Galvenie » 2017 » Jūlijs » 16 » Vēsts: 12.07.17. Katrēns "Zenīts (2. daļa)" - **
10:30
Vēsts: 12.07.17. Katrēns "Zenīts (2. daļa)" - **

Vēsts: 12.07.17. Katrēns "Zenīts (2. daļa)" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "Apziņas spožums!" / *(ОР) "Яркость сознания!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_apzinas_spozums/2015-08-13-1550​ )
​(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

12.07.17 "Зенит (часть 2)"………………………………………………………………Quatrain "Zenith" (part 2)

Эволюцию остановить НЕВОЗМОЖНО! . Evolūciju apturēt NEIESPĒJAMI!..........IMPOSSIBLE to stop evolution!
Совершенство - Канон Мироздания! .......Pilnība - Pasaules-ēkas Kanons!............Perfection- Canon of Universe!
Человеческая жизнь возможна, ..............Cilvēciskā dzīve iespējama,……………..Human life is possible,
Только, как часть Бога задания! ..............Tikai, kā Dieva uzdevuma daļa!..............Only, as part of God's task!

Если человек не в Вечности! ....................Ja cilvēks nav Mūžībā!...........................If a human is not in Eternity!
Смысла нет в существовании! ..................Nav jēgas eksistēšanai!.........................There is no sense in existence!
Жить привычно в беспечности, ................Dzīvot pierastā bezrūpībā,………...…….Live habitually in carelessness,
Никчёмность, как назидание! ...................Nederīgums, kā mācība!.........................Futility, as an admonition!

Если человек не в Боге! ........................... Ja cilvēks nav Dievā!...............................If a human is not in God!
Как часть Его, не имеет смысла! ..............Kā daļa no Viņa, nav jēgas!....................As part of Him, it makes no sense!
Человек не найдёт в жизни дорогу, .........Cilvēks neatradīs dzīvē ceļu,………….…Human will not find the way in life,
В лучшем случае жизнь - коромысло! .....Labākā gadījumā dzīve - nēši!.................At best case life- a rocker!

Точка равновесия нужна всем! ..................Līdzsvara punkts vajadzīgs visiem!........The equilibrium point is necessary for everyone!
И больше всех самому Небу! .................... Un visvairāk Debesīm pašām!...............And mostly to Heaven itself!
Человек, который к этому нем, ................. Cilvēks, kurš uz to mēms,……………….Human, who is dumb on it,
Превращает себя в небыль! ...................... Pārvērš sevi neesībā!.............................Turns himself into fables!

Главное, баланс двух энергий! .................. Galvenais, divu enerģiju līdzsvars!.........The main thing is balance of two energies!
При рождении - человек дуален! ...............Pie dzimšanas - cilvēks duāls!.................At birth- human is dual!
Жизнь - это борьба мнений! .......................Dzīve - tā viedokļu cīņa!...........................Life- is struggle of opinions!
Лишь в ВЕРЕ человек идеален! ................. Tikai TICĪBĀ cilvēks ideāls!.....................Human is ideal only in FAITH!

Нет частицы без Целого! .............................Nav daļas bez Veseluma!........................There is no particle without Whole!
Для людей Целое - это Бог!..........................Priekš cilvēkiem Veselums - tas Dievs!...For people the Whole- is God!
Вернуться бы в Братство Белое! ................Atgriezties Brālībā Baltā!..........................To return to the Brotherhood of White!
Родной перешагнуть Порог! ........................Īsto Slieksni pārkāpt!................................To step over the Native Threshold!

Родной порог для людей - НЕБО! ..............Īstais slieksnis priekš cilvēkiem - DEBESIS!..The Native Threshold for people- HEAVEN!
Богами были у Истока! .............................. Dievi pie Sākuma bija!................................The Gods were at the Source!
Себя превратили в небыль, .......................Sevi neesībā pārvērta,…………………..….Turned themselves into fable,
Перепутав Неба и Земли потоки! ..............Sajaucot Debess un Zemes straumes!.......Confused Heaven and Earth flows!

Человечество в Единении - сила! .............Cilvēce Vienotībā - spēks!..........................Humanity in Unity- power!
В Единении человечество - Боги! ..............Vienotībā cilvēce - Dievi!............................In Unity humanity- Gods!
Неверие людей уносило, ...........................Neticība cilvēkus aiznesa,………………....Unbelief of people carried away,
От единственной Домой дороги! ...............No vienīgā ceļa Mājup!..............................From the only road to Home!

Возвращение - путь трудный! ....................Atgriešanās - ceļš grūts!..........................Return- a difficult journey!
Особенно, к точке Зенита! .........................Sevisķi, uz Zenīta punktu!........................Especially, to the point of Zenith!
В Сознании не должно быть мутно, ..........Apziņā nedrīkst būt duļķes,……………....In Consciousness should not be cloudy,
Тогда дорога будет пробита! ......................Ceļš tad būs izlauzts!...............................Then the road will be pierced!

Есть Сознание Бога, есть человека! .........Ir Apziņa Dieva, ir cilvēka!.......................There is Consciousness of God, and of human!
Должно быть одно и тоже! .........................Jābūt vienam un tam pašam!..................Should be the same!
В прошлые сложилось века, ......................Iepriekšējos gadsimtos izveidojās,…......It got up in past centuries,
Стать Богом человек не может! .................Cilvēks kļūt Dievs nevar!........................Human can't become a God!

Это не Истина, а только догма! .................Tā ne Patiesība, bet tikai dogma!..........This is not the Truth, but only dogma!
Придумали её жрецы от власти! ...............Izdomāja to varas priesteri!....................Invented her priests of power!
Ложь не может существовать долго! .........Meli nevar eksistēt ilgi!...........................Lies can't last long!
Ложь - хуже любой напасти! .......................Meli - sliktāk par jebkuru postu!.............Lying- worse than any misfortune!

Бог несёт ПРАВДУ людям! ........................Dievs cilvēkiem PATIESĪBU nes!............God bears the TRUTH to people!
Но, рассказать должны сами! ...................Taču, jāpastāsta pašiem!.........................But, should tell by yourself!
Сегодня Съезд только прелюдия! ............Kongress šodien tikai prelūdija!...............Today the Congress is only prelude!
Первый шаг, сделанный вами! .................Pirmais solis, jūsu veiktais!......................The first step, made by you!

Первый шаг - важный самый! ....................Pirmais solis - vissvarīgākais!..................First step- the most important!
Любое искажение - трагедия! ....................Jebkurš izkropļojums - traģēdija!..............Any distortion- a tragedy!
Мудрость, проявленная вами, ...................Gudrība - jūsu izpausta,…………………..The Wisdom- shown by you,
Сегодня, это Души горение! .......................Šodien, tā Dvēseļu degsme!....................Today, this Souls burning!

Первый шаг - есть Начало! .........................Pirmais solis - ir Sākums!.........................First step- is the Beginning!
Я жду от вас шаг следующий! ....................Es gaidu no jums soli nākošo!...................I'm waiting from you the next step!
Разгоню от вас все печали, ........................No jums visas skumjas izgaiņāšu,……......I will disperse all sorrow from you,
Чтоб увидели вы грядущее! .......................Lai jūs nākotni redzētu!..............................So that you can see the future!

Грядущее - шаги ВМЕСТЕ! ........................ Nākotne - soļi KOPĀ!.................................The future- steps TOGETHER!
Проявите самостоятельность! ...................Izpaudiet patstāvību!..................................Manifest independent!
Уже определено на карте место, ..............Jau uz kartes vieta noteikta,………………..Already defined the place on the map,
Где Русь возродится и обязательно! ........Kur Krievzeme atdzims un obligāti!.............Where Russia will be reborn and necessary!

Первый шаг оказался возможным! ...........Pirmais solis izrādījā iespējams!..............The first step was possible!
Невозможно остановить ЦЕЛОЕ! ............ Neiespējami apturēt VESLUMU!...............It's impossible to stop the WHOLE!
Бог, конечно, частицам поможет, ..............Dievs, protams, daļām palīdzēs,………....God, of course, will help to parts,
Сформировать Братство Белое! .............. Noformēt Brālību Balto!.............................To form the Brotherhood White!

Поверьте, Съезд - лишь Мгновение! .........Ticiet, Kongress - tikai Mirklis!..................Believe, Congress- just a Moment!
Но, Мгновение в цепи эволюции, ..............Taču, Mirklis evolūcijas ķēdē,………….....But, the moment in chain of evolution,
Подтвердили, что Бога явление: ...............Apstiprinājāt, ka Dieva parādība:………...Confirmed, that God is a phenomenon:
Основа человеческой Конституции! ..........Cilvēces Konstitūcijas pamats!.................The basis of the human Constitution!

Аминь. .......................................................... Āmen…………………………….…………Amen
Отец Абсолют. ............................................. Tēvs Absolūts…………………..…………Father Absolute
12.07.17 ....................................................... 12.07.17………………………..…………..12.07.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.07.17.html#2 , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /16.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.07.2017.
=====
​Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.07.2017., papildināts angļu valodā 16.07.2017.

Skatījumu skaits: 638 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: