Galvenie » 2017 » Jūlijs » 18 » Vēsts: 18.07.17. Katrēns "Kristietība un Pareizticība" - *
15:07
Vēsts: 18.07.17. Katrēns "Kristietība un Pareizticība" - *

Vēsts: 18.07.17. Katrēns "Kristietība un Pareizticība" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Par Dievu!" / *(Н) "О Боге!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_par_dievu/2015-01-19-1338​ )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

18.07.17 Катрен "Христианство и Православие"……………………………Quatrain "Christianity and Orthodoxy"

Не путайте назначение! .......................... Nejauciet nozīmes!...........................Don't confuse the appointment!
Православие - не Христианство! ........Pareizticība - ne Kristietība!...........Orthodoxy- is not Christianity!
Глубокое противоречие, ..........................Dziļa pretruna,…………………….…..Deep contradiction,
Здесь - Россия, а там - Папство! .........Šeit - Krievija, bet tur - Pāvests!.....Here- Russia, but there- Papacy!

Тысячи лет - одно и тоже, .......................Tūkstošiem gadu - viens un tas pats,..Thousands of years- the same things,
Будто нет Бога и Истины! ........................It kā Dieva un Patiesības nebūtu!........As if there is no God and Truth!
Люди, как истуканы возможно, ...............Cilvēki, kā statujas iespējams,………..People, as idols are possible,
Не знают, в чём путь Истинный! .............Nezin, kāds ceļš Patiesais!..................Don't know what is the true road!

Христианство - совсем не от Бога! .....Kristietība - pavisam ne no Dieva!...Christianity- not at all from God!
Бог вспоминается к месту, .......................Dievs pie vietas atmiņā nāk,……...…..God is remembered to the place,
Новый Завет - главный итог, ....................Jaunā Derība - galvenais rezultāts,….The New Testament- the main result,
Любовь почти повсеместно! ................Mīlestība gandrīz visur!.....................Love is almost everywhere!

Религию одних, соединили в Общую!.Reliģiju vienu, apvienoja Kopīgā!.....The religion of some, united in the General!
Как предложение для подражания, .........Kā priekšlikums atdarināšanai,……..…As a suggestion for imitation,
Два Завета, как сон вещий, ......................Divas Derības, kā sapnis pravietisks,...Two Covenants, like a prophetic dream,
Великое для людей предсказание! ..........Dižens priekš cilvēkiem pareģojums!....Great for people's prediction!

Спрятаны Великие ценности, ..............Slēptas Lielas vērtības,……………..…Great values are hidden,
А точнее, сокровенные Знания, ..............Bet precīzāk, sakrālās Zināšanas,……...More precisely, the secret Knowledge,
Устранены и Бога мерности, ....................Likvidēti arī Dieva ritmiskumi,…...……...Eliminated also dimensionality of God,
Рабское внутри понимание! .....................Verdziska izpratne iekšā!........................Slavish understanding inside!

Отнята у человечества Истина, ............Cilvēcei Patiesība atņemta,……..…...Truth is taken from humanity,
Предложена она в виде Завета, ..............Tā Derības veidā piedāvāta,……….......It is offered in the form of Covenant,
Философия жизни поистине, .................. Dzīves filozofija patiesi,……………….…The philosophy of life is true,
Сконцентрирована на одном предмете! .Sakoncentrēta uz viena priekšmeta!......Concentrated on one subject!

Знания от одних - для всех! ................. Zināšanas no vieniem - priekš visiem!..Knowledge from one- for all!
Исключительное право религии, ..............Reliģijas tiesības vienreizējas,…………..The exclusive rights of religion,
Нет ничего важнее, ................................... Nav nekā svarīgāka,…………………..….There is nothing more important,
Папская решила Коллегия! .......................Pāvesta Kolēģija lēma!............................The Papal Collegium decided!

Православие старо, как Мир! .....................Pareizticība veca, kā Pasaule!...............Orthodoxy is old as the World!
Внутреннее утешение воспето, ..................Iekšējais mierinājums apdziedāts,……...Inner consolation is sung,
Веды для России свой мир, ....................Vēdas priekš Krievijas sava pasaule,..Vedas for Russia its own World,
Вечное задание предков! ...........................Senču Mūžīgais uzdevums!......................Eternal task of ancestors!

Веды - прямое Обращение Бога! ...........Vēdas - Dieva tieša Uzruna!.................The Vedas- are direct conversation of God!
Нет пересказанных историй, ......................Nav pārstāstītu vēsturu,………………….There are no retold histories,
Веды - истинная Дорога, .............................Vēdas - patiesais Ceļš,…………………..The Vedas- the true Road,
Правда - высочайшей категории! ...............Taisnība - augstākās kategorijas!............True- the highest category!

Правь и Славь - управление Бога! .......Taisns un Slavēts - Dieva vadība!.........Rule and Glory- the control of God!
Учись, подключайся в СоТворчестве! ......Mācies, pievienojies LīdzJaunradē!..........Learn, connect in the Creativity!
В совершенстве достигнешь Порога, .......Pilnībā Slieksni sasniegsi,………………...Perfectly will reach the Threshold,
Где начинается с Богом Творчество! ........Kur Jaunrade ar Dievu sākas!...................Where does Creativity begin with God!

Возвращение к Истине обязательно! .......Atgriešanās pie Patiesības obligāta!.......Returning to Truth is imperative!
Историческое наступило время! ...............Vēsturisks laiks pienāca!.........................Historical time has come!
Изменятся представления основательно,.Priekšstati pamatos izmainīsies,……......Views will change thoroughly,
Жизнь в Боге - совсем не бремя! ...........Dzīve Dievā - Pavisam ne slogs!.........Life in God- is not at all burden!

Откроется Мироздания суть, ...................Atklāsies Pasaules-ēkas būtība,….....The Universe will be revealed,
На стыке Новых времён, ............................ Jauno laiku saduras vietā,……………….At the juncture of the New time,
И откроется людям путь, .............................Un cilvēkiem ceļš atklāsies,……………...And the way will be opened to people,
Который давно определён! ..........................Kas jau sen noteikts!...............................Which from long is defined!

История Христа отойдёт от Библии, ...........Kristus Vēsture no Bībeles atvirzīsies,…The history of Christ will depart from the Bible,
Любовь победит наваждение, .................Mīlestība uzvarēs maldus, …………….Love will conquer the delusion,
Откроется Прямая линия, ............................Atvērsies Taisnā līnija,……………….…..A Direct Line will open,
К Духовному восхождению! .........................Garīgai augšupejai!.................................To Spiritual ascent!

Нет Христианства - есть Веды, .................Nav Kristietības - ir Vēdas,……...…..No Christianity- there are Vedas,
Русь возродит Православие, ....................Krievzeme atdzīvinās Pareizticību,...Russia will revive Orthodoxy,

Будут Храмы воспеты, ..................................Būs Tempļi apdziedāti,……………….....There will be Temples sung,
Как Книги судеб заглавие! ............................Kā likteņu Grāmatas nosaukums!..........As the title of Fate Book!

Одно Отечество - одна Вера! ....................Viena Tēvzeme - viena Ticība!............One Fatherland- one Faith!
Без Единства - нет будущего, ......................Bez Vienotības - nav nākotnes,………...Without Unity- there is no future,
Равенство - для всех Мера, ..........................Vienlīdzība - priekš visiem Mērs,………Equality- for everyone Measure,
Великое в Боге - грядущее! ..........................Dižena Dievā - rītdiena!..........................Great in God- the future!

Россия предъявит Миру, ...............................Krievija paziņos Pasaulei,………………Russia will present to the World,
Главный грех - есть неравенство! ...........Galvenais grēks - ir nevienlīdzība!.....The main sin- inequality!
Откажется Она от кумиров, ..........................Viņa no elkiem atteiksies,…………….…She will refuse from idols,
Основа СоТворчества - РАВЕНСТВО........Pamats LīdzJaunradei - VIENLĪDZĪBA!..The basis of Co-Creativity- EQUALITY!

Аминь. .............................................................Āmen……………………………………….Amen
Отец Абсолют. ................................................Tēvs Absolūts……………………………..Father Absolute
18.07.17 ..........................................................18.07.17……………………………………18.07.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.07.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.07.2017
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /18.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.07.2017.
=====
​Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.07.2017., papildināts angļu valodā 20.07.2017.

Skatījumu skaits: 661 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: