Galvenie » 2017 » Jūlijs » 16 » Vēsts: 16.07.17. Katrēns "Revolūcija?" - *
22:15
Vēsts: 16.07.17. Katrēns "Revolūcija?" - *

Vēsts: 16.07.17. Katrēns "Revolūcija?" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышком языке с предложеним Символписьма на латышском языке *(KD) "Apgaismoti!" / *(ОР) "Просвещены!", публиковано:http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_apgaismoti/2015-09-02-1570​ )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

16.07.17 Катрен "Революция?"………………………………………………Quatrain "Revolution?"

Теперь всё на своём месте! ................Tagad viss savās vietās!...................Now everything is in its place!
Восстановлена иерархия эволюции! ..Atjaunota evolūcijas hierarhija!.........The hierarchy of evolution is restored!
Люди и Бог - ВМЕСТЕ! .........................Cilvēki un Dievs - KOPĀ!...................People and God- TOGETHER!
Нет никакой революции! .......................Nav nekādas revolūcijas!.................There is no revolution!

Революция всегда от неверия! ...........Revolūcija vienmēr no neticības!........Revolution is always from unbelief!
Каждый доказывает позицию, ............Katrs pozīciju pierāda,…………..…….Each proves a position,
Жизнь превращена в поверье, ...........Dzīve ticējumā pārvērsta,…..…………Life is turned into a popular belief,
Жива духовная инквизиция! ................Dzīva garīgā inkvizīcija!......................The Spiritual Inquisition is alive!

Желаний много, но нет Мудрости! .......Vēlēšanos daudz, bet nav Gudrības!..There are many desires, but there is no Wisdom!
Люди не слышат от Бога Вести! ...........Cilvēki nedzird Vēsti no Dieva!............People don't hear Message from God!
Века по собственной дурости, ..............Gadsimti pēc personīgās muļķības,.…Centuries of his own stupidity,
Простояли на одном месте! ..................Uz vienas vietas nostāvēja!.................Stood in one place!

Не только на месте, а вниз! ..................Ne tikai uz vietas, bet lejup!..................Not only on the spot, but down!
В тисках инволюции, ............................ Involūcijas spaidos,………………...…...In the grip of involution,
Капитализму кричали "бис"! .................Kapitālismam kliedzāt "bis"!...................Capitalism shouted "encore"!
И хвастались революцией! ...................Un ar revolūciju lielījāties!......................And boasted of the revolution!

Революция - это всегда тупик! ..............Revolūcija - tas vienmēr strupceļš!.......The revolution- is always a dead end!
Нарушение миропорядка! .....................Pasaulskārtības pārkāpums!.................Violation of the World order!
"Революция" - лозунг возник, ................"Revolūcija" - lozungs radās,………….."Revolution"- the slogan arose,
У кого в голове разрядка! ......................Kuram atslābums galvā!.........................At whom in a head discharge!

Нет Веры - менять нечего! ....................Nav Ticības - nav ko mainīt!.................No Faith- nothing to change!
Главное, СоТворчество с Богом! ..........Galvenais, LīdzJaunrade ar Dievu!......The main thing is Creativity with God!
Всё остальное обречено, ......................Viss pārējais nolemtība,…………..……Everything else is doomed,
Ибо, нет Единой дороги! ....................... Jo Vienota ceļa nav!.............................Because there is no United road!

Не ищите объяснения сразу, ................Nemeklējiet paskaidrojumu tūliņ,……Don't seek an explanation right away,
Его нет, ибо люди - не Боги! ................. Tā nav, jo cilvēki - ne Dievi!...............It is not, because people- not Gods!
Не прозвучало ни разу: .........................Neizskanēja ne reizi:…………………Didn't sound even once:
Человечество далеко от Истока! ..........Cilvēce tālu no Avota!........................Humanity is far from the Source!

Удивительное время перемен! ............Apbrīnojams pārmaiņu laiks!.............A wonderful tame of change!
Ожидаемое веками, .............................Gadsimtos gaidīts,……………………Expected for centuries,
Власть и политики без имён, ...............Vara un politiķi bez vārda,…...………Power and politicians without name,
Пропадут, погоняемые временами! ....Pazudīs, laiku skubināti!....................Will disappear, driven at times!

Тысячелетия сыграли шутку, .............. Tūkstošgades izspēlēja joku,………Millennium played a joke,
Очень плохую для человечества! ...... Ļoti sliktu priekš cilvēces!.................Very bad for humanity!
Показалось всем на минутку, .............. Visiem parādījās uz minūti,………...It seemed to everyone for a minute,
Один за всех в Вечности! ......................Viens par visiem Mūžībā!................One for all in Eternity!

Вечность - Канон эволюции, ................. Mūžība - evolūcijas Kanons,………Eternity- the Canon of Evolution,
Предполагается путь к Богу, ................. Paredz ceļu pie Dieva,……………..The road to God is supposed,
Не может быть революции, .................. Nevar būt revolūcijas,………………There can't be revolution,
Революция от Бога дорога! ................... Revolūcija ceļš no Dieva prom!.......Revolution is road away from God!

Всё натянуто, как стрела! ..................... Viss uzvilkts, kā šautra!....................Everything is stretched like an arrow!
Даже месяц - уже мгновение! ................Pat mēnesis - jau mirklis! …………..Even a month- is already an instant!
Люди не знают когда, ..............................Cilvēki nezina kad,………………..…People don't know when,
Спросит Бог у людей мнение! ............... Dievs prasīs cilvēku viedokli!............God will ask people opinion!

Мнение без Знаний - пустое! .................Viedoklis bez Zināšanām - tukšums!..Opinion without Knowledge- is empty!
Пустая трата времени, .......................... Laika tēriņš tukšs,……………………..Waste of time,
В жизни самое простое, .........................Dzīvē pats viekāršākais,………...……In life the most simple,
В Знаниях найти своё мнение! ..............Zināšanās savu viedokli atrast!...........In Knowledge to find your opinion!

Человек без мнения - ничто! .................. Cilvēks bez viedokļa - nekas!.............A human without opinion- is nothing!
Непонятное предназначение! ................ Uzdevums nesaprotams!....................Unintelligible destination!
Жизнь не использована ни на что, ........ Dzīve ne uz ko neizmantota,……..…..Life is not used for anything,
Жди от Бога - предупреждения! ............. Gaidi no Dieva - brīdinājumu!..............Wait from God- warning!

Без Бога от человека нет смысла! .......... Bez Dieva no cilvēka nav jēgas!..........Without God, there is no meaning from human!
Производная не живёт без Целого! .........Atvasinātais nedzīvo bez Veseluma!....The derivative doesn't live without Whole!
У России проявился промысел, .............. Krievijai izpaudās domrīcība,…………..Russia has manifested thought action,
Сформировать Братство Белое! ............. Noformēt Brālību Balto!.........................Form the Brotherhood White!

Православие и Христианство - рознь! ....Pareizticība un Kristietība - atškirība!...Orthodoxy and Christianity- are different!
Противоположные представления! .........Pretēji priekšstati!..................................Opposite views!
Люди Веры должны идти порознь, ..........Ticības cilvēkiem jāiet šķirti,…………....People of Faith must go separately,
Не слушая никаких наставлений! ............Neklausot nekādas pamācības!.............Not listening to any instructions!

Постепенно, раз за разом, ...................... Pakāpeniski, reizi pēc reizes,…………Gradually, time after time,
Поднимется Сознание русских, ...............Pacelsies krievu Apziņa,……………….The Consciousness of Russian will rise,
К Богу одним отрядом, .............................Pie Dieva vienā vienībā,………………..To God in one unit,
И никаких революций! ..............................Un revolūciju nekādu!............................And no revolution!

Революция - шаг назад! .......................... Revolūcija - solis atpakaļ!.....................The revolution- is a step backward!
Совершенства нет в революции, ............Pilnības nav revolūcijā,………………....Perfection is not in the revolution,
Сколько веков подряд, ............................Cik gadsimtus pēc kārtas,………………How many centuries I a row,
Революция - нарушение Эволюции! .......Revolūcija - Evolūcijas pārkāpums!.......Revolution- is violation of Evolution!

Аминь. ....................................................... Āmen………………………………………Amen
Отец Абсолют. ...........................................Tēvs Absolūts…………………………….Father Absolute
16.07.17...................................................... 16.07.17……………………………..…...16.07.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/16.07.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /16.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /16.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /16.07.2017.
=====
​Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 16.07.2017., papildināts angļu valodā 18.07.2017.

Skatījumu skaits: 603 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: