Galvenie » 2017 » Jūlijs » 26 » Vēsts: 26.07.17. Katrēns "Principiālas izmaiņas" - *
23:05
Vēsts: 26.07.17. Katrēns "Principiālas izmaiņas" - *

Vēsts: 26.07.17. Katrēns "Principiālas izmaiņas" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском, английском языке *(DS) "Dieva Augstā Zemes Skola" / *(DS) "Божье Высшая Школа Земли", публикована с переводом на английский язык: http://spekavots.ucoz.ru /26.07.2017., oriģināls: http://spekavots.ucoz.ru/news/ds_dieva_augsta_zemes_skaola/2013-04-25-592 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке) 

26.07.17 Катрен "Принципиальное изменение"……………………………......…Quatrain "The fundamental change"

Вы спешите на помощь друг другу, ...........Jūs steidzaties palīdzēt viens otram,….You hurry to help each other,
Не понимая, что МЫ - Целое! .................... Nesaprotot, ka MĒS - Veselums!..........Not realizing that We- the Whole!
Неверие такое откуда? ............................... No kurienes neticība tāda?...................From where such disbelief?
Вы же частицы Белого! ............................... Jūs taču Baltā daļas!.............................You are part of White!

Есть Создатель, и есть Пророк! .................Ir Radītājs, un ir Pravietis!....................There is a Creator, and there is a Prophet
Люди доказывают, что другие! .................. Cilvēki pierāda, ka citi!..........................People prove that other!
Совершенство - есть Цель, не порок, .......Pilnība - ir mērķis, ne netikums,……….Perfection- is the target, not vice
Почему большинство не такие? ................Kādēļ vairākums ne tādi?......................Why are not the majority like that/

Играют в жизнь все с изъянами! ................Dzīvē visi spēlē ar trūkumiem!..............Everyone play life with flaws!
Почему нет Любви к Истине? .....................Kādēļ nav Mīlestības uz Patiesību?......Why there is no Love for Truth?
Люди растут и обязаны .............................. Cilvēki aug un pienākums……………...People grow and are obliged
Путь свой искать Истинный! .......................Meklēt savu ceļu Patieso!.....................To find their True way!

Жизнь превращается в небыль! ................Dzīve pārvēršas nepatiesumā!..............Life turns into fables!
Нет смысла, а есть печали! ........................Nav jēgas, bet ir skumjas!.....................There is no point, but there is sadness!
Человек года отбывает, ...............................Cilvēks gadus nokalpo,…………………Human is serving of the years,
Каждый раз, как в Начале! ..........................Katru reizi, kā Sākumā!.........................Every time, as in Beginning!

Начало - листок чистый, ...........................Sākums - lapa tīra,………………….…..The Beginning- a clean page,
Нужно достичь рассвета, ..........................Vajag rītausmu sasniegt,…………...…..It's necessary to reach the dawn,
Проявляется путь тернистый, ...................Izpaužas ērkšķainais ceļš,………..……The road is thorny
Неверие, как эстафета! .............................Neticība, kā stafete!..............................Unbelief as a relay!

Тысячелетия исторической лжи! .............Tūkstošgades vēsturisku melu!...............Millennium of historical lies!
Единицам удаётся понять, .......................Vieniniekiem izdodas saprast,………......Units manage to understand,
Что в этой безбожной тиши ......................Ka šajā bezdievīgajā klusumā…………..That in this godless silence
Нечего для себя взять! .............................Nav ko priekš sevis paņemt!....................There's nothing to take for yourself!

Горький опыт обмана не в счёт, ...............Apmāna rūgtā pieredze neskaitās,……...The bitter experience of deception doesn't count,
Обманом не лечить рану, .........................Ar apmānu brūces nedziedēt,……………With deceit doesn't heal the wound,
Неверие - есть просчёт, ............................Neticība - ir pārrēķins,…………………….Unbelief- is a miscalculation,
Который сродни обману! ...........................Kas radniecīgs apmānam!.......................Which is akin to deception!

Обман - постоянная эстафета ..................Apmāns - pastāvīga stafete…………….Cheating- is a constant relay race,
Из поколения в поколение! .......................No paaudzes paaudzē!..........................From generation to generation!
Основа жизни задета, ...............................Dzīves pamats skarts,…………………...The basis of life is hurt,
Рабское в людях явление! ........................Verdziska parādība cilvēkos!..................Slavish phenomenon in humans!

Не искоренить рабство в людях ..............Neizravēt verdzību cilvēkos……….…..Don't eradicate slavery in people,
Без кардинального изменения! ................Bez kardinālām izmaiņām!...................Without cardinal changes!
Катаклизм - это прелюдия ........................Kataklizmas - tā prelūdija……………...Cataclysms- that prelude,
Человеческого Единения! .........................Cilvēciskās Vienošanās!......................Of human Unity!

Говорите спасибо Природе! .....................Sakat Dabai paldies! ……………..…….Say thanks to Nature!
Её воля совпала с Богом, .........................Viņas griba sakrita ar Dievu,……………Her will coincided with God,
Для человечества это подспорье, ............Priekš cilvēces tas atbalsts,…………….For humanity it is an aid
Изменения Духа в итоге! ...........................Gara izmaiņas rezultātā!........................Changes in the Spirit in the end!

Изменения пройдут в срок, .......................Izmaiņas notiks laikā,…………...………The changes will take place on time,
Люди отмеряли сами, ................................Cilvēki paši atmērīja,…………..………..People measured themselves,
Изменятся все, кто смог, ...........................Izmainīsies visi, kuri spēja,……………...Will change all who could,
Под Божественными весами! ...................Zem Dievišķiem svariem!........................Under the Divine weights!

Все вместе, а кто-то и врозь! ....................Visi kopā, bet kāds arī šķirti!..................All together, bus someone separate!
Но весы для всех Единые. ........................Taču svari priekš visiem Vieni………….But the scales are Same for everyone,
Катаклизм изменениям рознь, ..................Kataklizmas pārmaiņām atšķirīgas,..….The cataclysm of change is different,
Настоящие, а не мнимые! .........................Īstas, bet ne šķietamas!.........................Real, but not imaginary!

Будут слёзы вины и прощения! ..................Būs vainas asaras un piedošanas!.......There will be tears of guilt and forgiveness!
Проявлена эволюции цепь, ........................Izpausta evolūcijas ķēde,………….…...Disclosed chain of evolution,
Далеко всем до Вознесения, .....................Tālu visiem līdz Augšupcelšanai,..….....Far to all till Ascension,
Не понятая жизни цель! ..............................Nesaprasts dzīves mērķis!....................Don't understand life's purpose!

Цель - Совершенство Бога! ........................Mērķis - Dieva Pilnība!...........................Target- the perfection of God!
Цель - общая для всех! ...............................Mērķis - kopīgs priekš visiem!................Target- is common for all!
Извилистая дорога, .....................................Līkumots ceļš,…………………………......A winding road,
Несчастье, а не успех! ................................Nelaime, bet ne panākums!.....................Unhappiness, but not success!

Нет совершенства - нет смысла! ..............Nav pilnības - nav jēgas!...........................There is no perfection- there is no sense!
Это решение Бога! .....................................Tas Dieva lēmums!....................................This is decision of God!
Жизнь - эволюции коромысло, ..................Dzīve - evolūcijas svaru kārts,……….......Life- the rocker of the evolution,
Трудная к Богу дорога! ...............................Grūts ceļš pie Dieva!.................................Difficult road to God!

За тысячелетия назрели проблемы, .......Tūkstošgadēs problēmas nobrieda,….....For Millenniums problems have ripened,
Полное непонимание Творящего! ...........Radošā pilnīga nesapratne!.....................Complete misunderstanding of the Creator!
Единственное решение дилеммы - .........Vienīgais dilēmas risinājums - ………......The only solution of the dilemma-
Присутствие меча разящего! ...................Šķēpa griezoša klātbūtne!.........................The presence of the sword of the devil!

Меч - крайняя мера! ................................Šķēps - galējais mērs!.............................The sword- is an extreme measure!
Острая возникла необходимость! ..........Asa nepieciešamība radās!......................Need a sharp arose!
Преображение Планеты, как мера, .......Planētas Pārveidošana, kā mērs,….........The Transformation of the Planet, as measure,
Природа и Бог - договорились! ..............Daba un Dievs - vienojās!.........................Nature and God- agreed!

Аминь. .......................................................Āmen…………………………………........Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts…………………………......Father Absolute
26.07.17 .....................................................26.07.17……………………………….......26.07.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.07.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 27.07.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /26.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.07.2017.
=====
​Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 26.07.2017., angļu valodā papildināts 27.07.2017.

Skatījumu skaits: 680 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: