Galvenie » 2017 » Jūlijs » 24 » Vēsts: 24.07.17. Katrēns "Cilvēks un Veselums" - *
19:35
Vēsts: 24.07.17. Katrēns "Cilvēks un Veselums" - *

Vēsts: 24.07.17. Katrēns "Cilvēks un Veselums" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском, английском языке *(DS) "Doma jāpieliek!" / *(ДС) "Мысли добовляем!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru​ /24.07.2017.)
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)


24.07.17 Катрен "Человек и Целое"………………………………….………Quatrain "The Human and the Whole"

Понедельник - начало недели! ....Pirmdiena - nedēļas sākums!....................Monday- the beginning of the week!
Важен настрой на жизнь! .............Svarīgs noskaņojums dzīvei!.....................The mood for life is important!
Посмотрите, что не доделали ......Paskataties, ko līdz galam neizdarījāt,…...Look at what has not been completed,
Чтобы понять, как жить! ...............Lai saprastu, kā dzīvot!...............................To understand, how to live!

Смотрите вперёд не на день........Uz priekšu skataties ne dienu!....................Look forward not to the day!
Смотрите на год вперёд! ............. Gadu uz priekšu skataties!..........................Look at the year ahead!
Промелькнёт тысячелетия тень, ..Pazibēs tūkstošgadu ēna,……………..……Will flashes a shadow of millennium,
Эволюция - не один оборот! .........Evolūcija - ne viens apgrieziens!.................Evolution- is not one turn!

Эволюция - петля Вечная, ............ Evolūcija - Mūžīgā cilpa,……………………Evolution- a loop Eternal,
Не прерывается никогда! .............. Nepārtrūkst nekad!.....................................Never interrupts!
Жизнь - не прогулка беспечна, ..... Dzīve - ne pastaiga bezrūpīga,……………Life- is not a careless walk,
Тяжёлая очень стезя! ......................Taka ļoti smaga!.........................................Path is very heavy!

Главное, понять и осмыслить .........Galvenais, saprast un apdomāt………….The main thing is to understand and comprehend
Мгновение проявления! .................. Izpausmes mirkli!.....................................A moment of manifestation!
Сознание помогает мыслить, ..........Apziņa domāt palīdz,…………………......Consciousness helps to think,
Бога в вас проявление! ................... Dieva izpausme jūsos!.............................God manifest in you!

Повторяю, что вы - не люди, ........... Atkārtoju, ka jūs - ne cilvēki,……….…….I repeat, that you- are not people,
А выброс энергии Бога! ....................Bet Dieva enerģijas izmeši!......................But the release of God's energy!
В конечном итоге - прелюдия .......... Galarezultātā - prelūdija…………………..In the end- a prelude
Проявления в вас Бога! .................... Dieva izpausmei jūsos!............................Manifestation of God in you!

Люди несут ответственность ............ Cilvēki atbildību nes……………..……….People are responsible
Перед Самим Всевышним! ...............Paša Visaugstā priekšā!..........................Front of Most High!
Люди - Его беременность, ................ Cilvēki - Viņa grūtniecība,………..………People- His pregnancy,
В Плотном плане прошедшая! ......... Blīvā plānā noritējusi!..............................Passed in the Dense plan!

Вы говорите словами, ....................... Jūs vārdos runājiet,…………...………….You say in words,
Не понимая подтекста, .......................Zemtekstu nesaprotot,…....……………...Don't understand the subtext,
Бог управляет вами, ...........................Dievs jūs vada,………………………….…God rules you,
Не слушая ваши протесты! ............... Jūsu protestus neklausoties!....................Not listening to your protests!

Человек желает свободу .................. Cilvēks brīvību vēlas………………....…...A human desires freedom
И поиск пути в Небо, .........................Un ceļa meklējumu uz Debesīm,…………And the search for the way to Heaven,
Не понимая, что сам подобен ..........Nesaprotot, ka pats līdzīgs…………..……Not realizing, that he by himself is similar
Творящему повсеместно быль! ....... Radošam visuresošam!............................To the creator is everywhere!

Сознание не готово принять ............. Apziņa nav gatava pieņemt……………...Consciousness is not ready to accept,
Подобие, включая Равенство! .......... Līdzību, Vienlīdzību ieskaitot!..................Similarity, including Equality!
Конечно, трудно понять, ....................Protams, grūti saprast,…………...………..Of course, it's difficult to understand,
Что внутри Бога - Главенство! ..........Ka Dieva iekšienē - Virskundzīb................What is inside God- the Head!

Плотный план говорит об обратном: .Blīvais plāns par pretējo runā:……………A tight plan says opposite;
Люди - хозяева жизни! ........................Cilvēki - dzīves saimnieki!.........................People- owner of life!
Конечно, это отрадно, .........................Protams, tas patīkami,…………………….Of course, it's gratifying,
Но не в этом смысл жизни! .................Bet ne tur dzīves jēga!..............................But this is not the meaning of life!

Смысл - в Совершенстве Бога! ....... ..Jēga - Dieva Pilnībā!.................................Sense- in the Perfection of God!
Человек предназначен для этого!...... Priekš tā cilvēks paredzēts!.......................Human is destined for this!
У человека - одна дорога ....................Cilvēkam - viens ceļš……………………….A human- has one road
и судьбы отметина! ..............................Un likteņa zīme!.........................................And the mark of fate!

Жить совершенствуясь, ..................... Dzīvot pilnveidojoties,…………………….To live cultivating,
Помогая Целому, ................................ Palīdzot Veselumam,……………………..Helping the Whole,
Люди несут ответственность, .............Cilvēki atbildību nes,……………………...People are responsible,
Формируя Братство Белое! ................ Brālību Balto formējot!.............................Forming the Brotherhood White!

На людях ещё и Монархия - ............. Uz cilvēkiem vēl arī Monarhija - ……...…On people there also Monarchy-
Оптимальная форма правления! ......Vadības optimālā forma!...........................Optimal form of government!
Всякие «измы» - анархия, ................. Dažādi "ismi" - anarhija,……………..…….Different "isms"- anarchy,
Не чувствующая Бога Явление! .........Dieva Parādību nejūtoši!...........................Don't feel God's Appearance!

Бог направляет людей ........................ Dievs cilvēkus virza…………………….....God directs people,
На лучшее их решение, .......................Uz viņu labāku lēmumu,…………..……...On the best of their solution,
Ибо Богу видней: .............................. ...Jo Dievam redzamāk:……………………..For God more visible:
Целесообразность пути - заключение!. Ceļa lietderīgums - noslēgums!..............Expediency of the way- a conclusion!

Главное, быть в Боге, ......................... Galvenais, Dievā būt,………………...…..The main thing is to be in God,
Не отрываться от Целого, ....................Neatrauties no Veseluma,……………….Don't break away from the Whole,
И получить в итоге ................................Un rezultātā saņemt……………………...And receive in the end
Единое Братство Белое! ...................... Vienotu Brālību Balto!.............................United Brotherhood White!

Жизнь коротка - мгновение, .................Dzīve īsa - mirklis, ………………..……..Life is short- a moment,
Растянутое на столетия! ..................... Uz simtgadēm izstiepts! …………………Stretched for centuries!
Правильное во всём поведение ..........Pareiza uzvedība visā……………………Correct behavior in all
Гарантирует и долголетие! ...................Arī ilggadību garantē!..............................Guarantees also longevity!

Постоянно помогайте Богу! ....................Palīdziet Dievam pastāvīgi!....................Constantly help to God!
Он - это вы в перспективе, .................... Viņš - tie jūs perspektīvā,………….……..He- is you in perspective,
Веры есть лучший итог, ......................... Ticība ir labākais rezultāts,……….………Faith is the best result,
Все неточности устранимы! ................... Visas neprecizitātes likvidējamas!...........All inaccuracies are eliminated!

Глубокая Вера - вы есть ........................ Dziļa Ticība - jūs esat…………………….Deep Faith- you are
Часть Бога Творящего! .......................... Radošā Dieva daļa!..................................Part of God Creator!
Бог не даёт упасть ..................................Dievs neļauj nokrist…………………..……God doesn't let fall,
Частице Своей СоТворящей! .................Daļai Savai LīdzRadošai!..........................His part of Creator!

С Богом и в Боге Творение - .................. Ar Dievu un Dievā Radīšana - ….……….With God and in God Creation-
Это удел Целого! .....................................Tā Veseluma daļa!....................................This is the inheritance of Whole!
Внутреннее объединение ...................... Iekšējā apvienošana……………………….Internal association
В Единое Братство Белое! ..................... Vienotā Brālībā Baltā!...............................United Brotherhood White!

Аминь. ...................................................... Āmen……………………….....…………....Amen
Отец Абсолют. ......................................... Tēvs Absolūts……………...……………....Father Absolute
24.07.17 .................................................... 24.07.17………………...…………………..24.07.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.07.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 24.07.2017.
Ievietots: Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /24.07.2017
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.07.2017.
=====
​Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.07.2017.

Skatījumu skaits: 587 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: