Galvenie » 2017 » Jūlijs » 31 » Vēsts: 31.07.17. Katrēns "SHĒMA" - *
13:48
Vēsts: 31.07.17. Katrēns "SHĒMA" - *

Vēsts: 31.07.17. Katrēns "SHĒMA" - *
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском, английском языке *(DS) "Jāsāk MUMS!" / *(DS) "Начинать должны МЫ!", публикован оригинал:http://spekavots.ucoz.ru/news/ds_jāsāk_mums/2013-04-29-598 , с переводом на английский язык: http://spekavots.ucoz.ru/news/simbolvestule_ds_jasak_mums_anglu_valoda/2017-07-31-2510 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

31.07.17 Катрен "СХЕМА"………………………………………………………….Quatrain ""SCHEME"

Хочется сказать: всё выше! ................ Gribas teikt: arvien augstāk!.................I want to say: everything is higher!
Но, получается: всё ближе! ................ Taču, sanāk: arvien tuvāk!.....................But, it turns out: getting closer!
Решение, принятое Свыше, ............... Lēmums, pieņemts no Augšienes,…….The decision is taken from Above,
Для людей стало звучать тише! ......... Priekš cilvēkiem sāka skanēt klusu!......It become quieter for people!

Не нужно фанфар Праздника! ........... Svētku fanfāru nevajag!..........................Don't need fanfare!
Вознесение не для всех радость! .......Ne visiem Augšupcelšana prieks!...........Ascension is not for everyone's joy!
Решение Небес не Ника, .................... Debesu lēmums ne Nika,………….…….The decision of Heaven is not Nick
Вызывающее только жалость! ............Izraisoša tikai žēlumu!.............................And causing only pity!

Жалость, что не всё сложилось, ......... Žēlumu, ka ne viss izveidojās, ……......Pity, that not everything has turned out,
Что Народ растащили по нациям! ....... Ka tautu izvazāja pa nācijām!...............That the people have stolen from the nations!
Самоуничтожение всё же случилось, .. Pašiznīcināšanās tomēr notika,……....Self- destruction still happened,
Но, в возвращении тоже опасность! .... Taču, arī atgriešanās bīstama!..............But, in return, too, the danger!

История человечества печальная! ...... Cilvēces vēsture bēdīga!........................The history of humanity is sad!
Центробежное сложилось движение! ..Izveidojās centrbēdzes kustība!..............Centrifugal movement has developed!
Позабыты Истоки Начальные! ..............Aizmirsti Sākuma Avoti!..........................The Sources of Origins are forgotten!
Развивалось не в том направлении! ... Ne tanī virzienā attīstījās!........................Developed in the wrong direction!

Все старались разойтись подальше! ... Visi tālāk izklīst centās!..........................Everyone tried to get away!
Напридумывали другие наречия, ..........Izdomāja citus dialektus,…………..…....Thought up other adverbs,
История людей стала фальшью, ..........Cilvēku vēsture kļuva liekulība,…..……..The history of people became falsity
А золото - обременением! .....................Bet zelts - apgrūtinājums!........................But gold- an encumbrance!

Никто не помнит о Духе! ..................... ..Par Garu neviens neatceras!.................No one remembers about Spirit!
Предложено много религий! ..................Reliģiju piedāvāts daudz!.......................Many religions are suggested!
От Бога ушли в разруху, .........................No Dieva aizgāja postā,………………...From God went into ruin,
Собрать всех не хватит усилий! ............Nepietiks pūļu savākt visus!...................Collecting all will not have enough effort!

Пятая - не стала цивилизацией! ........... Piektā - nekļuva civilizācija!....................Fifth- didn't become a civilization!
Цивилизация - Единение в Духе! .......... Civilizācija - Vienotība Garā!..................Civilization- Union in the Spirit!
Дух заменили урбанизацией, ................ Urbanizācija Garu nomainīja,………..….The Spirit has replaced by urbanization
Души оказались в разрухе! ....................Dvēseles postā izrādījās!.........................Souls were in ruin!

Для Шестой - нет предпосылок! ...........Priekš Sestās - nav priekšnosacījumu!.....For the Sixth- there are no prerequisites!
Много религий - не дело! ......................Daudz reliģiju - ne tā lieta!.........................Many religions- don't matter!
Исторические ссылки, .......................... Vēsturiska atsaukšanās,………………..…Historical references
Теперь, как лекарство для тела! ..........Tagad, kā zāles ķermenim!........................Now, as a medicine for the body!

Тело необходимо для проявления! ..... Ķermenis nepieciešams priekš izpausmes!.The body is necessary for manifestation!
Но, для проявления нет основания! ... Bet, priekš izpausmes pamata nav!..............But, for manifestation, there is no basis!
Забыли, что люди - Бога явление! .......Aizmirsa, ka cilvēki - Dieva parādība!...........Forgot, that people- phenomenon of God!
Религии исказили людей понимание! ..Reliģijas cilvēku sprašanu izkropļoja!............Religions misinterpreted people's understanding!

Понимания нет, что Воля Бога ............. Saprašanas nav, ka Dieva Griba…....…….There is no understanding, that God's Will,
Определяет частоту проявлений! ........ Nosaka izpausmju frekvenci!.....................Determines the frequency of manifestations!
Проявление - краткий Миг на дороге, ...Izpausme - īss mirklis uz ceļa,…...……….Manifestation- a brief moment on the road,
Где людям дано управление! ............... Kur cilvēkiem vadība dota!.........................Where control are given to people!

Управление собой и Небом! ................. Sevis vadība un Debesu!............................Managing yourself and the Heaven!
Не объясняя последствия! .................... Nepaskaidrojot sekas!................................Without explaining consequences!
Из Тёмного нужно стать Белым, ............No Tumša Baltam jākļūst,………..………...From the Dark you need to become White,
Белое установить Наследство! ............. Mantojumu nodibinot Baltu!........................Install White legacy!

Для этого нужны Истоки, ...................... Priekš tā Avoti nepieciešami,……………...For this need the Origins,
Не от людей, а от Бога! ........................ Ne no cilvēkiem, bet no Dieva!...................Not from people, but from God!
Люди, теперь, как протоки, ...................Cilvēki, tagad, kā straumes,……………..….People now like ducts,
Стать Единым должны Потоком! ..........Plūsmai Vienotai jākļūst!.............................Should become One flow!

Но, Поток - не только слияние! .............Taču, Plūsma - ne tikai saplūšana!..............But, the Flow- is not just a merger!
Так было слишком просто, ................... Tā bija pārāk vienkārši,………………..…....So it would be too easy,
На большие разошлись расстояния, ....Lielos attālumos izklīda,……………...……..Split out in large distances,
Нет Духовного меж людьми Моста! ......Starp cilvēkiem nav Garīga Tilta!.................There is no Spiritual Bridge between people!

Труднее всего восстановить Мост! ......Visgrūtāk Tiltu atjaunot!................................The most difficult to restore the Bridge!
Разнообразие языков - проблема! .......Valodu daudzveidība - problēma!.................The diversity of language- is a problem!
Россия, как в Мире Единства Пост, ......Krievijai, kā Pasaules Vienotības Postenim,.Russia, as the Post of Unity in the World!
Должна предложить Схему! ..................Shēmu piedāvāt nepieciešams!....................I must propose scheme!

Новая схема предполагает решение: ...Jaunā shēma lēmumu paredz:………….…The New scheme involves a solution:
Выход на Единство Духа! ..................... Izeju uz Gara Vienotību!..............................Exit to the Unity of the Spirit!
Должно измениться людей мнение, .....Cilvēku viedoklim jāizmainās,………….…...Must change people's opinion,
Наполнение Любовью, а не разруха! ...Ar Mīlestības piepildījumu, bet ne post!.......Filling with Love, not destruction!

Вектор центростремительный - главное! Centrtieksmju vektors - galvenais!............Vector centripetal- the main thing!
Стремление всех в Отечество! ............. Tiekšanās visiem uz Tēvzemi!.....................The aspiration of all to the Fatherland!
Нет времени на переход плавный, ........Nav laika pārejai mierīgai,…………..………No time for smooth transition,
Поможет Совесть - Её Величество! .......Palīdzēs Sirdsapziņa - Viņas Diženums!.....Conscience will help- Her Majesty!

Основа Схемы: Октаэдр и Равенство! ...Shēmas Pamats: Oktaedrs un Vienlīdzība!..The Basis of the Scheme: Octahedron and Equality!
Выравнивание знаков энергий! ...............Enerģiju zīmju izlīdzināšana!........................Aligning the signs of energy!
Нет приоритетов, и нет главенства, ........Nav prioritāšu, un nav virskundzības,……...There are no priorities, and no primacy,
Истина, без поверий! ............................... Patiesība, bez pārliecības!...........................Truth without beliefs!

Аминь. ...................................................... Āmen……………………………………………Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs absolūts……………………………….….Father Absolute
31.07.17 .................................................... 31.07.17…………………………………..........31.07.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/31.07.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 31.07.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.07.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /31.07.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /31.07.2017.
=====
​Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 31.07.2017.

Skatījumu skaits: 556 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: