Galvenie » 2017 » Jūlijs » 23 » Vēsts: 23.07.17. Katrēns "Gaismas cīnītājs" - **
21:38
Vēsts: 23.07.17. Katrēns "Gaismas cīnītājs" - **

Vēsts: 23.07.17. Katrēns "Gaismas cīnītājs" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "Domāsim ar galvu, Sirdī!" / *(ОР) "Мыслим с головой, в Сердце!", публиковна:http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_domasim_ar_galvu_sirdi/2016-02-10-1733 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)


23.07.17 Катрен "Воин Света"…………………………………………....Quatrain "Warrior of Light"

Хорошо быть готовым и знать! ..........Labi būt gatavam un zināt!...........It's good to be ready and to know!
Не готовым лучше не думать! ............Negatavam labāk nedomāt!.........Not ready better not to think!
Не сумеют ничего понять, ..................Nemācēs neko saprast,………….Can't understand anything,
Кто не готов подумать! ....................... Kurš negatavs padomāt!..............Who is not ready to think!

Лучше быть готовым - не знать, ........ Labāk būt gatavam - ne zināt,…..It's better to be ready- not to think,
Чем неготовым принимать участие! ..Kā negatavam piedalīties!............Than not ready to take part!
Вам нужно сейчас принять ................ Jums tagad nepieciešams ņemt…You need to take now
Своего рода причастие! ................... ..Sava veida dalību!.........................A kind of communion!

Исторический ждёт Момент! ..............Vēsturisks Moments gaida!............The Historical Moment is waiting!
Преображение идёт с России! ...........Pārveidošanas no Krievijas iet!......Transformation is coming from Russia!
Не высечен ещё монумент, ................Vēl nav monuments izkalts,……....Another monument is not carved yet,
Открывающим свою Миссию! .......... .Savu Misiju atverošs!......................Opening his Mission!

Либо жить, либо быть в сражении - ..Vai dzīvot, vai cīņā būt -…….……...Either live, or be in battle-
Сегодня третьего не дано! ................ Nav šodien trešais dots!...................Today the third is not given!
Подготовка людей к Вознесению - ....Cilvēku sagatavošana Augšupcelšanai -...Preparing people for Ascension-
Сражение Историческое оно! ............Tā cīņa Vēsturiska!............................It's Historical battle!

Нейтральность нужна для Неба, ........Neitralitāte Debesīm nepieciešama,…Neutrality is needed for Heaven,
Нейтральность выше победы! ........... Neitralitāte par uzvaru augstāk!...........Neutrality is above victory!
Перечёркивается любая небыль, .......Pārsvītrojas jebkura neesība,…………Any fiction is crossed out,
Участвующие Богом воспеты! .......... ..Dieva apdziedātiem darbojoties!..........Those who participate are sung by God!

Эволюция - всё же петля! .................. .Evolūcija - tomēr cilpa!.........................Evolution- is still a noose!
Целое стремится к совершенству!...... Veselums uz pilnību tiecas!..................The Whole strives for perfection!
Это не прямая стезя, ......................... ..Tā ne taisna taka,………………..……..That is not a straight path
А волновой процесс совершенный! ....Bet pilnīgs viļņveida process!................But perfect wave process!

Понимать нужно: Цель - направление, Jāsaprot: Mērķis - virziens,…….....….Need to understand: Target- direction,
Дорога и никаких отклонений! ............. Ceļš un nekādu noviržu!......................The road and no deviations!
Цель - совершенное управление, ........Mērķis - pilnīga vadība,…………....…..Target- is perfect management,
Твёрдо и без волнений! ...................... .Stingri un bez uztraukuma!...................Hard and without worry!

Трепещется Сердце Бога! ....................Dieva Sirds trīc!....................................The heart of God trembles!
Мои волнения через край! .................. Uztraukumi Mani pār mēru!...................My excitement over the edge!
Пробита Россией дорога, .................... Krievijas izlauzts ceļš,………………….The road is pierced by Russia,
Дорога называется РАЙ! ..................... Ceļš saucas PARADĪZE!......................The road is called PARADISE!

Человек Веры - готов априори, ...........Ticības cilvēks - gatavs apriori,………..Human of Faith- ready a prior,
Неверие выступает против! ................ Neticība pretim uzstājas!......................Unbelief is against!
Промысел - весь в Мажоре, ................ Domrīcība - visa Mažorā,………..…….Thought action- is all in Majeur,
И только один в нём мотив!................. Un motīvs tur tikai viens!.......................And only one motive in it!

Любовь есть музыка Неба! ..................Mīlestība ir Debesu mūzika!..................Love is the music of Heaven!
Ритм выбивает Любовь! ...................... Ritmu Mīlestība izsit!.............................Rhythm knock out Love!
Кем бы человек ни был, ...................... Lai kas cilvēks būtu,……………..……...Whoever the person is,
Божественная в нём кровь! ................. Viņā Dievišķas asinis!............................The Divine blood in him!

Кровь - признак Материи! .....................Asinis - Matērijas zīme!..........................Blood- a sign of Matter!
Вакуум - признак Духа! .........................Vakuums - Gara zīme!............................Vacuum- the sign of the Spirit!
Не может быть истерии! ...................... Nevar būt histēriju!.................................There can't be hysteria!
Истерия - начало разрухи! .................. Histērija - sabrukuma sākums!...............Hysteria- the beginning of ruin!

Воин Света готов Знаниями! ................Gaismas cīnītājs Zināšanām gatavs!......Warrior of Light is ready for Knowledge!
Оружие здесь ни при чём! ................... Ieroči šeit ne priekš kam!.........................Weapons have nothing to do with it!
Даже не надо гадания: .........................Pat minējumu nevajag:…………………...Don't even have to guess;
Воин с Создателем обручён! .............. Cīnītājs ar Radītāju saderināts!................Warrior with God is are betrothed!

Воин готов, значит, знает, .....................Cīnītājs gatavs, tātad, zina,……………..Warrior is ready, then he knows,
Что лучшее оружие - Равенство! .........Ka labākie ieroči - Vienlīdzība!................That the best weapon- Equality!
И лучше всех понимает: ...................... Un labāk par visiem saprot:…………...…And understand better than anyone;
Единый Дух - это главенство! ............. Vienots Gars - tā virskundzība!................United Spirit- is the head!

Дух - будущее цивилизации! ................Gars - civilizācijas nākotne!......................Spirit- is the future of civilization!
Неверие остаётся в прошлом! ............ Neticība pagātnē paliek!...........................Unbelief remains in the past!
Поверьте, изменение - это стратегия, .Ticiet, izmaiņas - tā stratēģija, …………...Believe me, changes- that is strategy,
Преображение возможное! ................. Iespējamās pārveidošanas!......................Transfiguration is possible!

Помнить надо, что Равенство - .......... Jāatceras, ka Vienlīdzība - …………..……Remember, that Equality-
Главный Канон Мироздания! .............. Pasaulsēkas Galvenais Kanons!...............The main Canon of the Universe!
Принимайте Канонов Главенство - .... Pieņemiet Kanonu Virskundzību -…….…..Accept the Canon of Supremacy-
Тогда придёт понимание! .................... Tad saprašana atnāks!..............................Then understanding will come!

Понимание, что Бог рядом, ................ Saprašana, ka Dievs blakus,………………Understanding, that God is near,
Что Бог помогает людям! ................... .Ka Dievs cilvēkiem palīdz!.........................That God helps to people!
Главное, Единым отрядом - ............... Galvenais, Vienotā pulkā -…………………The main thing that in Unified Detachment-
Преображения прелюдия! .................. Prelūdija pārveidošanai!.............................Prelude of Transfiguration!

Аминь. .................................................. Āmen……………………………………..…..Amen
Отец Абсолют. ..................................... Tēvs Absolūts,……………………………….Father Absolute
23.07.17 ............................................... 23.07.17………………………………………23.07.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.07.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 23.07.2017
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /23.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.07.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.07.2017.

Skatījumu skaits: 659 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: