Galvenie » 2017 » Jūlijs » 29 » Vēsts: 29.07.17. Katrēns "Radošais" - **
20:54
Vēsts: 29.07.17. Katrēns "Radošais" - **

Vēsts: 29.07.17. Katrēns "Radošais" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском, английском языке *(DS) "Mācībstunda." / *(DS) "Урок.", оригинал публикован: http://spekavots.ucoz.ru/news/ds_macibstunda/2013-04-30-600 , с переводом на английский язык: http://spekavots.ucoz.ru​ /29.07.2017.
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

29.07.17 Катрен "Творящий"…………………………………………….….Quatrain "Creative"

Слышащий, да услышит! ................ Dzirdošais, dzirdēs!..........................Hearer, let him to hear!
Читающий, да прочтёт! ................... Lasošais, izlasīs!...............................Reader, let him to read!
Творящий судьбу допишет, .............Radošais likteni pierakstīs,………......Creator will write the fate,
Ненужный совсем уйдёт! ................Nevajadzīgais aizies pavisam!............Unnecessary will completely go away!

Прописано всё в Книге Судеб! ......Viss uzrakstīts Likteņu Grāmatā!..........All is registered in the Book of Destiny!
Начало идёт от Бога! .................... Sākums no Dieva iet!............................The beginning comes from God!
Не знает никто, что будет, ..............Nezin neviens, kas būs,………………..Nobody knows, what will happen,
Когда непонятна дорога! ................Kad ceļš nesaprotams!.........................When the road is unclear!

Дорога тянется столетиями, ........... Ceļš simtgados stiepjas,………….......The road lasts for centuries,
Для многих проявления редки! .......Priekš daudziem izpausmes retas!......For many manifestations are rare!
Нет смысла в тех проявлениях, ......Tanīs izpausmēs jēgas nav,……..…….There is no sense in that manifestations,
На которых никчёмности метка! .....Uz kuriem īsu tukšumu zīme!................On which uselessness label!

В проявлении не видно прошлого, ..Izpausmē pagātne neredzama,………..In the manifestation can't see the past,
Оно списано в памяти, .................... Tā atmiņā norakstīta,………………...….It is written off in memory,
Если не использованы возможности, . Ja iespējas nav izmantotas,……..…..If opportunities are not used,
Дарованные Мной для занятия! .......Manis Dāvātas nodarbībām!.................Given by Me for the lesson!

Каждое проявление - занятие! .........Katra izpausme - nodarbība!..................Every manifestation- is occupation!
Уроки прошлого, новые предложения! . Pagātnes mācības, jauni piedāvājumi!.Lessons from the past, new proposals!
Должно же прийти понимание, ........Jāatnāk taču saprašanai,…………….......There must come understanding,
Что люди - есть Бога явление! .........Ka cilvēki - ir Dieva izpausme!.................That people- phenomenon of God!

Вы способны, что может Бог, ........... Jūs spējīgi, ko Dievs var,…………………You are capable of what God can,
Если мысли чистые! ...................... ...Ja domas tīras!.........................................If thoughts are clear!
Каждый изменить себя мог, .............. Katrs sevi izmainīt varēja,………………..Everyone could change himself,
Понимая, что время проходит быстро! .Saprotot, ka laiks skrien ātri!...............Realizing, that time passes quickly!

Можно говорить любое, ..................... Var runāt jebko,…………………..……….You can say anything,
Слова выдержат всё, ........................ .Vārdi visu izturēs,……………..………….The words will withstand everything,
Обман и ложь такое, .......................... Melus un apmānu tādu,…………………..Deception and lies are,
Что заставляет забыть Моё! ............. .Kas Manējo aizmirst liek!.........................What makes to forget Me!

Забыть про Совесть, про Бога! .......... Aizmirst par Sirdsapziņu, par Dievu!........Forget about Conscience, about God!
Забыть Главное предназначение! ......Aizmirst galveno misiju!............................Forget the main purpose!
Отказаться от всех дорог, ................... No visiem ceļiem atteikties,……………....Refuse all roads,
Главное, даже от Бога явления! ..........Galvenais, pat no Dieva parādības!.........The main thing, even from God appearances!

Нельзя отказываться от Истины, ........ Nedrīkst atteikties no Patiesības,………..Can't abandon the Truth,
От Родства Великого, ............................No Diženās Radniecības,…………...……From the Great Kinship,
От своего пути Истинного, ............... ....No sava ceļa Patiesā,……………………..From your True road,
Променяв всё на существование безликое! . Uz bezpersonisku eksistēšanu izmainot visu!...Exchanging everything for existence is faceless!

Предатель никому не нужен! .................Nodevējs nevienam nav vajadzīgs!.................A traitor is not wanted by anyone!
Он предаст как себя, так и Бога! ........... Viņš nodos kā sevi, tā arī Dievu!.....................He betrays both, himself and God!
Как Творящий уже невозможен ..............Kā Radošais jau neiespējams…………………As the Creator is no longer possible,
Для людей-Творцов и для Бога! ............ Ne priekš cilvēkiem-Radītājiem, ne Dieva!......For people- Creators and for God!

Предавший себя, продаст Бога! ............ Sevi pārdevušais, pārdos Dievu!......................Betrayed himself, he will sell God!
В неверии нет никакого смысла! ............Neticībā jēgas nav nekādas!.............................There is no point in unbelief!
Это люди-столбы на дороге, .................. Tie cilvēki-stabi uz ceļa,…………………..……..They are people- pillars on the road,
Для кого уже нет промысла! ................... Priekš kuriem jau nodarbes nav!.......................For whom there is no thought action!

Каждый понять должен .......................... Katram jāsaprot………………………………….Everyone should understand
Собственное предназначение! ...............Personīgā misija!..............................................Own purpose!
Каждый и подняться сможет ...................Katrs arī pacelties var…………………...……...Everyone can also rise,
До Великого назначения! ........................ Līdz Lielam uzdvumam!...................................Until the Great Destination!

Он предназначен не для Материи! ........Ne priekš Matērijas viņš paredzēts!..................It is not for Matter!
Это лишь форма существования! ......... Tā tikai eksistēšanas forma!.............................This is only a form of existence!
Предназначен для с Богом общения .....Priekš Dieva saziņai paredzēts…………...……Intended for the communication with God
В Творении, не в прозябании! ............... Radīšanā, ne dzīvības vilkšanā!.......................In Creation, not in vegetation!

Тот, кто не понял Главного, .................... Tas, kurš Galveno nesaprata,………………..The one, who didn't understand the Main.
Для Меня есть предатель!...................... Priekš Manis ir nodevējs!...............................For Me is a traitor!
Не будет для него эволюции плавной, ..Nebūs viņam vieglas evolūcijas,……………..There will be no smooth evolution for him,
Останется в Душе мечтатель! ............... Dvēselē sapņotājs paliks!...............................Will remain a dreamer in the Soul!

Все чувства даны человеку, ................... Visas jūtas cilvēkam dotas,…………………..All feeling are given to people,
Твори себя, как Творящий! ..................... Radi sevi, kā Radītājs!..................................Create yourself, as the Creator!
Для Творчества не хватит и века, .......... Jaunradei pat mūža nepietiks,………………For Creativity is not enough also century,
Глазам Я помогу горящим! ..................... Acīm degošām Es palīdzēšu!.......................I will help the burning eyes!

Кто разменял жизнь на Материю, ...........Kurš dzīvi uz Matēriju izmainīja,……………Who exchanged life for Matter,
Проявляется крайне редко! .................... Izpaužas maksimāli reti! ……………….…...It appears extremely rare!
Для Меня он не интересен, .................. ..Man viņš nav interesants,…………….……..He is not interesting for Me,
На нём неверия метка! .......................... .Uz viņa neticības zīme!................................On him is the mark of unbelief!

Всё зависит от человека! ...................... ..Viss no cilvēka atkarīgs!..............................It all depends on the human!
Поверьте, он будущее пишет сам! .......... Ticiet, viņš nākotni pats raksta!...................Believe Me, he writes the future by himself!
Не хватает Творящему века, ................. ..Mūža nepietiek Radošajam,………….…….For the Creative is not enough the age,
Не хватает его Небесам! .......................... Viņa Debesīm nepietiek!.............................He is not enough to the Heaven!

Не гонитесь за мгновением, ..................... Nesteidzaties mirkli tvert,………..………...Don't chase after a moment,
За мгновение не изменить Мир! ...............Pasauli mirklī neizmainīt! ……………...…..For a moment, don't change the World!
В каждом из вас - Бога явление, .............. Katrā no jums - Dieva izpausme,………….In each of you- God's phenomenon,
Творящее себя каждый миг! ......................Mirkli katru sevi Radošs!............................Create for yourself every moment!

Творящий всегда в почёте: ........................Radošais vienmēr cieņā:……………….....Who creates, always in honor:
На Небе и на Планете тоже! ..................... Debesīs un uz Planētas arī!......................In the Heaven and on Planet too!
Для него мгновение не в счёт, .................. Viņam mirklis neskaitās,………………......For him, the moment doesn't count,
Для него ВСЁ возможно! ............................Viņam VISS iespējams!.............................For him EVERYTHING is possible!

Аминь. ......................................................... Āmen…………………………………..........Amen
Отец Абсолют. ............................................ Tēvs Absolūts………………………...........Father Absolute
29.07.17 ....................................................... 29.07.17………………………………........29.07.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.07.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbo.lv /29.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.07.2017.
=====
​Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.07.2017.

Skatījumu skaits: 571 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: