили обещание! ..............Cilvēki solījumu pārkāpa!........................People broke the promise!
Преображения не получилось! .........Pārveidošana neizdevās!.......................Transfiguration didn't work!
Перешли в рабское состояние, ........Pārgāja verdziskā stāvoklī,……..……….Went into slavish state,
Совсем от Небес отбились! ..............Pavisam no Debesīm atvairījās..............Completely out of Heaven!

Религии - обман человечества! .........Reliģijas - cilvēces apmāns!...................Religion- deceit of humanity!
Сколько лжи и неправды тоже, ..........Cik melu un netaisnības arī,……………How many lies and untruth too,
Разбрелись люди по отечествам!.......Cilvēki pa tēvzemēm izklīda!..................People were scattered about their fatherland!
Равенство нарушили Божие! ..............Dieva vienlīdzību izpostīja!....................God's equality has broken!

Ожидание Бога закончилось! .............Dieva gaidīšana beidzās!.......................The expectation of Gods is over!
Сколько можно терпеть неверие! .......Cik var ciest neticību!.............................How much can tolerate unbelief!
Солнечный год тоже закончился, ........Saules gads arī beidzās,…………..……The solar year also ended,
Преображение - уже в преддверии! ....Pārveidošana - jau piedurvē!.................The transfiguration- is already on the threshold!

Всё готово к Преображению, ................Viss gatavs Pārveidošanai,……………Everything is ready for the Transfiguration,
Природа натянута, как тетива! ..............Daba uzvilkta, kā stiegra!.....................Nature is stretched like a bowstring!
Климат меняется, как отражение, .........Klimats mainās, kā atspulgs,…….……The climate is changing, as a reflection,
Критическая легла пелена! ....................Kritiskā sega nogula!............................The critical veil lay!

Вибрации идут от напряжения, .............. Vibrācijas no sprieguma iet…………Vibrations are coming from tension,
Нейтральность удерживается с трудом! .Neitralitāte ar grūtībām turas!...........Neutrality is held back with difficulty!
Последнего ждут мгновения, .................. Pēdējo mirkli gaida,……………,,…...For the last moment is waiting,
Вулканы, как паровозы с трубой! ........... Vulkāni, kā vilcieni ar skursteni!.........Volcanoes, like locomotives with pipe!

Люди не понимают, что будет! ................Cilvēki nesaprot, kas būs!...................People don't understand what will happen!
Когда взорвётся Планета! .......................Kad Planēta uzsprāgs!.......................When the Planet will explode!
Никто этого не забудет, ...........................Neviens to neaizmirsīs,…………….…Nobody will forget this,
Настоящая Природы вендетта! ..............Īsta Dabas vendeta!............................Real vendetta of Nature!

В звенящей тишине перед взрывом, .....Skanošā klusumā pirms sprādzina,…In the ringing silence before explosion,
Услышать хочу Покаяние! ...................... Izdzirdēt Nožēlu gribu!.......................I want to hear Repentance!
Наблюдаются только надрывы, ..............Vērojami tikai ieplīsumi,…………...…Only tears are observed,
Материального состояния! ......................Materiālā stāvokļa!.............................Of the material condition!

Материя уже не держит, ...........................Matērija jau netur,……………....……..Matter no longer holds,
Микронадрывы в тонких тканях, ..............Mikroplīsumus smalkos audumos,…...Micronucleases in thin tissues,
Ничто уже не удержит, ..............................Nekas jau nenoturēs vairāk,…..………Nothing can stop
Жизнь людей без Покаяния! ....................Cilvēku dzīvi bez Nožēlas!....................Life of people without repentance!

Не спасут никого дискуссии! .................... Diskusijas neglābs nevienu!................Discussion will not save anyone!
Обмен мнениями, как на кладбище, ........Viedokļu apmaiņa, kā kapsētā,……….Exchange of opinion, as in the cemetery,
Очень похожие на экскурсии, ...................Ļoti līdzīgas ekskursijām,……………...Very similar to excursions,
В день Большого Судилища! ....................Lielās Sodāmības dienā!......................On the day of Great Judgment!

Люди и Небеса ждут решения! ................ Cilvēki un Debesis lēmumu gaida!......People and Heaven are waiting for solution!
Решения о Спасении Мира! ......................Lēmumu par Pasaules Glābšanu!.......Decision about Salvation of the World!
Власть бьётся за своё мнение, ................Vara par savu viedokli sitas,…………..Authorities are fighting for their opinion
За право считаться Кумиром! ....................Par tiesībām skaitīties Elkam!.............For the right to be considered an Idol!

Кумир в кризисе - уже не Кумир! .............Elks krīzē - jau ne Elks!.........................Idol in the crisis- no longer Idol!
Несбыточные обещания! .........................Apsolījumi nepiepildāmi! ……………….Unrealistic promises!
Кардинально изменился Мир, .................Pasaule kardināli izmainījās,…………...Cardinally changed the World,
Нужно готовиться к развенчанию! ...........Lauru atņemšanai gatavoties vajag!......Need to prepare for dethronement!

В день столетия мытарств, ......................Moku simtgades dienā,………………...On the day of the century of tolls,
Истока земной цивилизации, ...................Zemes cilvēces Avota,…………..……..The Source of earthly civilization,
Рухнет Мир, который отстал, ...................Sabruks Pasaule, kas atpalika,………..The World will fall, which has fallen behind,
Не приняв Небес детализации! ...............Nepieņemot Debesu detalzāciju!...........Not accepting the detail of Heaven!

Ждёт Планету крутой поворот! .............. Gaida Planētu ass pagrieziens!..............Sharp turn is waiting for the Planet!
Изменится карта полушарий! ..................Pusložu karte izmainīsies!......................The hemisphere map will change!
Человечество сделает свой разворот! ...Cilvēce savu apvērsumu veiks!...............Humanity will make its U-turn!
Люди, которого не ожидали! ....................Cilvēki, kādu negaidīja!...........................People, who were not expected!

Россия, опять Россия! ............................Krievija, atkal Krievija!................................Russia, again Russia!
Сегодня - изгой, завтра - Спаситель! ....Šodien - izstumtais, rīt - Glābējs!...............Today- an outcast, tomorrow- the Savior!
Из рядов своих даст Мессию, ............... No savām rindām Mesiju dos,……..……...Will give the Messiah from them ranks,
Будет Душ людских Повелитель! ...........Būs cilvēku Dvēseļu Pavēlnieks!...............Will be the Lord of people Souls!

Аминь. .......................................................Āmen…………………………………..……Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts……………………...……….Father Absolute
07.07.17 .....................................................07.07.17. …………………………...………07.07.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.07.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /07.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.07.2017.
=====
​Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.07.2017., papildināts angļu valodā 11.07.2017.

Skatījumu skaits: 587 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: