Galvenie » 2017 » Jūlijs » 19 » Vēsts: 19.07.17. Katrēns "Skolotājs" - *
17:38
Vēsts: 19.07.17. Katrēns "Skolotājs" - *

Vēsts: 19.07.17. Katrēns "Skolotājs" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(JD) "Mana sadarbība" / *(НР) "Моя сотрудничество", публиковано:http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_mana_sadarbiba/2013-07-03-691​ )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

19.07.17 Катрен "Учитель".........................................................................Quatrain "Teacher"

Знания - не рукотворны, ...................Zināšanas - ne roktveramas,…..…….Knowledge- not hand tight,
Но, формируют промысел, ...............Taču, formē domrīcību,…….…………But- forms the thought action,
Резкие повороты в судьбе, ...............Asi pagriezieni liktenī,….……………..Sharp turns in destiny,
Главное, с Богом промысел! ............Galvenais, domrīcība ar Dievu!...........The main thing, thought action with God!

Сегодня - воин, а завтра - Учитель, .Šodien - kareivis, bet rīt - Skolotājs,....Today- warrior, but tomorrow- Teacher,
Наполненный Знаниями, ..................Zināšanu piepildīts,…………………..…Filled with Knowledge,
Выбор за вами, Я - учредитель, .......Izvēle jūsu, Es - nodibinātājs,……..…..The choice is yours, I- founder,
Великого Мироздания! .......................Varenās Pasaules-ēkas!......................Of Great Universe!

Формируйте себя, как дающие, ........Formējiet sevi, kā dodošie,………..…..Form yourself, as a giver,
Дающие Свет Знаний, ...................... Dodoši Zināšanu Gaismu,………..…...Giving Light of Knowledge,
Хорошо и Мир понимающие, ............Labi arī Pasauli saprotoši,……..………Good if also understanding the World,
Несущие в Душе призвание! .............Dvēselē aicinājumu nesoši!..................Bearers calling in the Soul!

Люди - производная Бога! ................Cilvēki - Dieva atvasinājums!.................People- derivative of God!
Главное, стремиться к Истине, ........Galvenais, uz Patiesību tiekties,…….....The main thing- strive for Truth.
Учитель ждёт на Пороге, ..................Skolotājs uz Sliekšņa gaida,…………….The teacher is waiting on the Threshold,
Учеников в Духе истинных! ...............Skolniekus Garā patiesus!.....................The students true in the Spirit!

Новое подошло поколение, ..............Jauna paaudze pienāca,………………A New generation has come,
Очищенное от «измов» прошлого, ...Attīrīta no pagātnes "ismiem",……......Cleared of the "isms" of the past,
Делающее уже ударение, .................Jau uzsvaru veicoša,………………......Doing already stress,
На преображении возможном! .........Uz pārveidošanu iespējamo!................On the transformation possible!

Они ищут Правду-Истину, .................Viņi meklē Taisnību-Patiesību,………They are looking for the Real Truth,
Ждут Учителей Духа, ........................ Gaida Gara Skolotājus,……………....Waiting for the Masters of the Spirit
Россию хотят видеть истинной, ........Krieviju patiesu redzēt grib,………......Want to see the true Russia,
А не хозяйственную разруху! ............Bet ne saimniecisku sabrukumu!........But not economic devastation!

Есть память предков: .........................Ir senču atmiņa:………………….…..There is memory of ancestors:
Величие языка русского, ....................Krievu valodas Diženums,……..……The greatness of Russian language,
История Великих веков, .....................Lielu gadsimtu Vēsture,………...……The history of Great Ages,
Дух и Любовь по-русски! ....................Gars un Mīlestība krieviski!................Spirit and Love Russian!

«Есть ученик - Учитель найдётся»...."Ir skolnieks - Skolotājs atradīsies"...."There is a student- the teacher will be found"
Великая Истина поколений ...............Paaudžu liela Patiesība………………The Great Truth of generations,
Когда вся Россия проснётся, .............Kad visa Krievija pamodīsies,………..When the whole of Russia will wake up,
Новые придут проявления! ................Jaunas izpausmes atnāks!.................New manifestations will come!

Проявится Дух, а не люди! ................ Izpaudīsies Gars, bet ne cilvēki!........The Spirit will manifest, but not people!
Все готовые к СоТворчеству, ..............Visi LīdzJaunradei gatavi,…………...All are ready for Creativity,
Вычеркнута будет нелюдь, .................Izsvītrots būs necilvēks,……………...Inhuman will be closed out,
Открыты сердца для творчества! .......Atvērtas sirdis jaunradei!...................Hearts are open for creativity!

Когда все равны Богу: ......................... Kad visi Dievam līdzīgi:………….....When all are equal to God:
Безусловное Равенство! ......................Beznosacījumu Vienlīdzība!............Unconditional Equality!
Великий встретит у Порога, .................Diženais pie Sliekšņa sagaidīs,……The Great will meet at the Threshold,
В СоТворчестве главенство! ................Virskundzību LīdzJaunradē!............Supremacy in Co-creation!

Трудно, но Завтра - легко! ...................Grūti, taču Rīt - viegli!........................It's difficult, but Tomorrow- is easy!
Мир подойдёт Новый!...........................Pasaule pienāks Jauna!....................The New World will come!
В сердцах открыто тепло, ....................Sirdīs siltums atvērts,………………...The warm is open in the hearts,
Это преображения итоги! ....................Tas pārveidošanās rezultāts!..............These are the results of transformation!

Сегодня учитель - есть труд! ..............Šodien skolotājs - ir darbs!..................Today the teacher- is work!
Иногда сложный очень, .......................Dažkārt ļoti sarežģīts,…………………Sometimes very complicated,
Завтра направляющие придут, ...........Rītdien virzošie atnāks,…………….…Tomorrow the guides will come,
СоТворчество помочь сможет! ............LīdzJaunrade palīdzēt varēs!.............The Creativity will be able to help!

Дорожите мгновением счастья! ..........Laimes mirkli vērtējiet augstu!.............Cherish the moment of happiness!
Мгновений таких немного, ...................Tādu mirkļu nedaudz,…………………Such moments are little,
Главное в промысле участие, .............Galvenais dalība domrīcībā,………….The main thing is participation in thought action
С Богом в одном потоке! ......................Ar Dievu vienā plūsmā!.......................With God in one flow!

Знания - уже давно готовы, ................Zināšanas - jau sen gatavas,…………Knowledge- from long ago ready,
Вами пропущенные сквозь Душу, ......Jūsu caur Dvēseli izlaistas,……………You passed through the Soul,
Впереди занятия итоговые, ................Priekšā noslēguma nodarbības,……...Ahead the final lesson,
Я их уже сегодня слышу! ....................Es tās jau šodien dzirdu!......................I can hear them already today!

Знаю, что будет дальше! .....................Zinu, kas būs tālāk!..............................I know what will happen next!
Вы - настоящие Учителя Духа, ...........Jūs - īsteni Gara Skolotāji,……………..You- the true Masters of Spirit,
Вижу ваше активное участие ..............Redzu jūsu aktīvu dalību……………….I see your active participation,
Ученики забудут слово «разруха»! .....Skolnieki aizmirsīs vārdu "sabrukums"!.Students will forget the word "ruin"!

Удивительное сегодня время! ...............Brīnumains laiks šodien!........................It's a wonderful time today!
Одновременно: Учитель и ученик, ........Vienlaicīgi: Skolotājs un skolnieks,……Simultaneously: Teacher and student,
В творчестве не может быть бремя, .....Jaunradē nevar būt slogs,………………In creativity there can't be burden,
Главное, чтобы Учитель возник! ...........Galvenais, lai Skolotājs rastos!..............The main thing is that Teacher arise!

Великое Преображение! ........................Lielā Pārveidošana!...............................Great Transfiguration!
Творчество и ученичество вместе, .......Jaunrade un māceklība kopā,…………..Creativity and discipleship together,
Духа русского возрождение, ..................Krievu Gara atdzimšana,………………...The Spirit of Russia revival,
Главное, что с Богом ВМЕСТЕ! .............Galvenais, ka ar Dievu KOPĀ!................The main thing that with God TOGETHER!

Aминь. ..................................................... Āmen………………………………………Amen
Отец Абсолют. ........................................ Tēvs Absolūts………………………..……Father Absolute
19.07.17 .................................................. 19.07.17……………………………..……..19.07.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.07.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /19.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.07.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.07.2017., papldināts angļu valodā 20.07.2017.

Skatījumu skaits: 608 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: