Galvenie » 2017 » Jūlijs » 8 » Vēsts: 08.07.17. Katrēns "Nākotne Garā" - *
21:32
Vēsts: 08.07.17. Katrēns "Nākotne Garā" - *

Vēsts: 08.07.17. Katrēns "Nākotne Garā" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма *(J) "Cilvēk-Dievi!" / *(Н) "Человек-Боги!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_cilvek_dievi/2013-06-05-669​ )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

08.07.17. Kатрен "Будущее в Духе"………………………………………………Quatrain "The Future of the Spirit"

​Качается, Мир качается! .................... Šūpoja, Pasaule šūpojas!........................Swings, the World swings!
Теневые мечтают о власти! ................Ēnotie sapņo par varu!.............................The shadow ones dream of power!
Обсуждение продолжается. ...............Apspriešana turpinās. …………..………...The discussion continues,
Мир - Новый или проходящий? ..........Pasaule - Jauna vai pārejoša?..................Is the World- New or passing?

Скажите, что принесёт обсуждение? .Sakiet, ko apspriešana dos?.....................Tell me, what will bring the discussion?
Кроме очередной власти? .................. Izņemot kārtējo varu?................................Except the next power?
Более изощрённой - Моё мнение! ......Vairāk rafinētu - Mans viedoklis!................More sophisticated- My opinion!
Причём, неожиданной масти! ............ Pie tam, negaidītas sugas!.........................And, an unexpected suit!

Извращённой, в прямом смысле! ...... Rafinētu, tiešā nozīmē!..............................Perverted, literary!
Совести нет - есть нажива! .................Sirdsapziņas nav - ir iedzīvošanās!............No conscience- there is profit!
В жизни человеческой нет смысла, ....Cilvēciskai dzīvei nav jēgas,……………….In human life there is no sense,
Люди для Тьмы - пожива! ................... Cilvēki priekš Tumsas - peļņa!....................People for Darkness- earn!

Забыты слова "Совесть" и "Честь"! ......Aizmirsti vārdi "Sirdsapziņa" un "Gods"!..Forgotten words "Conscience" and "Honor"!
Теперь - это пример экстремизма! .......Tagad - tas ekstrēmisma piemērs!...........Now- this is an example of extremism!
Даже от Бога - прямая Весть, ...............Pat no Dieva - tieša Vēsts,……………….Even from God- direct Message,
Для власти - максимализм зла! ........... Priekš varas - ļaunuma maksimālisms!....For power- the maximalism of evil

Власть перевернула понятия! ...............Vara saprašanu apgrieza!........................The power turned the concepts around!
Правильно то, что неправда! .................Pareizi tas, kas netaisnība!......................Right is that, what not true!
Свобода у людей изъята, ...................... Brīvība cilvēkiem konfiscēta,………..…...Freedom is taken from people,
Власть определяет правила! ................. Vara nosaka noteikumus!........................Power determines the rules!

Кто за Свободу - тот враг! ..................... Kurš par Brīvību - tas ienaidnieks!............Who is for Freedom- that enemy!
Пресса гнобит такого! .............................Prese tādu izsmej!....................................The press is laughing for such!
Мамона для людей стяг, .........................Mamons priekš cilvēkiem karogs,………..Mammon for people a banner,
Деньги вместо Свободы! ........................Nauda Brīvības vietā!................................Money instead of Freedom!

Скажите, что ценного в Мире? .............Sakiet, kas vērtīgs pasaulē?........................Tell Me, what is valuable in the World?
Если человек в рабстве! .......................Ja cilvēks verdzībā!......................................If a human is in slavery!
Людям всегда говорили, .......................Cilvēkiem teica vienmēr,…………………..…Have always been told to people,
Что Истина внутри Папства! .................Ka Patiesība Pāvesta varā!..........................That the Truth is inside the Papacy!

Но, Истина не дана людям! .................. Bet, Patiesība nav cilvēkiem dota!...............But, Truth is not given to people!
Особенно, после предательства! ..........Sevišķi, pēc nodevības!...............................Especially, after betrayal!
Будет "всем по серьгам", ....................... Būs "visiem pa auskariem"!.........................It will be "to everyone by earring"!
За явленное доказательство! ................Par uzrādīto pierādījumu!.............................For shown proof!

Делят Мир те, кому кажется! ................ Pasauli dala tie, kuriem liekas!.....................The World divide those, who think!
Что они властители Мира, .................... Ka viņi Pasaules valdnieki,……………….....That they are rulers of the World,
Мысль такая приходит к каждому, ........Tāda doma katram rodas,…………………...Such a thought comes to everyone,
Мамона, которого покормила! ...............Mamons, kuru pabaroja!...............................Mammon, whom I won!

Кажется, что ВСЁ можно! .......................Liekas, ka VISU var!....................................It seems, that EVERYTHING is possible!
Мир и народы в кармане! .......................Pasaules un tautas kabatā!.........................The Worlds and nations in the pocket!
Нет никакой осторожности, ....................Nav nekādas piesardzības,…………………There is no caution,
Жизнь в самообмане! .............................Dzīve pašapmānā!.......................................Life in self- deception!

Да, люди частенько - стадо! .................. Jā, cilvēki diezgan bieži - bars!....................Yes, people often- a herd!
Но, всё до поры и времени! ....................Bet, viss līdz vietai un laikam! ……………..But, all till place and time!
Наступает Момент - НАДО! ....................Pienāk Moments - VAJAG!..........................Comes the Moment- NECESSARY!
Очистить Мир от бремени! ......................Attīrīt Pasauli no nastas!.............................The World to clear from burden!

Можно говорить долго! ..........................Runāt var ilgi!...............................................Can talk for a long time!
Поднимая уровень значимости, ...........Paceļot nozīmības līmeni,…………………...Raising the level of significance,
В масштабе Вечности - недолго, ..........Mūžības mērogos - neilgi,…………………...On the scale of Eternity- not for long,
Это - мгновение Вечности! ....................Tas - Mūžības mirklis!..................................That is- the moment of Eternity!

Поверьте двадцатка - лишь Миг! ......... Ticiet divdesmitnieks - Mirklis tikai! ……....Believe Me, the twentieth- just a Moment!
Не имеющий никакого значения! ..........Nekādas nozīmes neesošam!....................It doesn't matter!
Но, изменяющийся Мир, ....................... Taču, Pasaule izmainošās,………………...But, the changing World,
Определит Новое поведение! .............. Jauno uzvedību noteiks!.............................Will define New behavior!

Власть не хочет слышать о Боге! ..........Vara par Dievu dzirdēt negrib!...................The authorities don't want to hear about God!
Подпевает ей в том религия! .................Tur viņai reliģija piebalso!...........................Religions signs it in!
Произойдёт изменение в итоге, .............Rezultātā izmaiņas notiks,…………………There will be a change in the end,
Обернётся для неё коллизией! ..............Prieš viņas kolizejā apgriezīsies!...............A collision will turn into for her!

В Новом Мире - нет власти! .................. Jaunajā Pasaulē - varas nav!.....................In New World- there is no power!
Особенно, власти неверия! ....................Sevišķi, neticības varas!.............................Especially, power of disbelief!
Не останется никакой власти! ................Nepaliks nekādas varas!............................There will be no any power left!
К власти придёт ВЕРА! .......................... Pie varas TICĪBA nāks!...............................FAITH will come to power!

Сколько можно унижать Небо? ..............Cik var Debesis pazemot?........................How much can humiliate the Heaven?
Тьма была в управлении! ...................... Tumsa vadībā bija!....................................Darkness was in control!
Богов превратила в Небыль, ................. Dievus Neesībā pārvērta,…………………Gods turned into a fiction,
Никчёмность - её достижение! ...............Nederīgums - tās sasniegums!.................Futility- it's achievement!

Мир неверия не бывает вечен! ...............Neticības pasaule nav mūžīga!.................The World of unbelief doesn't last forever!
Тысячи лет - тоже мгновения! .................Tūkstoši gadu - arī mirklis!........................Thousands of years- also a moment!
Жизнь, проживаемая беспечно, ..............Dzīve, bezrūpībā nodzīvojama,…..………Life, lived carefree,
Не Божественное проявление! ................Ne Dievišķa izpausme!.............................Not the Divine manifestation!

Природа поможет изменить! .....................Daba palīdzēs izmainīt!............................Nature will help to change!
Устоявшиеся отношения, ......................... Iesīkstējušās attiecības,…………………..Established relationship,
Главное, должна примирить, ....................Galvenais, jāsamierina,…………………...The main thing is reconcile,
Силы Сдерживания и Творения! ..............Spēki Noturēšanas un Radīšanas!............Forces of Deterrence and Creation!

С чего-то начинается Мир! ....................... No kaut kā sākas Pasaule!........................With something the World begins!
Мир Равенства и Дружелюбия! ................ Pasaule Vienlīdzības un Draudzības!........The World of Equality and Friendship!
Мамона не может быть, как кумир, ...........Mamons nevar būt, kā elks,………….……Mammon can't be like an idol,
Дух - есть мира прелюдия! ....................... Gars - ir miera prelūdija!.............................Spirit- the prelude of the peace!

Дух - сохранённый во чреве! .................... Gars - saglabāts vēderā! …………..……...Spirit- preserved in the womb!
Девственный, как Весна! ........................... Nevainīgs, kā Pavasaris!...........................As Virgin, as Spring!
Станет для людей Верой, ......................... Priekš cilvēkiem Ticība kļūs,……….………It will become a Faith for people,
На Новые все времена! ............................. Uz Jaunajiem laikiem visiem!.....................On New all the time!

Аминь. ......................................................... Āmen……………………………....…………Amen
Отец Абсолют. .............................................Tēvs Absolūts………………….…………….Father Absolute
08.07.17 ....................................................... 08.07.17. …………………...………………..08.07.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.07.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /08.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.07.2017.
=====
​Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.07.2017., papildināts Angļu valodā 15.07.2017.

Skatījumu skaits: 614 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: