Galvenie » 2017 » Jūlijs » 9 » Vēsts: 09.07.17. Katrēns "Līdzināšanās uz Krieviju" - *
16:02
Vēsts: 09.07.17. Katrēns "Līdzināšanās uz Krieviju" - *

Vēsts: 09.07.17. Katrēns "Līdzināšanās uz Krieviju" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма *(JD) "Turpinājums!) / *(НР) "Продолжение!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_turpinajums/2013-06-24-677​ )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке) 

09.07.17 Катрен "Равнение на Россию"…………………………………Quatrain "Aligning to Russia"

Как такое могло случиться? ............Kā varēja kas tāds notikt?...............How could this happen?
В Великой Священной тиши! ..........Lielajā Svētajā klusumā!..................In the Great Sacred silence?
С Богом народ разлучился! ............Tauta ar Dievu izšķīrās!....................Nation parted with God!
Причины в том не ищи! ...................Iemeslus tur nemeklē!......................Reasons for that don't look!

Причины не в падении Духа!...........Iemesli ne Gara krišanā!...................The reasons are not in the fall of the Spirit!
Не в изменении власти! ..................Ne varas izmaiņā!.............................Not in change of power!
В Душу прорвалась разруха! ..........Dvēselē sabrukums ielauzās!...........Devastation broke through into the Soul
Главная в жизни напасть! ...............Galvenais posts dzīvē!......................The main attack in life!

Не может народ без Бога! ...............Nevar tauta bez Dieva!.....................A nation can't live without God!
Великое подобие без Целого! .........Līdzība Dižā bez Veselā!..................Great semblance without Whole!
Но, народ выбирает дорогу, ............Taču, tauta izvēlas ceļu,…..…………But, nation choose the road,
Россия - Исток Братства Белого! ....Krievija - Baltās Brālības Avots!.........Russia- Source of the Brotherhood of the White!

Россия - не человечество! ...............Krievija - ne cilvēce!............................Russia- not humanity!
Мечущееся за мамоной, ..................Aiz mamona skrienoša,…………….....Rushing behind Mammon,
Россия - для Мира Отечество!.........Krievija - priekš Pasaules Tēvija!.........Russia- Motherland for the World!
Главная - его Основа! ..................... Galvenais - viņas Pamats!...................The main thing- her Basis!

Так было всегда от Истока! .............Tā vienmēr no Avota bija!....................It was always from the Source!
Сокровенные Знания! ......................Sakrālas Zināšanas!............................Sacred Knowledge!
Россия - начало потока, ..................Krievija - plūsmas sākums,…………....Russia- the beginning of the flow,
Великого понимания! .......................Lielās saprašanas!...............................Of Great understanding!

Начало цивилизации Богов! .............Dievu civilizācijas Sākums!.................The beginning of the civilization of the Gods!
От океана до океана, ....................... No okeāna līdz okeānam,……....…….From the ocean to the ocean,
Не было тогда у Богов оков, ............ Tad nebija Dieviem važu,…...………...Then Gods had not the shackles,
Свобода над территорией сияла!......Virs teritorijas Brīvība mirdzēja!..........Freedom shone over the territory!

Эволюция переводит на Новые грани! .Evolūcija uz jaunām robežām izved!...Evolution will bring to the New borders
Новое возвращение к Истокам! ........ Jauna atgriezšanās pie Sākumiem!......A new return to the Origins!
Открываются и Новые дали, ............ .Atveras arī Jaunas tāles,……………....Opens also New distances,
Люди в Едином потоке! .......................Cilvēki Vienotā plūsmā!.........................People in the United steam!

Человечество не ждёт Россию! ...........Cilvēce negaida Krieviju!.....................Humanity doesn't wait for Russia!
Но, тем не менее, верит! .................... Taču, tur ne mazāk, tic!........................But, nevertheless, believes!
Что проявится вновь Мессия, ..............Ka izpaudīsies atkal Mesija,…………..That the Messiah will manifest again,
Тогда к людям придёт ВЕРА! ...............Tad pie cilvēkiem TICĪBA atnāks!.........Then the FAITH will come to people!

Не может быть Мира без ВЕРЫ! ......... Nevar būt Pasaule bez TICĪBAS!.........The World can't be without FAITH!
Нейтральности нет в народе! .............. Tautā Neitralitātes nav!.........................There is no neutrality in the nation!
Россия для Мира - поверье, .................Krievija priekš Pasaules - ticējums,……Russia for the World- a belief,
Мир всё же Рай - не уродина! ...............Pasaule tomēr Paradīze - ne krople!.....The World is still Paradise- not ugly!

Не надо обсуждать нереальное! .........Nevajag apspriest nereālo!.....................Don't discuss the unreal!
Реальность - Святая Русь! ...................Realitāte - Svētā Krievzeme!..................Reality- Holy Russia!
Слова говорят банальные, .................. Vārdi saka banāli,……………………......Words say banal,
Не понимая, что Я вернусь! .................Nesaprotot, ka Es atgriezīšos!................Not realizing, that I will return!

Вернусь в Россию, людей спасая! .......Atgriezīšos Krievijā, cilvēkus glābjot!......I will return in Russia, for saving the people!
Россия - оплот спасения! .................... Krievija - glābšanas balsts!......................Russia- the bulwark of salvation!
Люди о Рае мечтают, ............................Cilvēki sapņo par Paradīzi,……………....People dream of Paradise,
Точнее, о Вознесении! ..........................Precīzāk, par Augšupcelšanu!.................More precisely, of Ascension!

Основа цивилизации - есть Россия!.....Civilizāciju pamats - Krievija ir!................The basis of civilization- Russia!
От Неё пойдёт Вознесение! .................No viņas Augšupcelšana ies!...................From her will go the Ascension!
Спасать людей - Её Миссия, ................Glābt cilvēkus - Viņas Misija,…….....…...Saving people- Her Mission,
К Богу ведёт Возвращение! ..................Pie Dieva ved Atgriezšanās!....................Ascension brings to God!

Просто нельзя обсуждать! ...................Vienkārši apspriest nevar!........................Just can't be discussed!
Пора уже действовать! ........................Laiks jau darboties!...................................It's time to act!
Момент нельзя упускать, .................... Momentu palaist nedrīkst,………...………The moment can't be missed,
Опасно сейчас бездействовать! .........Bezdarbība bīstama tagad!........................It's dangerous now to stay idle!

Демагогия - хуже бездействия! ...........Demagoģija - sliktāk par bezdarbību!.........Demagogy- worst than inaction!
Отвлечение потенциала Духа! ............Gara potenciāla novēršana!.......................Distraction of the potential of the Spirit!
Великое Духа воздействие, ................ Gara Diženā ietekmē,…………………..…..Great Spirit impact,
Внутренняя уйдёт разруха! ................ Iekšējais sabrukums aizies!.........................Inner devastation will pass away!

Россия - пример к действию! ..............Krievija - piemērs darbībai!..........................Russia- an example to action!
Единение вокруг Монарха! ..................Vienošanās apkārt Monarham!...................Unity around the Monarch!
Монархия - для Мира известие, .........Monarhija - priekš Pasaules vēsts,…………Monarchy- the news for the World,
У России - Новая карта! ......................Krievijai - Jauna karte!..................................Russia- New map!

Уже, не одна седьмая, а больше! .....Jau, ne viena septītā, bet vairāk! …………...Already, not one seventh, but more!
Бог награждает верных! .....................Dievs uzticīgos apbalvo!...............................God rewards the faithful!
Границы становятся тоньше, .............Robežas plānākas kļūst,……………….…….Borders become thinner,
Прозрачнее Свет Белый! ...................Baltā Gaisma caurspīdīgāka!........................Transparent White Light!

Равнение людей на Россию, ..............Uz Krieviju cilvēku līdzināšanās,…....………Human alignment to Russia,
В Книге записано судеб! .....................Likteņu Grāmatā ierakstīts!...........................Written in the Book of fate!
Священная её Миссия, ...................... Viņas Misija Svēta,…………………..………..Her Mission is Sacred,
РАЙ на Планете будет! ...................... PARADĪZE uz Planētas būs!..........................PARADISE will be on the Planet!

Аминь. ................................................. Āmen……………………………………………Amen
Отец Абсолют. .................................... Tēvs Absolūts……………………….…………Father Absolute
09.07.17 ............................................... 09.07.17 ……………………………………….09.07.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.07.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodātulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /09.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.07.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.07.2017., papildināts angļu valodā 14.07.2017

Skatījumu skaits: 617 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: